PL EN


2016 | 19 | 1(70) | 123-139
Article title

Polski dysparytet mieszkaniowy i uwarunkowania jego zmniejszenia

Title variants
EN
Polish housing disparity and determinants to reduce it
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie na podstawie wyników NSP-nych, przeprowadzonych przez G/łówny U/rząd S/tatystyczny, jak przedstawiała się sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1950-2011. Skonfrontowana ona została ze zmianami, które wystąpiły w kilkudziesięciu innych krajach. W opracowaniu dokonane zostało porównanie miejsca Polski w rankingu mieszkaniowym, na tle zmian w rankingu ekonomicznym. Pozwoli to m.in. na konstatację, w jakim stopniu mieszkalnictwo korzystało z owoców wzrostu gospodarczego. Przedstawione zostaną również uwarunkowania zmniejszenia dystansu mieszkaniowego Polski w stosunku do innych, bardziej, podobnie, czy mniej ekonomicznie rozwiniętych krajów. Wyniki przedmiotowych badań stanowią spektakularną egzemplifikację tempa dotychczasowych zmian. Umożliwią one projektowanie przedsięwzięć niezbędnych dla zmniejszenia niekorzystnego dla Polski „dystansu mieszkaniowego”. Jest to przedsięwzięcie bardzo trudne, wymagające radykalnej reorientacji, w stronę „lokokratycznej” strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Stąd zaprezentowane przez Autorów uwarunkowania zmniejszenia niekorzystnej dla Polski pozycji w rankingu mieszkaniowym, stanowić będą zapewne kolejną wyrazistą „fikcję heurystyczną”, uzmysławiającą ogrom potrzeb zwielokrotnienia wysiłku inwestycyjnego w dziedzinie mieszkalnictwa. Wymagać to będzie szeroko rozwiniętego budownictwa mieszkaniowego, w tym przede wszystkim socjalnego dla najuboższych i pomocy dla średniozamożnych.
EN
The aim of this article is to demonstrate, on the basis of the results of National Censuses conducted by Central Statistical Office, the housing situation in Poland in the years 1950-2011. It was confronted with the changes that occurred in several dozen other countries. The paper compares the place of Poland in the housing ranking with changes in the economic rankings. This will allow inter alia to define the extent to which housing benefited from the effects of economic growth. The article presents also conditions necessary to reduce the housing distance of Poland relatively to the other – more, similarly, or less economically developed countries. The results of presented studies represent a spectacular exemplification of the pace of changes. They will enable to design project necessary to reduce the "housing gap" negative for Poland. It is a very difficult project, requiring a radical reorientation of strategy for socio-economic development of Poland. Thus, conditions to reduce Poland’s unfavorable position in the housing ranking presented by the authors, will probably provide another expressive "heuristic fiction", visualizing the enormity of the needs to multiply the investment efforts in the field of housing. This will require a wide-developed house-building, particularly including social housing for the poorest, and the assistance for those of moderate means.
Year
Volume
19
Issue
Pages
123-139
Physical description
Dates
published
2016-04
Contributors
 • Spoldzielczy Instytut Naukowy, ul. Wladysława IV 22, 81-743 Sopot, Poland
References
 • Andrzejewski A., Potrzeby mieszkaniowe. Problemy i perspektywy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
 • Banki 2013. Raport o sytuacji ekonomicznej banków, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2014.
 • GUS, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Mieszkania, Warszawa 2011.
 • GUS, Prognoza ludności na lata 2014–2030, Warszawa 2009.
 • GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, Warszawa 2011.
 • GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, Warszawa 2013.
 • Gorczyca M., Makroekonomiczne uwarunkowania poprawy sytuacji mieszkaniowej ludności Polski w okresie do 2025 r., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2007 (materiały powielane).
 • Gorczyca M., Mieszkaniowe potrzeby oraz środki dla ich zaspokojenia w okresie do 2025 roku, „Rzeczoznawca Majątkowy” 2006, nr 1.
 • Gorczyca M., Możliwości poprawy sytuacji mieszkaniowej – w kontekście finansowych uwarunkowań makroekonomicznych oraz zdolności kredytowej gospodarstw domowych, INE PAN, Warszawa 2005 (maszynopis).
 • Gorczyca M., Rozpoznanie istniejącego stanu oraz możliwości wdrożenia systemu hipotecznego w Polsce (ekspertyza dla SAVA INVESTMENT GROUP), Warszawa 2001 (maszynopis).
 • Housing Requirement and Problems of Estimation, United Nations, Geneve 1973.
 • Key figures on Europe 2012. Eurostat, European Commission, Luxembourg 2012.
 • Kozińska D., Prognoza gospodarstw domowych jako podstawa oceny potrzeb mieszkaniowych, PWE, Warszawa 1969.
 • Prognoza rozwoju gospodarki mieszkaniowej, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa 1973.
 • Raport o sytuacji ekonomicznej banków. Banki 2012, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2013.
 • Raport o sytuacji ekonomicznej banków. Banki … (edycje dla odpowiednich lat), Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 • Sienińska E., Finansowanie nieruchomości w warunkach globalizacji, „Finansowanie Nieruchomości” 2007, nr 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-486c7701-6004-47cb-81ba-d12146f07a94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.