PL EN


2014 | 196 | 83-91
Article title

Alternatywne formy wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce

Content
Title variants
EN
Alternative Forms of Support Disabledpeople on the Labour Market in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the types of support available to disabled people entering or returning to labour market. The special emphasis was put for presentation abilities which were created for disabled people who starts his own business or intend to do this. Seems that funds for economic activity becomes important factor creating entrepreneurship in times of crisis. Currently, people who wants to start a business may apply for funds from one of the following sources: the grant from the PFRON, the European Social Fund under the Human Capital Operational Programme, and the Labour Fund. For many of them these are a huge chance of leaving the circle of the unemployed and finding one's place in the economic reality. The text is enriched with information about active instruments of labour market available for disabled.
Year
Volume
196
Pages
83-91
Physical description
Contributors
References
  • Boylan A., Burchardt T.: Barriers to Self-employment for Disabled People. Report to the Small Business Service, January 2003, URN 03/588, www.sbs.gov.uk/research[17.09.2013].
  • Garbat M.: Aktywność i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych § czynniki, bariery i uwarunkowania. "Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych" 2007, nr 2-3 http://pomocspoleczna.ngo.pl/x/200787 [13.07.2013].
  • Kwartalne dane GUS, BAEL za lata 2010-2012, www.niepelnosprawni.gov.pl [27.09.2013].
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z dnia 7 stycznia 2009 r. Dz. U. 2009, nr 5, poz. 25.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych z 20 sierpnia 2009 r. Dz. U. 2009,nr 142, poz. 1160.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. Dz. U. 2012, poz. 456.
  • Spółdzielnia socjalna jako forma działalności gospodarczej. Wojewódzki Urząd Pracy, Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy, Warszawa 2009, s. 12, http://wup.mazowsze.pl/ new/images/warszawa/WRPRP/partlok/Partnerstwo/Spoldzielnie_socjalne_-_broszura.pdf [27.04.2012].
  • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. 2008, nr 69, poz. 415, z późn. zm. Waszczak S.: Psychospołeczne bariery w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. "Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych" 2006, nr 1-2.
  • Woźniak A.: Uwarunkowania przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych w teorii i w praktyce "Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr 39.
  • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę, projekt Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II. PFRON 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-486ce7b7-e7b6-4030-8924-93d1fd6de89f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.