PL EN


2020 | 2 (54) | 115-131
Article title

Prawo udziału w referendum w kontekście wolności słowa i prawa wznowienia postępowania sądowego wszczętego podczas kampanii referendalnej

Authors
Content
Title variants
EN
The Right to Participate in a Referendum in the Context of Freedom of Expression and the Right to Resume Legal Proceedings Initiated During the Referendum Campaign
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autorka skoncentrowała się na wolności słowa w kampanii referendalnej, na jej grani-cach oraz na trybie sądowego dochodzenia praw w przypadku przekroczenia tych gra-nic. Podkreśla znaczenie ochrony jednostki przed nierzetelnymi informacjami w toku kampanii. Uznaje przyspieszone postępowanie referendalne za mechanizm umożliwia-jący zapobieżenie negatywnym skutkom rozpowszechniania nieprawdziwych informa-cji, które mogą wpływać na rozstrzygnięcie referendalne. Na tle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które doprowadziło do możliwości wznowienia postępowania w try-bie referendalnym, już po przeprowadzeniu głosowania ludowego przedstawia konse-kwencje, jakie ono powoduje.
EN
In this paper, the author has focused on the freedom of speech during the referendum campaign, its limits and the consequences of crossing those limits. She emphasizes the importance of protecting individual rights against unreliable information during the campaign. She considers accelerated referendum proceedings as a mechanism to pre-vent the negative effects of the dissemination of false information that may affect the outcome of the referendum. She refers to the judgment of the Constitutional Tribu-nal that confirmed to the possibility of the resumption of referendum procedure and its consequences.
Year
Issue
Pages
115-131
Physical description
Dates
published
2020-04-30
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Czaplicki K. et al., Kodeks wyborczy. Komentarz, wyd. II, [online], Warszawa 2019.
 • Czaplicki K.W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Gajda S., Ochrona prawdziwości informacji wyborczych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, t. XIII.
 • Gapski M.P., Udział sądów w procedurze przeprowadzania referendum lokalnego, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 7–8.
 • Gołyński K., Orzecznictwo sądowe w sprawach z art. 139 ordynacji wyborczej do Sejmu. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1994.
 • Klecha P., Postępowanie sądowe w ustawach wyborczych. Zagadnienia wybrane, „Państwo i Prawo” 2006, nr 8.
 • Kolasiński M., Ochrona dóbr osobistych w prawie wyborczym, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 1.
 • Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, red. R.M. Małajny, Warszawa 2013.
 • Sadomski J., Rozstrzyganie sporów wyborczych – analiza praktyki sądowej, „Prawo w działaniu” 2011, t. 10.
 • Uziębło P., Demokracja partycypacyjna, Warszawa 2009.
 • Uziębło P., Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4872de99-fefc-43d3-867a-ebf27f8b21f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.