PL EN


2016 | 1 (360) | 227-237
Article title

Mężczyźni i kobiety na zakupach. Dyskursywne różnice czy realne podziały?

Authors
Content
Title variants
EN
Men and Women Shopping. Discursive Differences or Real Divisions?
RU
Мужчины и женщины за покупками. Дискурсивные отличия или реальные деления?
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Zakupy przeszły ewolucję od prostej, „technicznej” czynności nabywania dóbr do aktywności kreatywnej związanej z koncepcją Ja i stylem życia. Dzięki pytaniu, czy różnice płciowe w konsumpcji są wciąż aktualne, rozważania mają na celu lepsze zrozumienie męskich i kobiecych orientacji konsumpcyjnych. Bazując na badaniach kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Wrocławia, ukazano, że np. mężczyźni są mniej entuzjastyczni wobec zakupów niż kobiety oraz bardziej praktycznie nastawieni. Częściej oddawali się konsumpcji „luksusowej”, podczas gdy kobiety konsumpcji „naśladowczej”. Jednocześnie ta ogólna tendencja była mniej wyraźna w wywiadach jakościowych, wskazując, iż wiele rozbieżności płciowych może mieć charakter bardziej retoryczny niż rzeczowy. Artykuł zamyka refleksja nad „męską” filozofią zakupów. Rezultaty mogą służyć jako wskazówki dla handlowców zainteresowanych przyciągnięciem i utrzymaniem klientów – mężczyzn i kobiet. Artykuł wzbogaca wiedzę o różnicach płciowych we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym.
EN
Shopping has undergone the evolution from the simple, ‘technical’ action of buying goods to the creative one, connected with the ‘I’ concept and lifestyle. Owing to the question if sexual differences in consumption are still up-to-date, the considerations are aimed at better understanding of male and female consumption orientations. Basing on the questionnaire surveys carried out among Wroclaw citizens, the author showed that, for instance, men are less enthusiastic about shopping than women and display more practical attitudes. They more often yielded to ‘luxurious’ consumption than ‘imitative’ one. At the same time, this general tendency was less apparent in qualitative interviews indicating that many sexual differences might have been of the more rhetoric than substantial nature. The article is closed by reflexion on the ‘male’ philosophy of shopping. Results may serve as hints for traders interested in attraction and retention of customers – men and women. The article enriches the knowledge about the sexual differences in the contemporary consumer society.
RU
Покупки прошли эволюцию от простого, «технического» действия приобретения товаров к созидательной активности, связанной с концепцией «Я» и образом жизни. Благодаря вопросу о том, актуальны ли по-прежнему отличия в потреблении, связанные с гендером, рассуждения преследуют собой цель лучше понять мужские и женские установки по отношению к потреблению. Базируясь на опросах, проведённых среди жителей Вроцлава, указали, что, например, мужчины менее энтузиастичны по отношению к покупкам, чем женщины, а также у них более практичный уклон. Они чаще предава- лись «роскошному» потреблению, тогда как женщины – «подражательному» потреблению. Одновременно, эта общая тенденция была менее заметной в качественных интервью, указывая, что многие половые расхождения могут иметь более риторический, нежели вещественный характер. Статья завер- шается рефлексией над «мужской» философией покупок. Результаты могут служить в качестве указаний для торговцев, заинтересованных в завоевании и удержании клиентов – мужчин и женщин. Статья обогащает знания о половых отличиях в современном потребительском обществе.
Year
Issue
Pages
227-237
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Bakewell C., Mitchell V.-W. (2006), Male versus female consumer decision making styles, “Journal of Business Research”, Vol. 59(12).
 • Campbell C. (2008), Zakupy, spędzanie czasu wolnego i wojna płci, (w:) Sztompka P., Bogunia-Borowska M., Socjologia codzienności, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Cebula M. (2011), Męskość i kobiecość w wymiarze komunikowania, (w:) Bartosz B., Kobiecość i męskość. Komunikacja, relacje, społeczeństwo, ENETEIA, Warszawa.
 • Cebula M. (2013), Społeczne uwarunkowania gustów i praktyk konsumpcyjnych. Zbieżność pozycji społecznych i stylów życia czy autonomizacja kultury?, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
 • Cox J., Dittmar H. (1995), The functions of clothes and clothing (dis)satisfaction: A gender analysis among British students, “Journal of Consumer Policy”, Vol. 18(2-3).
 • Dittmar H. (2004), Are you what you have?, “Psychologist”, Vol. 17(4).
 • Dittmar H. (2005), Compulsive buying – a growing concern? An examination of gender, age, and endorsement of materialistic values as predictors, “British Journal of Psychology”, Vol. 96 (4).
 • Domański H., Sawiński Z., Słomczyński, K.M. (2007), Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce, IFiS PAN, Warszawa.
 • Douglas M., Isherwood B. (1979), The World of Goods. Towards an Anthropology of Consumption, W.W. Norton, New York.
 • Elliott R, Wattanasuwan K. (1998), Brands as symbolic resources for the construction of identity, “International Journal of Advertising”, Vol. 17(2).
 • Firat F. (1993), Gender and consumption: transcending the feminina?, (w:) Costa J.A., Gender Issues and Consumer Behaviour, SAGE, Thousand Oaks.
 • Górnik–Durose M. (2002), Psychologiczne aspekty posiadania – między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 • Krajewski M. (2004), W stronę socjologii przedmiotów, (w:) Golka M., W cywilizacji konsumpcyjnej, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Kuruvilla S.J., Joshi N., Shah N. (2009), Do men and women really shop differently? An exploration of gender differences in mall shopping in India, “International Journal of Consumer Studies”,Vol. 33(6).
 • McCracken G. (1986), Culture and Consumption: A Theoretical Account of the Structure and Movement of the Cultural Meaning of Consumer Goods, “Journal of Consumer Research”, Vol. 13(1).
 • McNeill L.S., Douglas K. (2011), Retailing masculinity: Gender expectations and social image of male grooming products in New Zealand, “Journal of Retailing and Consumer Services”, Vol. 18(5).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-487ba0d5-56e4-45b5-a1ae-c98e04253da7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.