PL EN


2015 | 41 | 400-411
Article title

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik modernizacji polskiej gospodarki

Content
Title variants
EN
Foreign Direct Investment as a Factor of the Modernization of the Polish Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inwestycje zagraniczne są postrzegane jako jeden z ważniejszych czynników innowacyjno-ści, wzrostu i modernizacji gospodarki. Znaczenie ich jest szczególnie duże, gdy niedobór środ-ków finansowych uniemożliwia podejmowanie inwestycji. Niestety, ocena wpływu kapitału za-granicznego na zachodzące zmiany gospodarki polskiej jest niezwykle trudna i nie pozwala na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Wynika to ze złożoności tej problematyki, przejawiają-cej się m.in. występowaniem zarówno wielu pozytywnych, jak i negatywnych skutków oddziały-wania inwestorów zagranicznych na funkcjonowanie gospodarki kraju goszczącego. Opracowanie prezentuje stan zagranicznych inwestycji oraz wybrane aspekty efektu napływu inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę. Od lat w Polsce rośnie liczba zarejestrowanych podmiotów z kapitałem zagranicznym. W 2012 roku powstało ich 1712 wobec 1536 w 2011 roku. Podmioty te deklarują coraz wyższą wartość kapitału zagranicznego i coraz wyższe wydatki inwestycyjne. Wśród podmiotów utwo-rzonych w 2012 roku było 1397 nowych jednostek, tzw. greenfield. Z kolei w wyniku przekształ-ceń utworzono 315 jednostek.
EN
Foreign investment is seen as one of the most important factors of innovation, growth and modernization of the economy. The meaning of foreign investment is particulary large, if the shortage of funds prevents making investment. Unfortunately, assessment of the impact of foreign capital on the changes of the Polish economy is extremely difficult and doesn’t allow to draw definitiv conclusions. This is due to the complexity of the problem, which is manifested, among others, the occurrence of both many positive and negative effects of foreign investors on the func-tioning of the economy of the host country. The study presents the condition of foreign investment and some aspects of the effect of the influx of foreign investment in the Polish economy. For years in Poland has increased the number of registered companies with foreign capital. In 2012 was founded 1712 such companies against 1,536 in 2011. These entities declare a higher value of foreign capital and rising capital expenditure. Among the entities set up in 2012, 1,397 were new units, so- called - greenfield. In turn, as a result of transformation, were set up 315 units.
Year
Issue
41
Pages
400-411
Physical description
Contributors
References
 • Ancyparowicz G., 2009, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost pol-skiej gospodarki w okresie poakcesyjnym, Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2009 r., GUS, Departament Statystyki Finansów, http://stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/pgw_wplyw_bezp_inwest_zagr_na_wzrost_pol_gosp.pdf
 • Dziemianowicz W., Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów, Ekspertyza wykonana na zlecenie Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS, www.funduszestrukturalne.gov.pl/.../inwestycje%20zagraniczne%20 dziemianowicz.pdf
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2012r., 2013, GUS, Warszawa.
 • European Investment Monitor, Ernst & Young, 2012.
 • Janasz K., 2010, Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele, Difin, Warszawa.
 • Jaworek M. 2006, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospo-darki, Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 • Kalita W., 2006, Czynniki determinujące rozwój inwestycji zagranicznych w Polsce [w:] Przedsiębiorstwo i region, red. R. Fedan, Wyd. Kolor-Druk, Rzeszów.
 • Karaszewski W., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wyd. TNOiK, Toruń.
 • Kudełko J., 1996, Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju, [w:] Wpływ proce-sów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Komisja Geografii PTG, Warszawa.
 • Leszczyńska M., Szewc-Rogalska A., 2011 Kapitał zagraniczny jako czynnik rozwoju i modernizacji gospodarki, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 19: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej.
 • Liberska B., 2002, Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
 • Majewski R., 2009, Przepływy kapitału finansowego w formie inwestycji bezpośrednich jako element przemian strukturalnych gospodarki polskiej [w:] Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego – aspekty lokalne i globalne, red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, WSZFiZ w Białymstoku, Białystok.
 • Pawlas I., 2001, Teoretyczne podstawy analizy konkurencyjności na poziomie makroeko-nomicznym [w:] Ewolucja przewagi konkurencyjnej gospodarki a procesy jej otwie-rania w drugiej połowie lat 90., red. T. Sporek, Wyd. Uczelniane AE im. K. Ada-mieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, MacMillan, London.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, przeł. A. Ehrlich. PWE, Warszawa.
 • Zakrzewska-Półtorak A. 2007, Kapitał zagraniczny jako czynnik innowacyjności regio-nu- zarys wybranych koncepcji teoretycznych, Miejsce Innowacji we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego – teoria i praktyka, wyd. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Prace naukowe, seria konferencje, nr 7/2007, Wrocław.
 • Rostow W.W., 1971, The Stages of Economic Growth. Non Communist Manifesto, Cambridge
 • Puchalska K., Barwińska-Małajowicz A., 2010, Międzynarodowe przepływy kapitału i siły roboczej, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Rzepka A., 2005, Inwestycje zagraniczne a globalizacja gospodarki, „Ekonomika i Or-ganizacja Przedsiębiorstwa”, nr 1.
 • Starzyk K., 1999, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a transfer technologii do pol-skiej gospodarki [w:] Handel Zagraniczny. Metody, problemy, tendencje, AE, Kraków.
 • Stawicka M. 2006, Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Polski, red. T. Sporek, Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współ-czesnej gospodarce światowej, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Ka-towice.
 • Wyżnikiewicz B., 2001, Korzyści z obcego kapitału, „Prawo i Gospodarka”, nr 54.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-488879f6-5273-47c1-97c3-bd1854b79042
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.