PL EN


2016 | 19 | 3(43) | 119-128
Article title

Jerzy Aleksander Priami i „Wiadomości Różne Cudzoziemskie” (na marginesie książki Piotra Lewandowskiego Z historii prasy polskiej)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artukuł recenzyjny nt. monografii: P. Lewandowski, Z historii prasy polskiej: Wiadomości różne Cudzoziemskie jako przykład rozwoju gazet seryjnych w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku. [Będzin]: Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 204 s., ISBN 978-83-7859-565-6.
Keywords
PL
Year
Volume
19
Issue
Pages
119-128
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji
References
 • P. Lewandowski, Z historii prasy polskiej: Wiadomości różne Cudzoziemskie jako przykład rozwoju gazet seryjnych w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku. [Będzin]: Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 204 s., ISBN 978-83-7859-565-6
 • K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI–XVIII wieku, t. 1–3, Warszawa 1977–1990
 • M. Wiszniewski, Historya literatury polskiej, t. 8, Kraków 1851
 • S. Czarnowski, Literatura perjodyczna i jej rozwój, t. 2, Kraków 1895
 • J. Adamczyk, Początki polskiej produkcji czasopiśmienniczej, „Zeszyty Naukowe UW. Prasoznawstwo” nr 2 (1956), s. 45–115
 • J. Lankau, Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie: 1513–1729, Kraków 1960.
 • W.M. Kolasa, Kierunki badań nad prasą polską najstarszej doby (1501–1729), „Studia Medioznawcze” 2012, nr 3, s. 65–80
 • W.M. Kolasa, Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku): naukometryczna analiza dyscypliny 1945–2009, Kraków 2013
 • K. Zawadzki, Stan badań nad gazetami ulotnymi, „Rocznik Biblioteki Narodowej” t. 7 (1971), s. 335–353
 • K. Zawadzki, Szesnastowieczne gazety ulotne polskie i Polski dotyczące: terminologia, definicja, charakterystyka, zagadnienia edytorskie i typograficzne, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1972, z. 1, s. 5–37
 • K. Zawadzki, Szesnastowieczne gazety ulotne polskie i Polski dotyczące: rys historyczny, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1972, z. 2, s. 165–221
 • K. Zawadzki, „Nowiny” z 1557 r. pierwsza gazeta w języku polskim, „Ze Skarbca Kultury” z. 35 (1981), s. 67–82
 • K. Zawadzki, Akcja prasowa Stefana Batorego w czasie wypraw moskiewskich 1579–1581, [w:] Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej, Warszawa 1982, s.119–125
 • K. Zawadzki, Prasa ulotna za Zygmunta III, Warszawa 1997.
 • K. Zawadzki, Początki prasy polskiej: gazety ulotne i seryjne XVI–XVIII wieku, Warszawa 2002.
 • S.T. Jarkowski, Die polnische Presse in Vergangenheit und Gegenwart, „Zeitungswissenschaft” 1937, nr 8, s. 505–612.
 • A. Bar, Zarys dziejów czasopiśmiennictwa polskiego do wybuchu powstania listopadowego, [w:] Katalog wystawy czasopism polskich od w. XVI do r. 1830, Kraków 1938, s. 13–35.
 • U. Hahlweg, Flugblatt und Zeitung in den Anfängen des Zeitungswesens in Polen, Königsberg 1940.
 • J. Lankau, Przywilej na drukowanie nowin wydany przez króla Jana III Jerzemu Aleksandrowi de Priami w dniu 22 VI 1695 w Warszawie, „Prasa Współczesna i Dawna” 1958, nr 1, s. 112–114
 • J. Łojek, [Rec.: J. Jankau: Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie (Kraków 1960)],„Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” t. 1 (1962), s. 366–369.
 • A. Kersten, W sprawie badań nad początkami prasy polskiej, „Kwartalnik Historyczny” 1963, nr 1, s. 69–83.
 • K. Zawadzki, Nieznane gazety z lat 1696–1705 w zbiorach Biblioteki Narodowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej” R. 2 (1966), s. 433–458.
 • K. Zawadzki, „Wiadomości Cudzoziemskie Ekstraordynaryjne z Poczty Cesarskiej” (1686–1689), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1976, z. 4, s. 355–376
 • K. Zawadzki, „Awizy Krakowskie” i „Gazety z Warszawy”: dwie gazety seryjne z przełomu XVII i XVIII w., „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1986, nr 3, s. 5–18
 • K. Zawadzki, „Wiadomości Różne Cudzoziemskie” 1696–1705, „Rocznik Biblioteki Narodowej” t. 33/34 (2001), s. 159–176
 • K. Zawadzki, Dwie nieznane gazety „sejmowe” z 1696 i 1697 r., „Rocznik Warszawski” [t.] 27 (1997), s. 63–74
 • K. Zawadzki, Warszawa w gazetach ulotnych: (od końca XVI do początków XVIII w.), „Rocznik Warszawski” t. 23 (1993), s. 5–38 [3]
 • K. Zawadzki, O reedycję staropolskiego czasopisma, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2000, [nr] 3, s. 45–48.
 • H. Rokicka, Horyzont genologiczny siedemnastowiecznych gazet ulotnych — niepubl. rozpr. doktorska (Katowice 2006, Uniwersytet Śląski, prom. J. Malicki).
 • M. Gadocha, Sytuacja polityczna w Polsce i Europie na łamach gazety seryjnej „Dyáriusz Seimu Electionis” z 1697 roku, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2012, z. 1, s. 5–22.
 • E. Gruszczyńska, Dawne polskie przekłady prasowe: informacja, perswazja, manipulacja, Warszawa 2012.
 • W. Gruszczyński, M. Ogrodniczuk, Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski dotyczących z XVI, XVII I XVIII w. w nauce i dydaktyce, [w:] Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010, Poznań 2011.
 • W.M. Kolasa, Kierunki badań nad prasą polską XVIII stulecia, „Zeszyty Prasoznawcze” 2012, nr 1/2, s. 77–99
 • P. Lewandowski, Grzech sodomii w przestrzeni politycznej, prawnej i społecznej Polski nowożytnej (2014)
 • P. Lewandowski, Creative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich (2014)
 • P. Lewandowski, Mit i czas polityczny: czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych (2015)
 • P. Lewandowski, Poradnik pozytywnego myślenia (2015).
 • J. Bieniarzówna, Priami Jerzy Aleksander, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 28, Wrocław 1985, s. 461–462.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://rhpp.up.krakow.pl/article/view/3526
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-488a4fbd-665c-4a10-9d39-489673d7abf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.