PL EN


2018 | 538 | 444-453
Article title

Reliability Centered Maintenance (RCM) współczesnym narzędziem realizacji strategii obsługi eksploatacyjnej

Authors
Content
Title variants
EN
Reliability Centered Maintenance (RCM) – a contemporary tool of strategy realization of operation service
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój technologii i automatyzacja procesów wytwarzania stawiają coraz wyższe wymagania odnośnie do utrzymania w sprawności posiadanych środków technicznych. Procesy te stały się siłą napędową postępu w zakresie obsługi eksploatacyjnej, w tym powstania dwóch kluczowych dla współczesnego utrzymania ruchu rozwiązań – TPM (Total Productive Maintenance – ukierunkowane na produktywność) i RCM (Realiability Centered Maintenance – ukierunkowane na niezawodność). W opracowaniu zarysowano genezę powstania, wytyczne postępowania, zalety i ograniczenia RCM oraz przeprowadzono porównanie RCM z TPM. W konkluzji zaakcentowano konieczność szerszego stosowania nowoczesnych metod utrzymania ruchu w celu poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Podkreślono również, że wielowymiarowość i horyzont czasowy podejmowanych działań oraz ich waga wymagają uwzględniania obsługi eksploatacyjnej już na szczeblu działań strategicznych przedsiębiorstwa.
EN
The development of technologies and the automation of manufacturing processes have led on the increasingly higher demands on maintenance. These changes have become the driving force behind progress in terms of maintenance, which resulted in the creation of TPM (Total Productive Maintenance) and RCM (Reliability Centered Maintenance) − two most frequently mentioned solutions in the context of modern maintenance. The origins of the creation, the guidelines of conduct, the advantages and limitations of RCM are outlined in the paper. A comparison of RCM with TPM was also carried out. The necessity of a wider use of modern maintenance methods to improve the efficiency of enterprises’ operation is emphasized in the conclusion. The study also stresses that the level of complexity, the time horizon of actions taken and the importance mean the necessity of including maintenance at the level of strategic activities.
References
 • Alsyouf I., 2009, Maintenance practices in Swedish industries: Survey results, International Journal of Production Economics, no 121, s. 212-223.
 • British Standard BS 3811:1993 “Glossary of Terms in Terotechnology”, www.questin.org (15.10.2018).
 • Dzierżanowski Ł., Gasz R., 2011, Implementacja modelu Reliability-Centered Maintenance do komputerowego wspomagania podejmowania decyzji, Konferencja KZZ, Zakopane, s. 319-326.
 • Jasiulewicz-Kaczmarek M., 2005, Współczesne koncepcje utrzymania ruchu infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa, [w:] Fertsch M., Trzcieliński S., Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Kołodziejski M., Matuszak Z., 2017, Reliability Centered Maintenance (RCM) – basis of implementation and general characteristics, Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji, nr 4, s. 99-105.
 • Legutko S., 2009, Trendy rozwoju i utrzymania ruchu, Eksploatacja i Niezawodność, nr 2, s. 8-16.
 • Mikołajczyk J., 2013, Wykorzystanie analizy FMEA we współczesnej koncepcji utrzymania ruchu – RCM, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 61, s. 85-100.
 • Moore R., 2007, Selecting the Right Manufacturing Improvement Tools. What Tool? When?, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Moubray J., 1991, Reliability-centered Maintenance, Oxford Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Murthy D.N.P., Atrens A., Eccleston J.A., 2002, Strategic maintenance management, Journal of Quality in Maintenance Engineering, vol. 8, no 2, s. 287-305.
 • Prabhakar D., Raj J., 2014, CBM, TPM and A-RCM – A Qualitative Comparison of Maintenance Management Strategies, International Journal of Management & Business Studies, Sept., vol. 4, Issue 3, s. 49-56.
 • Rzempała A., Rzempała J., 2015, Strategia utrzymania technicznego jako element budowania wartości Grupy Azoty SA, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 73, s. 477-482.
 • Tsang A.H.C., 1998, A strategic approach to managing maintenance performance, Journal of Quality in Maintenance Engineering, vol. 4, no 2, s. 87-94.
 • Tsang A.H.C., 2002, Strategic dimensions of maintenance management, Journal of Quality in Maintenance Engineering, vol. 8, no 1, s. 7-39.
 • Tsarouhas P., 2007, Implementation of total productive maintenance in food industry: a case study, Journal of Quality in Maintenance Engineering, vol. 13, Issue 1, s. 5-18.
 • Wieczorek A., 2010, Wykorzystanie filozofii obsługiwania eksploatacyjnego środków technicznych ukierunkowanego na niezawodność działania w zarządzaniu małymi i średnimi firmami, Konferencja KZZZ, Zakopane, s. 617-626.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-488cdcc6-6ebc-4552-9343-4c6fb8ea8135
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.