PL EN


2017 | 55(4) Ekonomia XIV | 36-56
Article title

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto kluczowym miernikiem oceny stabilności zewnętrznej polskiej gospodarki w latach 2004-2016

Content
Title variants
EN
The International Net Investment Position as the Key Measure of Assessment of External Stability of Poland’s Economy in 2004-2016
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł otwiera informacja o poziomie otwartości polskiej gospodarki na przepływy finansowe, kapitałowe i wymianę handlową z krajami UE i innymi. W opracowaniu przeprowadzono analizę oceny nierównowagi zewnętrznej Polski na podstawie wielkości i struktury międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, wskaźników zadłużenia zagranicznego brutto i netto oraz rachunku obrotów bieżących. Przyjęty zakres czasowy analizy, lata 2004–2016, pozwolił zbadać zmiany, które zaszły w polskiej gospodarce na tle państw członkowskich UE. Za cenne uznano uwagi UE i MFW dotyczące sposobów przywrócenia równowagi zewnętrznej i poprawy stanu finansów publicznych w Polsce. W konkluzji, poziom zadłużenia zagranicznego polskiej gospodarki uznano za nadmierny i grożący w przyszłości pogłębieniem nierównowagi zewnętrznej. W opracowaniu wykorzystano głównie metodę opisową i podstawowe metody statystyczne.
EN
The article begins from information on the level of openness of the Polish economy to financial and capital flows as well as trade with the UE countries and other ones. In his study, the author carried out an analysis of assessment of Poland’s external disequilibrium based on the volume and structure of international investment position, gross and net external debt ratios, and current accounts. The adopted time-frame of the analysis, the years 2004-2016, allowed examining the changes occurred in the Polish economy against the background of the EU member states. As valuable were considered the remarks made by the EU and IMF on the ways of external rebalancing and improvement of the state of public finance in Poland. In conclusion, the level of foreign indebtedness of Poland’s economy is considered as the excessive and threating with aggravation of its external disequilibrium in the future. In his study, the author made use mainly of the descriptive method and basic statistical methods.
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa
References
 • Borowski K. (2014), Zarządzanie długiem publicznym jako ważny instrument polityki państwa "Finanse i Prawo Finansowe”, nr 003.
 • Brzozowski M. i in., (2014), Wpływ zmienności kursu walutowego na strukturę napływu kapitału. Implikacje dla Polski, „Materiały i Studia”, nr 309, NBP, Warszawa.
 • Czarny E., Śledziewska K. (2013), Analiza determinantów bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2011, „Materiały i Studia”, nr 299, NBP, Warszawa.
 • Szczech-Pietkiewicz E. (2015), Nadzór nad równowagą makroekonomiczną w Unii Europejskiej z punktu widzenia gospodarki polskiej. „Unia Europejska. pl”, nr 5.
 • Eurostat (2016), Gross domestic product at market prices, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00001 [dostęp: 20.02.2017].
 • Eurostat (2014), International investment position – annual data, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=bop_ext_intpos&lang=en [dostęp: 22.02.2017].
 • GUS (2017), Produkt krajowy brutto w 2016 r. Szacunek wstępny, Warszawa.
 • International Chamber of Commerce (2015), ICC Open Markets Indeks, 3RD Edition.
 • International Monetary Fund (2014), Balance of payments and international investment position compilation guide, Washington.
 • International Monetary Fund (2016), Poland: Staff Concluding Statement of the 2016 Article IV Mission, Washington.
 • Janicka M. (2014), Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000-2012, „Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej”, nr 43, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Janicka M. (2010), Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej: przypadek Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Janowicz A. (2016), Ocena wpływu środków Unii Europejskiej na wybrane wskaźniki społecznogospodarcze Polski, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 1(52).
 • Kaczmarczyk Ł., Mika A. (2009), Przegląd i znaczenie mierników zadłużenia zewnętrznego w kontekście krajowej globalnej problematyki długu zewnętrznego: analiza sytuacji zadłużeniowej Polski, „Zeszyty Naukowe. Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej”.
 • Komisja Europejska (2015), Sprawozdanie komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Komitety Społecznego, COM(2015) 691 final, Bruksela.
 • Komisja Europejska (2016), Sprawozdanie krajowe – Polska 2016 r, Dokument roboczy służb komisji, SWD (2016) 89 final, Bruksela.
 • Kujawa L. i in. (2015), Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych krajów europejskich w latach 2005-2013, „Materiały i Studia”, nr 313, NBP, Warszawa.
 • Lane P. i in. (2006), The External Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, “IMF Working Paper”, No. 06/69.
 • NBP (2016a), Raport o stanie równowagi polskiej gospodarki, Warszawa.
 • NBP (2016b), Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2016 r., Warszawa.
 • NBP (2015), Statystyka bilansu płatniczego. Uwagi metodyczne, Warszawa.
 • Pera J. (2016), Ocena stabilności makroekonomicznej w gospodarkach unijnych w świetle procedury nierównowagi ekonomicznej. Aspekt zjawisk kryzysowych. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 416.
 • Rada Unii Europejskiej (2016), Zalecenia Rady w: w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2016 r. (9224/16), Bruksela.
 • Radło M., Kowalewski O. (2008), Wpływ globalizacji na polską gospodarkę, „Materiały i Studia”, nr 230, NBP, Warszawa.
 • Sadowski Z. (red.) (1999), Kapitał zagraniczny w Polsce, Warunki działania, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • The World Bank (2015), Trade of % GDP, http://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?end=2015&locations=EU-PL&start=1960&view=chart&year_high_desc=false [dostęp: 22.02.2017].
 • Wajda-Lichy M. (2013), Ożywienie wymiany handlowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej po kryzysie finansowym 2009-2010, Referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa.
 • Ziółkowska W. (2016), Efekt wypierania a pożyczki publiczne, referat na konferencję PTE,
 • http://www.pte.pl/kongres/referaty [dostęp 20.07.2016].
 • https://pl.investing.com [dostęp: 22.02.2016].
 • http://www.inwestinfo.pl/notowania-na-swiecie/notowania-obligacji-na-swiecie [dostęp: 22.02.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4890dcc0-fac4-4755-922f-c9294ead55eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.