PL EN


2014 | 17 | 4(65) | 171-181
Article title

Rozwojowy budżet gminy jako szansa na rozwój regionalny w czasach kryzysu finansowego, na przykładzie gminy Purda

Authors
Title variants
EN
Developmental commune budget as an opportunity for regional development in times of financial crisis, on the example of Purda commune
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było ukazanie wzrostu korzyści dla regionu płynących z realizacji rozwojowego budżetu gminy w stosunku do tradycyjnej koncepcji budżetu. Panujący w krajach Unii Europejskiej kryzys gospodarczy dotyka również Polski, tym samym zmniejsza się ilość środków finansowych przekazywanych samorządom terytorialnym w stosunku do obowiązków, jakie są na nie nakładane. Dotychczasowe podejście do problemu konstruowania budżetu nie uwzględniało skutków kryzysu finansowego i wzrostu obciążeń finansowych nakładanych na gminę, tym samym prowadziło do wzrostu jej zadłużenia. Artykuł omawia możliwości kreowania rozwoju regionalnego na szczeblu gminnym poprzez umiejętne konstruowanie budżetu. Autor ukazuje korzyści i szanse wynikające z zastosowania koncepcji rozwojowego budżetu gminy przy corocznym planowaniu budżetu. Sugeruje możliwe do realizacji kierunki rozwoju lokalnego i możliwości wykorzystania położenia geograficznego oraz uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, sprzyjających utworzeniu specjalnej strefy ekonomicznej. Jej utworzenie zdaniem autora może pozytywnie wpłynąć na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy Purda.
EN
The purpose of this article is to show the increase of benefits for the region, arising from the realization of the developmental commune budget, in relation to the traditional concept of the budget. Economic crisis prevailing in the European Union countries concerns also Poland, thereby reduces the amount of financial funds transferred to local authorities in relation to the responsibilities, that are imposed on them. Until now, the approach to the problem of constructing the budget did not include the effects of the financial crisis and growth of the financial burden imposed on the commune, leading to the growth of its debt. The article discusses the possibilities of creating regional development at the commune level through skillfully constructing of the budget. The Author shows the benefits and opportunities resulting from the application of the concept of developmental commune budget in an annual budget planning. He suggests possible directions for the implementation of local development and the possibilities of using the geographical location and social and economic determinants, conducive to the creation of a special economic zone. According to the Author, its creation may have a positive impact on economic and social development of the Purda commune.
Keywords
Year
Volume
17
Issue
Pages
171-181
Physical description
Dates
published
2015-01
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48930c09-97ed-467f-992e-0a8a22452b44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.