PL EN


Journal
2019 | 53/1 | 29-57
Article title

OCENA ZEWNĘTRZNA A SAMOOCENA – ROZBIEŻNOŚCI I PUNKTY STYCZNE

Content
Title variants
EN
External evaluation vs. self-assessment – discrepancies and points of contact
Conference
Ocenianie formalne
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to discuss two types of evaluation of students’ language skills: external evaluation (objective) and self-assessment (subjective). The article presents the results of the study conducted among students of German Philology at the University of Rzeszów. The language proficiency level of respondents was assessed three times by means of certified language tests and a self-assessment questionnaire developed in accordance with the CEFR guidelines (2001). The data provided the answer to the main research question: whether and to what extent the students’ self-assessment corresponds to their results achieved in the standardized tests.
Journal
Year
Volume
Pages
29-57
Physical description
Dates
published
2019-09-30
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Adamczak-Krysztofowicz S., Stork. A. (2007), Von der Selbsteinschätzung zur Fremdbeurteilung: Zur Vermittlung einer grundlegenden Beurteilungskompetenz mündlicher Kommunikationsfähigkeit im DaF-Studium (w) „GFL-journal”, nr 1, str. 26-51. Online: http://www.gfl-journal.de/1-2007/adamczak-kry sztofowicz_stork.pdf [DW 14.08.2018]
 • Arras U. (2007), Wie beurteilen wir Leistung in der Fremdsprache? Strategien und Prozesse bei der Beurteilung schriftlicher Leistungen in der Fremdsprache am Beispiel der Prüfung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
 • Diekmann A. (2007), Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Hamburg: Rowohlt.
 • Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (2003), Warszawa: Wydawnictwa CODN.
 • Fink M.C. (2010), ePortfolio und selbstreflexives Lernen. Studien zur Förde-rung von Reflexivität im Unterricht (Schul- und Unterrichtsforschung). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
 • Gibitz U. (2002), Fremdsprachen lernen und lehren heute. Online: http://www. lernen-wollen.de/mediapool/61/617820/data/FREMDSPRACHEN_LER NEN_UND_LEHREN_HEUTE_correct.pdf [DW14.07.2018]
 • Glaboniat M. (1998), Kommunikatives Testen im Bereich Deutsch als Fremd-sprache. Eine Untersuchung am Beispiel des Österreichischen Sprach-diploms Deutsch. Innsbruck: Studienverlag.
 • Glinka M., Surdyk A. (2002), Autokontrola w procesie kształtowania się strategii komunikacyjnych (w) Wilczyńska W. (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, str. 273-286.
 • Głowacka B. (2002a), Europejskie Portfolio Językowe a kształcenie językowe na poziomie wyższym (w) Komorowska H. (red.), Ewaluacja w nauce języka obcego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, str. 157-172.
 • Głowacka B. (2002b), Europejskie Portfolio Językowe – droga do wielojęzyczności (w) „Języki Obce w Szkole”, nr 4, str. 39-44.
 • Heimes A. (2010), Schülerfeedback in der Fremdsprache (w) „Praxis Fremd-sprachenunterricht”, nr 5, str. 11-14.
 • Holec H. (1981), Autonomy and Foreign Language Learning. Oxford/New York: Pergamon Press.
 • Jarząbek A.D. (2007), O nastawieniu nauczycieli do samooceny uczących się (w) „Neofilolog”, nr 30, str. 43-54.
 • Kierczak A., Drwięga A., Malinowska A., Świątkowska L. (2008), Samoocena jako istotny element kształtowania autonomii w nauczaniu specjalistycznego języka obcego (w) Jodłowiec M., Niżegorodcew A. (red.), W stronę nowoczesnego nauczania języków obcych. Kraków: Tertium, str. 61-72.
 • Kleppin K. (2005), Die Förderung der Fähigkeit zur Selbstevaluation beim Fremdsprachenlernen (w) Burwitz-Melzer E., Solmecke G. (red.), Niemals zu früh und selten zu spät: Fremdsprachenunterricht in Schule und Erwachsenenbildung. Festschrift für Jürgen Quetz. Berlin: Cornelsen, str. 107-118.
 • Kniffka G. (2003), Prüfen und Bewerten (w) Bausch K.R., Christ H., Krumm H.J. (red.), Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen, Basel: Francke Verlag, str. 373-377.
 • Komorowska H. (1982), Metody badań empirycznych w glottodydaktyce. Warszawa: PWN.
 • Komorowska H. (2005), Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola – Ocena – Testowanie. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Krumm H.J. (2013), Sprachtests oder Sprachenprofile – Was Sprachenlernende können müssen oder lernen dürfen und wie das zu beurteilen ist (w) Clalüna M., Tscharner B. (red.), Beurteilen im DaF-/DaZ-Unterricht Testen – Evaluieren – Prüfen. Akten der Vierten Gesamtschweizerischen Tagung für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 29. und 30. Juni 2012 – Universität Bern. Stallikon: Impressum, str. 11-26.
 • Kuri S. (2012), Die sprachwissenschaftlichen Grundlagen von Sprachzertifikaten (w) Birk A.M., Buffagni C. (red.), Linguistik und Sprachdidaktik im universitären DaF-Unterricht. Göttingen: Waxmann, str. 125-141.
 • Łobocki M. (2009), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Marciniak I. (2005), Europejski system opisu kształcenia językowego i Europejskie portfolio językowe z perspektywy kilku lat (w) „Języki Obce w Szkole”, nr 5, str. 3-9.
 • Mihułka K. (2012), Rozwój kompetencji interkulturowej w warunkach szkol-nych – mity a polska rzeczywistość. Na przykładzie języka niemieckiego jako L3. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Niemierko B. (1991), Między oceną szkolną a dydaktyką. Warszawa: WSiP.
 • Niemierko B. (1999), Pomiar wyników kształcenia. Warszawa: WSiP.
 • Okoń W. (1998), Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Pamuła M. (2002), Europejskie Portfolio Językowe – opis i ocena umiejętności komunikacyjnych i językowych ucznia (w) Komorowska H. (red.), Ewaluacja w nauce języka obcego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, str. 25-35.
 • Pawlak M. (2005), „Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów” – dylematy i wyzwania (w) „Języki Obce w Szkole”, nr 3, str. 61-68.
 • Pawlak M. (2006a), Autonomia ucznia a „Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów” (w) „Języki Obce w Szkole”, nr 1, str. 42-50.
 • Pawlak M. (2006b), „Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół po-nadgimnazjalnych i studentów” w badaniach pilotażowych – opinie, uwagi, sugestie (w) „Języki Obce w Szkole”, nr 5, str. 63-74.
 • Pawlak M. (2008), Autonomia na lekcjach języka angielskiego w liceum – diagnoza, analiza, wnioski (w) Pawlak M. (red.), Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań – Kalisz – Konin: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu – Wydawnictwo UAM w Poznaniu – Wydawnictwo PWSZ w Koninie, str. 137-157.
 • Pawlak M. (2011), Nowe spojrzenia dobrego ucznia w dydaktyce językowej (w) „Języki Obce w Szkole”, nr 1, str. 28-36.
 • Perlmann-Balme M. (2013), Qualitätssicherung bei Bewertenden produktiver Leistungen (w) Clalüna M., Tscharner B. (red.), Beurteilen im DaF-/DaZ-Unterricht Testen – Evaluieren – Prüfen. Akten der Vierten Gesamtschweizerischen Tagung für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 29. und 30. Juni 2012 – Universität Bern. Stallikon: Impressum, str. 33-37.
 • Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościo-we i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Pytlarz A. (2008), Motywująca rola europejskiego portfolio językowego – doświadczenia studentów filologii romańskiej w poznawaniu języków i kultur (w) Michońska-Stadnik A., Wąsik, Z. (red.), Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, t. 2, str. 199-209.
 • Rampillon U. (2000), Selbstevaluation als Auslöser konstruktiver Lernprozesse (w) Wendt M. (red.), Konstruktion statt Instruktion. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, str. 119-140.
 • Schneider G. (1996), Selbstevaluation lernen lassen (w) „Fremdsprache Deutsch”. Sondernummer Autonomes Lernen, str. 16-23.
 • Sobańska J. (2016), Ocena własnych zdolności uczniów uzdolnionych językowo w polskich szkołach ponadgimnazjalnych (w) „Neofilolog”, nr 47/2, str. 219-230.
 • Smuk M. (2016), Od cech osobowości do kompetencji savoir-être – rozwijanie samoświadomości w nauce języków obcych. Lublin: Werset.
 • Stasiak H. (2001), Portfolio – paszport językowy – jeden z elementów auto-nomii w procesie uczenia się języków obcych (w) „Języki Obce w Szkole”, nr 5, str. 3-7.
 • Tassinari M.G. (2012), Kompetenzen für Lernerautonomie einschätzen, för-dern und evaluieren (w) Gnutzmann C., Königs F.G., Küster L. (red.), Kompetenzen konkret. Göttingen: Narr Verlag, („Fremdsprachen Lehren und Lernen” r. 41, z. 1), str. 10-24.
 • Weskamp R. (1996), Selbstevaluation: Ein zentraler Aspekt schülerorientier-ten Fremdsprachenunterrichts (w) „Fremdsprachenunterricht”, nr 40/49, str. 406-411.
 • Weskamp R. (2003), Self-assessment / Selbstkontrolle, Selbsteinschätzung und -einstufung (w) Bausch K.R., Christ H., Krumm H.J. (red.), Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen, Basel: Francke Verlag, str. 382-384.
 • Wilczyńska W. (2002), Podmiotowość i autonomia jako wyznaczniki osobistej kompetencji komunikacyjnej (w) Wilczyńska W. (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, str. 51-67.
 • Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A. (2010), Metodologia badań w glotto-dydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Avalon.
 • Zimmermann S. (2010), Schreiben im Test – Schreiben im Studium: Wie kön-nen Anforderungen an das akademische Schreiben in Tests abgebildet werden? Das Beispiel TestDaF (w) Brandl H., Duxa S., Leder G., Riemer C. (red.), Ansätze zur Förderung akademischer Schreibkompetenz an der Hochschule. Fachtagung 2-3. März 2009 an der Universität Bielefeld. Göttingen: Universitätsverlag, str. 1-10.
 • NETOGRAFIA
 • http://www.cornelsen.de/daf [DW 2.10.2017]
 • http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/struktura-wydzialu/instytut-filolo gii-germanskiej/dydaktyka/plany-studiow [DW 12.08.2018]
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4895b059-fd6e-4dc8-9b7b-3c548ce96492
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.