PL EN


2015 | 7(43) | 4 | 7-23
Article title

Powołanie w chrześcijańskiej koncepcji wychowania

Authors
Title variants
EN
Vocation in the Christian Concept of Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powołanie to posiadanie względnie stałych predyspozycji do wykonywania jakiejś roli, zadania, czynności, pracy. W chrześcijaństwie powołanie rozumiane jest jako wezwanie człowieka przez Boga do realizacji określonych zadań i sytuuje się ono w procesie socjalizacji, wychowania i samowychowania. Wychowanie chrześcijańskie oparte jest na ideach i wartościach głoszonych przez Jezusa z Nazaretu, w których na czoło wybija się troska o zbawienie. Przyjmuje personalistyczną i integralną koncepcję człowieka – uznaje, że jednostka ludzka jest osobą, posiadającą wymiar fizyczny oraz duchowy. Człowiek jest osobą zdolną do rozwoju, a w tym procesie ważną rolę odgrywa odczytanie i realizowanie własnego powołania. Bóg każdego człowieka powołuje do życia przeżywanego w miłości. Chrześcijańska moralność podporządkowana jest trzem cnotom ewangelicznym: wierze, nadziei i miłości oraz idei budowania Królestwa Bożego. Wychowanie chrześcijańskie polega na poznaniu siebie i swego powołania oraz świadomym podjęciu pracy nad własnym rozwojem i realizacją wyznaczonej przez Boga misji. Każdy człowiek jest przez Boga powołany do zrealizowania określonych zadań, czyli własnego, osobistego powołania. Można powiedzieć, że odczytanie własnego powołania oraz świadomość konieczności pracy nad własnym rozwojem są istotnymi elementami wychowania chrześcijańskiego.
EN
A vocation is defined as a relatively stable predisposition to perform a role, a task, an act, or a labour. In Christianity a vocation is understood as a call of man by God for the accomplishment of certain tasks. It is situated in the process of socialization, education and self-education. Christian education is based on the ideas and values proclaimed by Jesus of Nazareth where a concern for salvation has moved to the forefront. Personalistic and integral conception of man is assumed – the human individual is recognized as a person who has a physical and spiritual dimension. Man is a person capable of development. In this process the reading and accomplishment of one's vocation plays an important role. God calls each person to a life lived in love. Christian morality is subordinated to the three evangelical virtues: faith, hope and love, and the idea of building the Kingdom of God. Christian education is the knowledge of oneself and one's vocation and conscious work on one's own development and the realization of the mission assigned by God. Every person is called by God to do certain tasks, which means his own personal vocation. We can say that the reading of one's vocation and the awareness of the need to work on their own development are important elements of Christian education.
Year
Volume
Issue
4
Pages
7-23
Physical description
Contributors
author
 • Katedry Pedagogiki Opiekuńczej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Hergesel T., Jezus cudotwórca, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1987.
 • Jusiak R., Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce. Studium socjologiczne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
 • Jusiak R., Refleksje o powołaniu w chrześcijańskiej koncepcji wychowania, „Roczniki Pedagogiczne” 37(2009), nr 2, s. 83-101.
 • Jusiak R., Pedagogia społeczna Kościoła katolickiego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
 • Kunowski S., Teologia a potrzeby pedagogiki katolickiej, „Ateneum Kapłańskie” 1959, z. 300-302.
 • Kunowski S., Podstawy wychowania duszpastersko-katechetycznego, „Katecheta” 6(1962), nr 4.
 • Léon-Dufour X. (red.), Słownik teologii biblijnej, Poznań−Warszawa: Pallottinum 1985.
 • Martini C.M., Jezus jako wychowawca, „Horyzonty Wiary” 1993, z. 10, s. 4-15.
 • Messori V., Opinie o Jezusie, Kraków: Wydawnictwo M 1994.
 • Sowiński A.J., Samowychowanie w interpretacji pedagogicznej, Szczecin 2006.
 • Staniek E., Pedagogiczne zasady Mistrza z Nazaretu, Kraków 1995.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48967a51-0045-47da-9083-d9d95cf14de9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.