PL EN


2014 | 1(31) |
Article title

Wpływ energii produkowanej w gospodarstwie z odpadów rolniczych na poprawę jego rentowności

Authors
Content
Title variants
EN
Farm-produced energy of agricultural waste origin improves its profitability
Languages of publication
Abstracts
EN
The most important tasks of Polish agriculture in 2014-2020 perspective will include maintaining food quality and safety, and orientation toward the part of the production of renewable energy, especially using biomass. Processing of biomass in anaerobic methane fermentation of agricultural biogas solves the problem of waste storage, reducing greenhouse gas emissions, especially high concentrations of methane, coming from the fermentation of slowly stored biomass. The economic aspect explains the popularity of biogas works; it is related to diversification of agricultural production through the introduction of a qualitatively new production of green energy from biogas, which significantly affects the profitability of agricultural production and will be an alternative for some companies, or large farms as a source of additional income and energy security. Energy generated in small biogas plants can fully protect the energy needs of a small farm releasing it from external sources and generating savings. For installations larger surplus may provide an additional source of farms’ income.
PL
Do najważniejszych zadań polskiego rolnictwa w perspektywie 2014-2020 będzie należało utrzymanie jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ukierunkowanie części produkcji na energetykę odnawialną, szczególnie wykorzystującą biomasę. Przetwarzanie biomasy w procesie beztlenowej fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych rozwiązuje problem składowania odpadów, ograniczając emisję gazów cieplarnianych, szczególnie wysokich stężeń metanu, pochodzących z fermentacji wolno składowanej biomasy. Za popularnością biogazowni przemawia również aspekt ekonomiczny, związany z dywersyfikacją produkcji rolniczej przez wprowadzenie nowej jakościowo produkcji zielonej energii z biogazu, która znacząco wpływa na rentowność produkcji rolniczej oraz bezpieczeństwo energetyczne. Energia wytworzona w małych instalacjach biogazowych może zaspokoić w pełni potrzeby energetyczne małego gospodarstwa, uniezależniając je od źródeł zewnętrznych i generując oszczędności. W przypadku instalacji większych nadwyżki mogą być dodatkowym źródłem przychodu gospodarstwa.
Contributors
  • Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
References
  • Badania IEO na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w 2007 r. na potrzeby negocjacji przez PolskęPakietu klimatycznoenergetycznego UE.
  • Kowalski A., Zegar J., Floriańczyk Z., Hamulczyk M., Szczepaniak I., Toczyński T., Wigier M., 2010. Kierunki rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście realizacji celów określonych w przygotowywanych obecnie dokumentach strategicznych. Ekspertyza wykonana na zlece-nie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez zespółekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnic-twa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego.
  • Niewadzik R., 2012. Wsparcie odnawialnych źródełenergii. Urząd Regulacji Energetyki, War-szawa.
  • Węglarzy K., Nowak A., Bereza M., Pellar A., Skrzyżala I., Stekla J., 2010. Rozwiązania archi-tektoniczno-konstrukcyjno-technologiczne „Agrobiogazowni” w Kostkowicach. Agrobioga-zownia. Instytut Zooteczniki – PaństwowyInstytutBadawczy, Zakład Doświadczalny w Grodźcu Śląskim.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-489acac0-85a3-47d2-a719-e7eada0e1116
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.