PL EN


2014 | 5 |
Article title

PROWINCJE JAKO FORMA SAMORZĄDU LOKALNEGO W HISZPANII

Title variants
EN
LOCAL GOVERNMENT IN SPAIN – PROVINCES
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł poświęcono średniemu szczeblowi samorządu terytorialnego w Hiszpanii – prowincjom. Są one odpowiednikiem polskich powiatów, jednak istnieje więcej różnic niż podobieństw. Hiszpański samorząd terytorialny, w tym prowincje, jest mało znany. W artykule więc przedstawiono uwarunkowania ustrojowe tego szczebla samorządu, pozycję w hierarchii samorządu terytorialnego w Hiszpanii oraz jego gospodarkę finansowej. Hiszpania podzielona jest na 50 prowincji, a niektóre z nich., niektóre z nich są równocześnie wspólnotami autonomicznymi (regionami), cztery prowincje mają specjalny status ekonomiczny – tzw. foral, a w trzech innych gospodarka finansowa różni się w pewnych obszarach od pozostałych prowincji, opartych na tzw. zasadzie común. W artykule wskazano także na specyfikę samorządu lokalnego na terytoriach wyspiarskich: Balearach i Wyspach Kanaryjskich, które nie mają odpowiednika w polskim samorządzie lokalnym. Kluczowymi zagadnieniami dla jednostek samorządu terytorialnego są ich samodzielność oraz gospodarka finansowa, które umożliwiają wykonywanie przypisanych im zadań publicznych. W artykule przedstawiono, w miarę szczegółowo, zarówno dochody, jak i wydatki prowincji oraz obowiązujące ich klasyfikacje. Przedstawione zagadnienia przybliżają rozwiązania stosowane w Hiszpanii i mogą stanowić odniesienie do dyskusji o polskim samorządzie terytorialnym, zwłaszcza o pozycji polskich powiatów.
EN
The article discusses the middle tier of Spanish local government – provinces. Spanish provinces are equivalent to Polish counties, but there more differences between them than similarities. As the knowledge of local government in Spain, including her provinces, is rather limited, the article sets out to present constitutional factors affecting Spanish provinces, their position in the structure of local government, as well as finances. Among the 50 Spanish provinces that are discussed in the article some are also autonomous communities (regions), four have special economic status (foral), and the finances of three provinces differ in some respects from the finances of other provinces to which the principle called común applies. Local government on the Spanish offshore territories, the Balearic Islands and the Canary Islands, does not have any equivalent in the Polish system of local government. Because independence and financesare the most important for local governmentsas they determine their ability to carry out public tasks, the article presents quite a detailed picture of Spanish provinces’ revenues and expenditures and theirofficial classifications. The Spanish solutions discussed in the article may serve as a point of reference in discussions about local government in Poland, particularly about the status of Polish counties.
Year
Issue
5
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Angoitia Grijalba M., Entidades locales y descentralización del sector público, CES,Madryt2004.
 • Carballeira Rivera, M.aT., La provincia en el sistema autonómico español, Marcial Pons, Madryt 1993.
 • Constitución española de 1978, BOE de 29 de diciembre de 1978.
 • Egea Ibáñez E., Lecciones de hacienda pública: Sector público y presupuestos, Diego Marín, Murcja 2005.
 • García Hernández L., HernándezSayáns J. F., España: El Estado Autonómico, BOE, Madryt 2005.
 • Gonzalo y González L., El sector público en España, Dykinson, Madryt 2005.
 • Marczak J., Typy jednostek samorządu terytorialnego w Hiszpanii, w: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych, red. nauk. T. Juja i J. Kotlińska, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 90, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Marczak J., Zasada uprzywilejowania foral w systemie finansowania wspólnot autonomicznych w Hiszpanii, w: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. naukowy L. Patrzałek, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2006.
 • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Editorial MAD.
 • Pascual GarcíaJ., Régimen jurídico del gasto público. Presupuestación, ejecución y control, Boletín Oficial del Estado, Madryt 2009.
 • Sánchez Isac J., Las normas básicas de régimen local, Bayer Hnos, Barcelona 2000.
 • Sosa Wagner Francisco, Manuel de derecho local, Aranzadi, Elcano (Navarra) 2000.
 • Toribio Lemes M., Ley de Haciendas Locales y Reglamento Presupuestario, Madryt 1999.
 • Regulación de las haciendas locales, Consultores de las Administraciones Públicas, Madryt 2000.
 • Villarrubia I., El Régimen Presupuestario de los Entes Locales. El Presupuesto como instrumento de Gestión y Planificación, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-489e84a9-34bc-4a06-ac7e-fd1a6729293a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.