PL EN


Journal
2017 | 159 | 143-160
Article title

CSR spółdzielni w świetle celów zrównoważonego rozwoju 2030

Content
Title variants
EN
CSR of Cooperatives in the Light of Sustainable Development Goals 2030
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spółdzielnie są zrzeszeniami osób, które łączą swoje kapitały i tworzą przedsiębiorstwa. Ponad 170-letnia historia ruchu spółdzielczego pokazuje, że można mówić o spółdzielczym paradygmacie rozwoju. Jego podstawą jest własność prywatna i rynkowa alokacja zasobów, demokratyzm zarządzania, otwartość i tolerancja. Ważną składową spółdzielczego wzorca rozwoju jest ścisłe powiązanie z regionem. Lokalność przywiązuje członków, ich cele i kapitał do konkretnego miejsca na ziemi w wyniku czego nie ma spekulacji i pogoni za zyskiem gdzie indziej. Spółdzielnie jako zrzeszenia ludzi prowadzących wspólnie i w oparciu o własne zasoby przedsiębiorstwa realizują cele swoich członków. Jednym z takich celów jest godna praca i życie w bezpiecznym środowisku społecznym i przyrodniczym. Dlatego można uznać, że spółdzielnie w każdym swoim działaniu wdrażają rozwój zrównoważony we wszystkich jego aspektach: społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Potwierdzają to inicjatywy realizowane przez spółdzielnie z całego świata, które swoje działania odnoszą do konkretnych celów zrównoważonego rozwoju 2030. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na spółdzielczość jako ważny obszar społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorczości oraz wykazanie, że spółdzielczość można uznać za sprawdzony sposób realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Artykuł ma charakter teoretyczno-badawczy. Dokonano w nim przeglądu literatury dotyczącej rozwoju zrównoważonego i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zbadano spółdzielcze inicjatywy w ramach celów rozwoju zrównoważonego zaprezentowane na interaktywnej platformie „Coops for 2030”. Artykuł rozpoczyna spojrzenie na CSR w perspektywie istniejącej teorii i praktyki oraz jej miejsce w rozwoju zrównoważonym. Następnie prześledzono ewolucję celów zrównoważonego rozwoju. W dalszej części przedstawiona została społeczna odpowiedzialność spółdzielni oraz realizacja przez nie celów zrównoważonego rozwoju. Artykuł kończą refleksje o tym, że potencjał spółdzielni jako formy ludzkiego działania prowadzącego do osiągnięcia wspólnych celów, w tym celów zrównoważonego rozwoju, jest również w XXI wieku aktualny i możliwy do zrealizowania.
EN
Cooperatives are associations of people who combine their capital and create businesses. More than 170-year history of the cooperative movement shows that it is possible to speak of cooperative development paradigm. It is based on private property and market allocation of resources, democracy of governance, openness and tolerance. An important component of the cooperative model of development is closely linked with a region. Locality attaches members, their goals and capital to their place on the ground. There is no speculation and the pursuit of profit elsewhere. Therefore it can be concluded that cooperatives in all their activities are guided by CSR and implement sustainable development. This is confirmed by initiatives of cooperatives from around the world exhibited at the online platform launched by the ICA „Coops for 2030”. On that display, cooperatives’ actions relate to specific sustainable development goals pointed to horizon of year 2030. Cooperatives create a better world of civil society. The article attempts to show that cooperatives can be considered as proven way to the objective of sustainable development. Cooperative development paradigm is parallel to the paradigm of sustainable development and CSR. This article is of theoretical and research character. Authors have used in this article the literature review and examined cooperative initiatives in the framework of the sustainable development of an interactive platform „Coops for 2030”. The article begins a new approach to the CSR from the critical perspective and it forecasts changes to this concept. Then authors traced the evolution of sustainable development goals. In the next part is presented the social responsibility of the cooperative and the implementation of the goals of sustainable development. The article ends with reflection that the cooperatives as a form of human activity also in XXI century have the potential to achieve common goals, including the goals of sustainable development.
Journal
Year
Volume
159
Pages
143-160
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Zarządzania, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38, pokój 218, 20-618 Lublin, b.mazur@pb.edu.pl
 • Katedra Ekonomii, Politechnika Białostocka, ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, k.zimnoch@pb.edu.pl
References
 • Agenda zrównoważonego rozwoju, https://www.polskapomoc.gov.pl/Agenda,Zrownowazo nego,Rozwoju,2030,2370.html [dostęp 31.08.2016].
 • Borys T., Czaja S. 2009. Badania nad rozwojem zrównoważonym w polskich ośrodkach naukowych. W: D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo WSE.
 • Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility Commission of the European Communities. Brussels: 2001,europa.eu/rapid/press-release_DOC-01¬9_en.pdf [dostęp 31.08.2016].
 • International Co-operative Alliance, http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identi-ty-values-principles [dostęp 30.09.2016].
 • ISO 26000 – Social responsibility, www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm [dostęp 30.09.2016].
 • KRS, http://www.krs.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Item id=279 [dostęp 30.09.2016].
 • Lewicka-Strzałecka A. 2009. Miejsce CSR w europejskiej strategii na rzecz rozwoju zrównoważonego. W: J. Belniak i in. (red.), Annales – etyka w życiu gospodarczym, t. 12, nr 1. Łódź: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania.
 • Mazur B. 2013. Linking diversity management and corporate social responsibility. „Journal of Intercultural Management” 5: 39–47.
 • Our Common Future. 1987. Oxford University Press, The World Commission on Environmental and Development, Oxford [wyd. pol. Nasza wspólna przyszłość. Warszawa: PWE 1991].
 • Płachciak A. 2015. Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego. W: T. Borys, T. Brzozowski, S. Zaremba-Warnke (red.), Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Stryjan Y. 2014. Cooperators, Entrepreneurs and Local Development. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 1.
 • Stryjan Y. 1989. Impossible Organizations: Self-management and Organizational Reproduction. Westport, CT: Greenwood Press.
 • Thugutt S. 1945. Wykłady o spółdzielczości, wydanie III. Londyn: Nakładem Towarzystwa Kooperatystów Polskich w Wielkiej Brytanii.
 • The Millennium Development Goals Report 2015, http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/UNDP_MDG_Report_2015.pdf [dostęp 30.09.2016].
 • Zimnoch K. 2016. Zasady spółdzielcze i zarządzanie w spółdzielniach XXI wieku. W: J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła (red.), Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.
 • Zimnoch K. 2016a. Food Cooperatives in the Twenty-first Century – Economic and the Noneconomic Reasons for Creation. Smart and efficient economy: preparation for the future innovative economy: 21st International scientific conference, Economics and management (ICEM-2016) [dostęp 30.09.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48a1c50e-d539-49ef-a6b8-f2322583dcab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.