PL EN


2019 | vol. 63, nr 8 | 202-214
Article title

Digital innovation in the supply chain management

Content
Title variants
PL
Cyfrowe innowacje w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Digital innovations result from the implemented digital technologies and a combination of their properties. They can form the basis for building digital supply chains (networks) that are a new stage in their evolution. The article explains the concept of digital innovation and highlights the place of technology in supply chain management. The goal of the article is to present the results of research carried out using the CATI method among supply chain managers using digital technologies. The most important changes resulting from the application of these technologies include not only the increase in the level of process automation, but also the extension of distribution with a new sales channel, as well as the possibility of simultaneous communication with several partners and access to information related to logistics activities, i.e. free space in warehouses and planned freight routes. Such effects give the potential to improve the competitive position and constitute a premise for the further development of the digital transformation of supply chains. In this process, however, not only are the costs of the implemented technologies important (indicated as the main barrier to their implementation), but also the competences enabling the identification of digital innovations that best respond to the needs of supply chain management.
PL
Innowacje cyfrowe wynikają z wdrożonych technologii cyfrowych i kombinacji ich właściwości. Mogą stanowić podstawę budowy cyfrowych łańcuchów dostaw (sieci) stanowiących nowy etap w ich ewolucji. W artykule wyjaśniono koncepcję innowacji cyfrowych i podkreślono miejsce technologii w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Celem tekstu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych metodą CATI wśród menedżerów łańcucha dostaw korzystających z technologii cyfrowych. Najważniejsze zmiany wynikające z zastosowania tych technologii to wzrost poziomu automatyzacji procesów i rozszerzenie dystrybucji o nowy kanał sprzedaży, a także możliwość jednoczesnej komunikacji z kilkoma partnerami oraz dostęp do informacji związanych z działaniami logistycznymi, tj. wolnej przestrzeni w magazynach i planowanych trasach towarowych. Takie efekty dają potencjał do poprawy pozycji konkurencyjnej i stanowią przesłankę dalszego rozwoju cyfrowej transformacji łańcuchów dostaw. W tym procesie ważne są nie tylko koszty wdrożonych technologii (będące główną barierą w ich implementacji), ale także kompetencje umożliwiające identyfikację innowacji cyfrowych najlepiej odpowiadających potrzebom zarządzania łańcuchem dostaw.
References
 • Agrawal P., Narain R., 2018, Digital supply chain management: An overview, Materials Science and Engineering, vol. 455, p. 5.
 • Akesson M., 2009, Digital innovation in the value networks of newspapers, Gothenburg Studies in Informatics, Report 42, September.
 • Calatayud A., Mangan J., Christopher M., 2018, The self-thinking supply chain, Supply Chain Management: An International Journal, p. 10.
 • Castells A.M., 2007, Społeczeństwo w sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Christopher M., 2016, Logistics and Supply Chain Management, Pearson, London.
 • FORESIGHT 2011, „Sieci gospodarcze Wielkopolski” – scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę. Raport końcowy, M.K. Wyrwicka (ed.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Geisberger E., Broy M., 2012, Agenda CPS – Integrierte Forschungsagenda Cyber-Physical Systems, Springer, Berlin.
 • Goliński M., 2018, Gospodarka cyfrowa, gospodarka informacyjna, gospodarka oparta na wiedzy – różne określenia tych samych zjawisk czy podobne pojęcia określające różne zjawiska?, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 49, p. 185.
 • Griswold M., 2017, Supply chain leaders must be prepared to transform in a disruptive world: A Gartner trend insight report, Gartner, https://www.gartner.com/doc/3664318 (20.10.2018).
 • Henfridsson O., Yoo Y., Svahn S., 2009, Path Creation in Digital Innovation: A Multi-Layered Dialectics Perspective, Viktoria Institute, Sweden. Sprouts: Working Papers on Information Systems, 9(20), http://sprouts.aisnet.org/9-20 (15.09.2018).
 • Kowalczyk L., 2017, Cyfryzacja w procesie postępu cywilizacyjnego i jej współczesna rola w innowacyjności, [w:] Innowacyjność to cyfryzacja i rozwój. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, L. Kowalczyk, F. Mroczko (eds.), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 43(4).
 • Lei Q., Yi S., Pan L., Song Y., 2010, Research on the intelligent quality management system of Supply Chains based on Six Sigma theory, Key Engineering Materials, pp. 646-651.
 • Łobejko S., Nowicka K., Szpringer W., 2018, Biznes cyfrowy. Technologie, modele, regulacje, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
 • MacCarthy B.L., Blome C., Olhager J., Srai J.S., Zhao X., 2016, Supply chain evolution – theory, concepts and science, International Journal of Operations & Production Management, vol. 36, issue 12, pp. 1696-1718.
 • Nambisan S., Lyytinen K., Majchrzak A., Song M., 2017, Digital innovation management: Reinventing innovation management research in a digital world, MIS Quarterly. Special Issue: IT and Innovation, vol. 41, no. 1, p. 224.
 • Nowicka K., 2019a, Biznes cyfrowy w optyce innowacji, [in:] K. Nowicka (ed.), Biznes cyfrowy. Perspektywa innowacji cyfrowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Nowicka K., 2019b, Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów dostaw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Olszak C.M., 2015, Cele i założenia strategii cyfrowej współczesnej organizacji, [w:] Informatyka 2 przyszłości. 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania UW, W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys (eds.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Pieriegud J., 2016, Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – wymiar globalny, europejski i krajowy, [w:] J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (ed.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.
 • Raab M., Griffin-Cryan B., 2011, Digital transformation of supply chains. Creating value – when digital meets physical, Capgemini.
 • Reimsbach-Kounatze Ch., 2016, Stimulating digital innovation for growth and inclusiveness. The role of policies for the successful diffusion of ICT, OECD Digital Economy Policy Papers, OECD.
 • Witkowski J., 2003, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • www.gartner.com/it-glossary/digitalization (10.08.2018).
 • Yoo Y., Lyytinen K., Thummadi V., Weiss A., 2010, Unbounded innovation with digitalization: The case of the digital camera, The Academy of Management Annual Meetin, January, p. 7, www.orgdna.net/wp-content/uploads/2011/10/AOM2010-Digital-Camera1.pdf (15.09.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48a44dd6-4450-4a72-97f5-998bf2814e3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.