PL EN


Journal
2018 | 1(53) | 45–75
Article title

Znaczenie unii rynków kapitałowych dla rozwoju alternatywnych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Capital markets union and its importance for the alternative financing sources for the small and medium enterprises in the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article looks at capital markets union (CMU), i.e. an action plan of the European Commission to mobilise capital in Europe and channel it to companies, especially small and medium-sized enterprises (SMEs). The main aim of the study is to examine the sources of financing identified in the CMU plan and discuss whether European SMEs will make use and benefit from the proposal. The evaluation of the CMU as an initiative aimed at supporting the EU economy and the growth of their SMEs by providing a greater choice of funding sources is also presented in the paper.
Journal
Year
Issue
Pages
45–75
Physical description
Contributors
 • Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Zarządzania i Finansów, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa;
References
 • Adam K. i in., Analyse, Compare, and Apply Alternative Indicators and Monitoring Methodologies to Measure the Evolution of Capital Market Integration in the European Union, Center for Studies in Economics and Finance (CSEF), University of Salerno, 2002.
 • Bank Światowy, Baza statystyki międzynarodowej, aktualizacja na 18 września 2017 r.
 • Black T., Levine R., Industry Growth and Capital Allocation: Does Having a Market or Bank-Based System Matter?, „Journal of Financial Economics” 2002, t. 64, nr 2.
 • Bukowski S.I., Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2013.
 • Central and Eastern Europe Statistics 2014. An EVCA Special Paper Edited by the EVCA Central and Eastern Europe Task Force, August, 2015, http://www.investeurope.eu/media/403969/EVCA-CEE-Statistics-2014.pdf.
 • Cichy J., Gradoń W., Crowdfunding as a Mechanism for Financing Small and Medium-Sized Enterprises, „e-Finanse” 2016, t. 12, nr 3.
 • Cole R.A., Bank Credit, Trade Credit or No Credit: Evidence from Surveys of Small-Business Finances, Working Paper 60602, University of Illinois, Chicago 2010.
 • Departament Stabilności Finansowej NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r., Warszawa 2016.
 • Dziuba D.T., Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania, „Problemy Zarządzania” 2012, t. 10, nr 3(38).
 • ECB Monthly Biulletin, Europejski Bank Centralny, 2003.
 • EVCA, 2015 European Private Equity Activity, Bruksela 2016.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Integracja rynków finansowych – jej rodzaje i znaczenie [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 • Jackowicz K., Dyscyplina rynkowa na integrujących się rynkach finansowych Unii Europejskiej [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 • Jackowicz K., Kozłowski Ł., Kowalewski O., Hasan I., Do Local Banking Market Structures Matter for SME Financing and Performance? New Evidence from an Emerging Economy, „Journal of Banking and Finance” 2017, t. 79.
 • Jackowicz K., Kozłowski Ł., Kowalewski O., Hasan I., The Economic Impact of Changes in the Local Bank Presence, IESEG School of Management Working Paper Series, 2017-ACF-01.
 • Janc A., Mikołajczak P., Waliszewski K., Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015.
 • Komisja Europejska, Uwolnienie potencjału finansowania społecznościowego w Unii Europejskiej, COM(2014) 172 final.
 • Komisja Europejska, Commission Staff Working Document: Action Plan on Building a Capital Market Union, SWD(2015) 183 final.
 • Komisja Europejska, Action Plan on Building a Capital Markets Union, COM(2015) 468 final.
 • Komisja Europejska, Green Paper: Building a Capital Markets Union, COM(2015) 63 final.
 • Komisja Europejska, European Financial Stability and Integration Review (EFSIR): a Focus on Capital Market Union, SWD(2016) 146 final.
 • Komisja Europejska, European Semester Thematic Fiche Small and Medium-Sized Enterprises’ Access to Finance, http://ec.europe.eu.europe 2020/pdf/themes/2016.
 • Komisja Europejska, Banking Union: Restoring Financial Stability in the Eurozone, 2015, http://europa.eu.
 • Komisja Europejska, Pytania i odpowiedzi dotyczące śródokresowego przeglądu planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych, MEMO/17/1528, Bruksela, 8 czerwca 2017 r.
 • Kowalak T., Integracja transgraniczna rynku kapitałowego w Unii Europejskiej [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 • Kozioł-Nadolna K., Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 854.
 • Król K., Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce, nieopublikowana praca magisterska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011.
 • Langfield S., Pagano M., Bank Bias in Europe: Effects on Systemic Risk and Growth, „Economic Policy” 2016, nr 31(85).
 • Malinowski B.F., Krok M., Źródła finansowania startupów. Fundusze venture capital, www.wethecrowd.pl.
 • Mączyńska E., Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 854.
 • Piech K., Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 • Piech K., Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost, „Bank i Kredyt” 2007, nr 4(43).
 • Pisany P., Dejneka W., Europejska unia rynków kapitałowych a zróżnicowanie systemów finansowych państw członkowskich, „Catallaxy” 2017, t. 2, nr 1.
 • Raport o stanie sektora MŚP w Polsce, PARP, Warszawa 2016.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012, Dz.Urz. UE L 347 z 28 grudnia 2017 r., s. 35.
 • SIFMA/AFME, European Structured Finance Data, www.afme.eu.
 • Sroka I., Unia rynków kapitałowych – wpływ na rynek kapitałowy w Polsce [w:] Rynek kapitałowy – efektywność i ryzyko, red. T. Czerwińska, A.Z. Nowak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2016.
 • Stanowisko Europejskiego Kongresu Finansowego opracowane we współpracy z Komitetem Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk dotyczące koncepcji unii rynków kapitałowych przedstawionej przez Komisję Europejską w materiale konsultacyjnym „Green Paper – Building a Capital Markets Union”, Gdańsk 2015.
 • Sustaining Momentum. The 2nd European Alternative Finance Industry Report, University of Cambridge, September, 2016.
 • Szymański W., Zagrożenia płynące ze strony finansów dla polskiej gospodarki, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2016, t. 40, nr 3.
 • Toporowski P., Unia rynków kapitałowych – duże szanse, wiele niewiadomych, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2015, nr 32(1269).
 • Valderrama D., Financial Development, Productivity, and Economic Growth, Economic Letter No. 18, Federal Reserve Bank of San Francisco, 2003.
 • Waga M., Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, „INFOS. Zagadnienia Społeczno-gospodarcze” 2014, nr 7(167).
 • Wardrop R., Zhang B., Rau R., Gray M., Moving Mainstream. The European Alternative Finance Benchmarking Report, University of Cambridge, February, 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48a89827-115b-4ba2-94c0-a95b35acf229
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.