PL EN


2015 | 42 | 4(493) Czy elastyczny czas pracy pomoże gospodarce w czasach niepewności? | 12-15
Article title

ZATRUDNIENIE W NIEPEŁNYM WYMIARZE NA TLE ZMIAN REGULACJI PRAWNEJ CZASU PRACY

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
PART-TIME EMPLOYMENT AND DYNAMICS OF WORKING TIME LEGAL REGULATIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author discusses the main directions of evolution of working time regulation particularly the dominant tendency to reduce working hours and making it more flexible. On this background he presents problems of part time work pointing out protection against discrimination of part time workers, the employee's right to change working hours at his request, and the problem of employment of these workers in the hours exceeding working time agreed in employment contract. Proposals to amend existing legislation have been made, in particular the recognition of all number of hours worked over the agreed working time as overtime hours with all consequences.
PL
Autor omawia główne kierunki ewolucji przepisów o czasie pracy, wskazując zwłaszcza na dominującą tendencję do jego skracania i uelastyczniania. Na tym tle przedstawia problematykę zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, zwracając uwagę na zakaz dyskryminacji pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, prawo pracownika do zmiany wymiaru czasu pracy na jego wniosek oraz problem zatrudnienia tych pracowników w godzinach przekraczających umówiony wymiar czasu pracy. Autor zgłasza wnioski zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności postuluje uznanie wszystkich godzin pracy ponad umówiony wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych za godziny pracy nadliczbowej ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Contributors
author
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
 • Eurostat (online), Part time employment as percentage of total employment, by sex and age (%), [online], 21 września 2013 r., http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppgaangn [dostęp 2.03.2015].
 • Gawlik K. (2014), Problematyka pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy w polskim prawie pracy na tle prawa międzynarodowego i europejskiego, „Polityka Społeczna”, nr 7.
 • Głogosz D. (2007), Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. Skutki dla życia rodzinnego i zawodowego, IPiSS, Warszawa.
 • Hajn Z. (2009), Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w niepełnym czasie pracy za pracę w godzinach wykraczających poza umówiony czas pracy a zasada równego traktowania w zatrudnieniu, w: W. Sanetra (red.), Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, Warszawa.
 • Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej (2011), wybór i opracowanie: A. Świątkowski oraz H. Wierzbińska, Kraków.
 • Latos-Miłkowska M. (2014), Tendencje rozwoju przepisów o czasie pracy wobec prognoz gospodarczych i społecznych, w: H. Strzemińska, M. Bednarski (red. nauk.), Czynnik czasu w nowej ekonomii. W jakim kierunku zmierzamy, IPiSS, Warszawa.
 • Rycak M. (2013), Uwagi do zmian w przepisach o czasie pracy obowiązujących od 23 sierpnia 2013 r., w: G. Uścińska (red.), Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Wratnego, IPiSS, Warszawa.
 • Seweryński M. (2003), Kontraktualizacja stosunków pracy i jej wpływ na ochronę praw pracowników, w: Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne, Księga Jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
 • Smoder A. (2014), Elastyczny czas pracy jako instrument budowania czy burzenia równowagi praca-życie?, w: H. Strzemińska, M. Bednarski (red. nauk.), Czynnik czasu w nowej ekonomii. W jakim kierunku zmierzamy, IPiSS, Warszawa.
 • Sobczyk M. (2013), Prawo pracy w świetle konstytucji RP, tom I „Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy”, Warszawa.
 • Wratny J. (2013), Problemy regulacji wynagrodzenia za pracę de lege ferenda, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48aa1ac1-d7af-457c-8fba-8b725492f3a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.