PL EN


Journal
2013 | 9 | 25-35
Article title

Analiza funkcjonalno-przestrzenna dzielnic Katowic

Title variants
EN
Functional-spatial analysis of Katowice districts
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Klasyfikację i analizę funkcji miejskich można przeprowadzić w kontekście miejsca zamieszkania i miejsca pracy. Takie ujęcie badawcze, zastosowane do dzielnic Katowic, pozwala poszukiwać odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu określona dzielnica pełni funkcję miejsca zamieszkania (mieszkalną), a w jakim stopniu – funkcję miejsca pracy (usługową, usługowo-przemysłową lub przemysłową)? Ocena relacji między funkcją miejsca zamieszkania a funkcją miejsca pracy pozwoliła na wyróżnienie 5 typów funkcjonalnych dzielnic, o: bardzo silnej funkcji miejsca pracy, silnej funkcji miejsca pracy, zrównoważonej relacji funkcji miejsc pracy i zamieszkania, silnej funkcji mieszkaniowej, bardzo silnej funkcji mieszkaniowej. Analizując strukturę funkcjonalno-przestrzenną dzielnic katowickich, można odnotować następujące prawidłowości: 1. funkcja usługowa występuje w wielu miejscach miasta, szczególnie w dzielnicach północnych; 2. funkcja usługowo-mieszkaniowa w Śródmieściu i sąsiednich dzielnicach; 3. funkcja mieszkaniowa (wielorodzinna) rozproszona w północnych dzielnicach; 4. funkcja mieszkaniowa (jednorodzinna) skoncentrowana w południowo-zachodnich dzielnicach; 5. funkcja przemysłowa jest rozproszona w północno-wschodnich dzielnicach; 6. funkcja rekreacyjna – w środkowych dzielnicach.
EN
Classification and analysis of urban functions can be conducted in the context of a residence and a workplace. Such a research form, applied to Katowice districts, lets look for answers to the question: to what extent does a given district act as a residence (residential function), and to what extent – a workplace function (service, service-industrial or industrial one)? Evaluation of relations between the residence function and the workplace function let diff erentiate 5 functional types of districts with: very strong workplace function, strong workplace function, balanced relation between residence and workplace functions, strong residence function, very strong residence function. 1. Analysing the functional-spatial structure of Katowice districts the following regularities can be found: 2. service function in many places of the town, especially in northern districts, 3. service-residence function in the downtown and adjacent districts, 4. residence function (multifamily) scattered in northern districts, 5. residence function (one family) concentrated in south-western districts, 6. industrial function scattered in north-eastern districts, 7. recreation function in the middle part of the town.
Journal
Year
Issue
9
Pages
25-35
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Jerczyński M., 1973, Studia nad strukturą funkcjonalną miast, „Prace Geografi czne” 97, s. 17–83.
 • Jerczyński M., 1977, Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast, [w:] Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące, Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni, Warszawa. Statystyka Polski nr 85, s. 20–117.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice, 2007, Urząd Miasta Katowice.
 • Maik W., 1987, Analiza funkcjonalna sieci osadniczej podregionu kalisko-ostrowskiego, UAM, Poznań.
 • Maik W., 1992, Podstawy geografi i miast, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Matczak A., 1992, Zmiany w strukturze funkcjonalnej miast Polski w latach 1973–1983, Wydaw. UŁ, Łódź. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica 17.
 • Matczak A., 1999, Studia nad strukturą funkcjonalno-przestrzenną miasta: przykład Łasku, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Słodczyk J., 2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Suliborski A., 2001, Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia teoretyczno-empiryczne, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Suliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografi i miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szajnowska-Wysocka A., 1995, Podstawy zorganizowania miast konurbacji górnośląskiej, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Szajnowska-Wysocka A., 2008, Rewitalizacja obszarów pogórniczych (na przykładzie KWK „Katowice-Kleofas”), [w:] Geografi czne aspekty antropopresji, red. D. Absalon, A. Hibszer, PTG, Sosnowiec, s. 115–120.
 • Szymańska D., 2009, Geografi a osadnictwa, PWN, Warszawa.
 • Tkocz M., 2001, Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Tkocz M., 2008, Przemysł GZM, [w:] Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geografi czny, red. R. Dualis, A. Hibszer, PTG, Sosnowiec.
 • Zuzańska-Żyśko E., 2005, Rola małych podmiotów gospodarczych w kształtowaniu struktury funkcjonalnej małych miast w regionie śląskim, [w:] Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, red. K. Heffner, Wydaw. Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 135–148.
 • Zuzańska-Żyśko E., 2006, Małe miasta w okresie transformacji. Studium w regionie śląskim, Wydaw. Naukowe „Śląsk”, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48b0514a-d5e8-41a1-89f9-797af54e4adc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.