PL EN


2019 | 102(158) | 155-175
Article title

System wewnętrznej kontroli jakości w firmie audytorskiej – stan obecny oraz projektowane zmiany

Content
Title variants
EN
Internal quality control system in the audit firm - current state and proposed changes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie spodziewanych zmian w regulacjach dotyczących systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej na tle dotychczasowych doświadczeń (obecnych regulacji oraz działań podejmowanych w ramach wprowadzonego w 2009 r. nadzoru publicznego). Badania były skoncentrowane na planowanych zmianach w Międzynarodowym Standardzie Kontroli Jakości 1 (ISQC 1) i zostały przeprowadzone w kontekście wpływu przedmiotowego zagadnienia na zapewnienie jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Wnioski badawcze sformułowano na podstawie analizy międzynarodowych standardów kontroli jakości, aktów prawnych, publikacji z zakresu rewizji finansowej (głównie internetowych), dedukcji i wnioskowaniu popartych doświadczeniem własnym. Wyniki badania wskazują, że projektowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) zmiany w zakresie ISQC 1 w istotny sposób zmieniają podejście do systemu wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich i wychodzą jednocześnie naprzeciw postulatom w zakresie poprawy jakości w firmach audytorskich, wynikającym z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Audytowego oraz Krajową Komisję Nadzoru. Artykuł może być wskazówką dla regulatora, organu nadzoru publicznego, firm audytorskich, ale także inspiracją do dalszych badań naukowych.
EN
The main goal of the article is to present the expected changes in the regulations concerning the internal quality control system of the audit firm against the background of previous experience (current regulations and activities undertaken as part of public oversight introduced in 2009).The research focused on the planned changes in the International Standard for Quality Control 1 (ISQC 1) and was conducted in the context of the impact of the issue on ensuring the quality of services provided by statutory auditors. The research conclusions were formulated based on the analysis of international quality control standards, legal acts, publications in the field of financial revision (mainly online), deductions and conclusions supported by own experience. The results of the survey show that the changes in ISQC 1 designed by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) significantly change the approach to the internal quality control system in audit firms and at the same time meet the demands for quality improvement in auditing companies and the recommendations resulting from inspections carried out by the Audit Oversight Commission and the National Audit Oversight Committee. The article may be an indication for the regulator, public oversight body and audit firms, but also an inspiration for further scientific research.
Contributors
  • audytor wewnętrzny, urzędnik państwowy
  • biegły rewident, doradca podatkowy, CICA, menedżer w firmie audytorskiej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48b7ef11-0c94-43ad-adf1-dcddb72f0d2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.