PL EN


2015 | 4 | 8 | 76-77
Article title

Wybrane aspekty dotyczące formy prawnej i własnościowej operatora systemu przesyłowego w Polsce na przykładzie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Content
Title variants
EN
Selected aspects of legal and ownership status of Polish transmission system operator on the example of Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza formy prawnej i własnościowej operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSPe) w Polsce, m.in. w kontekście niezależności OSP, której granice wyznaczają zasady związane z rozdziałem właścicielskim.
EN
This article aims to analyze the legal and ownership status of the electricity transmission system operator in Poland, in the context of TSO independence, which is determined by ownership unbundling rules.
Year
Volume
4
Issue
8
Pages
76-77
Physical description
Dates
online
2015-12-31
printed
2015-12-31
References
 • Bernaerts, I. (2013). The Third Internal Market Package and its Implication for Electricity and Gas Infrastructure in the EU and Beyond. W: H. Schmitt von Sydow (ed.), EU Energy law & Policy: Yearbook 2013. Claeys & Casteels.
 • Będkowski-Kozioł, M. (2009). Komentarz do art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W: T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Będkowski-Kozioł, M. (2014). Regulacja prokonkurencyjna w sektorze energetycznym – elektroenergetyce, gazownictwie i energetyce cieplnej. W: M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom XV. Prawo konkurencji. Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.
 • Garlicki, L. (2007). Polskie prawo konstytucyjne – zarys wykładu. Warszawa: LIBER.
 • Grzegorczyk, F. (2009). Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez państwo. Warszawa: LexisNexis.
 • Hancher, L. (2013). Unbundling and Certifi cation: The Commision in Control. W: H. Schmitt von Sydow
 • (ed.), EU Energy law & Policy: Yearbook 2013. Claeys & Casteels.
 • Hauser, R., Niewiadomski, Z. i Wróbel, A. (red.) (2013). System Prawa Administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze (t. 8b). Warszawa: C.H. Beck.
 • Izbicki, M. (2013). Ewolucja unijnej regulacji unbundlingu a projekt ustawy – Prawo energetyczne. EPS, z. 5, Lex/el.
 • Jones, C. (ed.) (2010). EU Energy Law Volume I: The Internal Energy Market – The Third Liberalisation Package, Deventer, The Netherlands: Claeys & Casteels.
 • Kohutek, K. (2005). Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 04.24.1), Lex/el.
 • Kohutek, K. (2008). Komentarz do art. 4. W: K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. komentarz, Lex/el.
 • Mortensen, G. i Andersen Thrane, T. (2013). The Internal Energy Market, the Unbundling of Electri-city Transmission and Denmark΄s Road From Full Private Ownership to Full State Ownership. ULR, 19(5).
 • Muras, Z. (2013). Niezależność operatorów systemu – jako jeden z podstawowych desygnatów liberalizacji rynku gazu ii energii de lege lata i de lege ferenda. W: M. Rudnicki, K. Sobieraj (red.), Nowe prawo energetyczne. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Nowacki, M. (2013). Model prawny i własnościowy operatorów systemów przesyłowych w Polsce – uwagi de lege lata i de lege ferenda w świetle prawa Unii Europejskiej. W: A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja
 • – innowacja w sektorze energetycznym. Warszawa: C.H. Beck.
 • Nowak, B. (2008). Adaptation of the Polish Gas and Electricity Sector to the Requirements of the EU Internal Market Directices- How far to the Competitive Electricity and Gas Market? Legal and Business Perspective. YPES 11/2007–2008.
 • Pawełczyk, M. (2011). Unbundling jako przejaw prokonkurencyjnych mechanizmów europeizacji prawa energetycznego. W: H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego. Warszawa: C.H. Beck.
 • Radziński, M. (2015). Rozdział własnościowy przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo a problematyka inwestorów fi nansowych w świetle przepisów dyrektywy 2009/72/WE. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 3.
 • Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2013 r.
 • Strzyczkowski, K. (2011). Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa: LexisNexis.
 • Swora, M. i Muras, Z. (2010). Prawo energetyczne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Szydło, M. (2005). Dostęp do sieci infrastrukturalnych na zliberalizowanych rynkach Unii europejskiej. PiP, 1.
 • Szydło, M. (2007). Unbundling własnościowy (ownership unbundling) jako instrument regulacyjny w sektorze energetycznym (cz. I i II). PUG, 2–3.
 • Walaszek-Pyzioł, A. (2012). ENTSO-E – nowa forma instytucjonalnego współdziałania w celu stworzenia wspólnego rynku energii elektrycznej na obszarze Unii Europejskiej. PUG, 9.www.gkpge.pl.
 • Zajdler, R. (2011). Komentarz do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U.UE.L.09.211.55), Lex/el.
 • Zajdler, R. (b.d.). Ilu będzie operatorów sieci przesyłowej w Polsce? Pobrano z: http://www.codozasady.pl/ ilu-bedzie-operatorow-sieci-przesylowej-w-polsce (26.11.2015).
 • Zajdler, R. (b.d.). Należy umożliwić istnienie wielu operatorów systemu przesyłowego elektroener-getycznego w Polsce w projekcie ustawy Prawo energetyczne, 59325,2,0,0,0,0,0,nalezy-umozliwic-istnienie-wielu-operatorom-systemu-przesylowego-elektroener-getycznego-w-polsce-w-projekcie-ustawy-prawo-energetyczne.html (29.10.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48b904bc-5b20-45ce-b13d-bd8a5210a810
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.