PL EN


2014 | 4(8) | 113-147
Article title

Bůh píše přímo křivými čarami (Josef Suchý a literatura Lužických Srbů)

Authors
Content
Title variants
EN
God Writes Straight Crooked Lines (Josef Suchy and Wendish Literature)
PL
Bóg pisze wprost krzywymi liniami (Josef Suchy i literatura Serbołużyczan)
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Autor se ve své studii věnuje vzájemným vztahům mezi českým básníkem moravského původu Josefem Suchým a kulturou nejmenšího ze slovanských národů, totiž Lužických Srbů. S ní se Suchý setkává koncem 60. let 20. století. Autor se věnuje vzájemným vazbám, Suchého překladům a edicím z lužickosrbské literatury, studiím o této malé sice, ale významné součásti evropského kulturního dědictví. Všímá si také, kdo všechno o daných aktivitách Suchého psal a jak je hodnotil; na koho sám Josef Suchý ve svém díle navazuje a kdo je Suchého přímým pokračovatelem. Nakonec si autor všímá přítomnosti lužickosrbských motivů především v básnickém díle Suchého. Daná tematika dala nakonec vzniknout zrcadlovému česko/lužickosrbskému posmrtně vydanému výboru ze Suchého poezie.
EN
In his study the author deals with reciprocal relationship between a Czech poet of Moravian origin – Josef Suchý and the culture of the smallest Slavonic nation, the Wendish. Suchý met with this culture in the late 1960s. The author is concerned with reciprocal links, with Suchý´s translations and editions of Wendish literature, with studies about this small but important part of European cultural heritage. He also notices who wrote about the mentioned activities and evaluated them, whom Josef Suchý follows in his production and who Suchý´s direct continuator is. In the end the author notices the presence of Wendish motifs in Suchý´s production, in his poetic production above all. This subject matter gave rise to the imitations of Czech-Wendish selections from Suchý´s poetry edited after his death.
PL
Autor w swoim studium zajmuje się wzajemną relacją pomiędzy czeskim poetą pochodzenia morawskiego Józefem Suchym i kulturą najmniejszego z narodów słowiańskich, mianowicie Serbów Łużyckich (Serbołużyczan). Suchy zetknął się z nią z końcem lat 60. XX wieku. Autor zajmuje się wzajemnymi związkami pomiędzy przekładami Suchego a edycjami literatury serbołużyckiej, badaniami tej, choć tak małej, ale ważnej cząstki współczesnego, europejskiego dziedzictwa kulturowego. Zauważa on także, kto pisał o wszystkich wspomnianych działaniach Suchego i jak je oceniał; do kogo sam Józef Suchy w swoim dziele nawiązuje, i kto jest bezpośrednim następcą Suchego. W końcu autor zauważa obecność serbołużyckich motywów, zwłaszcza w poetyckiej twórczości Suchego. Omawiana tematyka pozwoliła wreszcie zbadać lustrzany, czesko-serbołużycki, pośmiertnie wydany wybór poezji Suchego.
Contributors
author
 • The University of J. E. Purkyne in Usti nad Labem in Czech Republic, harak[at]post.cz
References
 • Suchý Josef, Doslov, [in:] Nowak Józef, Píseň – věrná družka, Sursum, Tišnov 1995, s. 155-165.
 • Suchý Josef, Eliášovo světlo, Blok, Brno 1992.
 • Suchý Josef, Kapradinový svět lužickosrbské povídky, [in:] Skrytý pramen, Odeon, Praha 1981, s. 7-17.
 • Suchý Josef, Poezie Jakuba Barta-Ćišinského, [in:] Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského, Slovanský ústav, Praha 2010, s. 67-83.
 • Suchý Josef, Skrytý pramen, Odeon, Praha 1982.
 • Suchý Josef, Stezkami lužické poezie, [in:] Vřesový zpěv, Odeon, Praha 1976, s. 112-143.
 • Suchý Josef, Strom Kita Lorence, [in:] Lorenc Kito, Nový letopis, Práce, Praha 1972, s. 101-104.
 • Suchý Josef, Šarlat na sněhu, Arca JiMfa, Třebíč 1995.
 • Suchý Josef, Vřesový zpěv, Odeon, Praha 1976.
 • Suchý Josef, Vřesový zpěv, Odeon, Praha 1977.
 • Dorovský Ivan, Vzájemná korespondence Otty Františka Bablera a Josefa Suchého, [in:] Černá a bílá pravda. Josef Suchý (1923-2003), Ludvík Štěpán a Ladislav Soldán (edd.), Regiony, Brno 2004.
 • Dyrlich Benedikt, Josef Suchý se cítil spojený s lužickosrbskou avantgardou, [in:] Suchý Josef, Tvář času / Wobličo časa, Městská knihovna, Varnsdorf 2012, s. 1-3.
 • Harák Ivo, Romantická rezidua v historické próze Josefa Suchého, [in:] idem (ed.). Máchův kraj v jazyce a literatuře, Printia, Praha 2011, s. 135-146.
 • Harák Ivo, Žijící klasik lužickosrbské literatury, [in:] Dyrlich Benedikt, Naléhavá poezie, Městská knihovna, Varnsdorf 2013, s. 86-90.
 • Jazyk, jímž porozumíš větru, ed. Milan Hrabal, Protis, Praha 2007.
 • Hrabal Milan, Srdcem básní proti kamení života, [in:] Suchý Josef, Tvář času / Wobličo časa, Městská knihovna, Varnsdorf 2012, s. 6-12.
 • Hrdina Josef, Na slovanském Olympu, [in:] Tajemství české minulosti, 2013, č. 9, s. 18-20.
 • Kaleta Petr, Češi o Lužických Srbech, Masarykův ústav, Praha 2006.
 • Koch Jurij, Sestup z hor snů, Vyšehrad, Praha 1988.
 • Krawža Jurij, Jazyk podobný, problémy obdobné, „Severočeský regionální deník“, 30.10.1993, s. 18.
 • Křívánek Vladimír, Ve stavu nepřetržitého obrození, „Tvar“, r. 2009, č. 9, s. 9.
 • Lorenc Kito, Nový letopis, Práce, Praha 1972.
 • Lorenc Kito, Za prećelom Serbow, český překlad Milan Hrabal, „Rozhlad“, r. 2003, č. 8, s. 319.
 • Lorenc Kito, Za přećelom Serbow, [in:] Černá a bílá pravda. Josef Suchý (1923-2003), Ludvík Štěpán a Ladislav Soldán (edd.), Regiony, Brno 2004, s. 124-126.
 • Mailello Giuseppe, Čermák Radek, Nástin dějin a literatury Lužických Srbů, Středoevropské centrum slovanských studií, Brno 2011.
 • Měšťan Antonín, Děti doma lužickosrbsky nemluví, „Denní Telegraf“, 23.09.1995, č. 54, s. 4.
 • Novák Antonín, Vědomí středověku, Mladá fronta, Praha 2007.
 • Nowak Józef. Pěseń – družka swěrna. Wuběrk z basnjow, dramatiky a prozy, vybral, přeložil a doslov napsal Josef Suchý, Sursum, Tišnov 1995.
 • Pospíšil Ivo, Básník Josef Suchý a jeho překlady z lužickosrbské literatury, „Lětopis Instituta za serbski ludospyt“, r. 1984, č. 1, s. 89-112.
 • Pospíšil Ivo, Josef Suchý mezi idylou, elegií a kronikou, [in:] Černá a bílá pravda. Josef Suchý (1923-2003), Ludvík Štěpán a Ladislav Soldán (edd.), Regiony, Brno 2004, s. 18-36.
 • Rudolfová Věra, Člověk, který rozdával světlo, [in:] Černá a bílá pravda. Josef Suchý (1923-2003), Ludvík Štěpán a Ladislav Soldán (edd.), Regiony, Brno 2004, s. 78-79.
 • Šindar Josef, Básník Józef Nowak, [in:] Nowak Józef, Morava volá, Josef Šindar (ed.), Josef Šindar, Žernůvka 2013, s. 2-4.
 • Šindar Josef, Józef Nowak sedmdesátníkem, [in:] Listy Památníku Petra Bezruče, „Nová řada“, r. 1964, č. 20, s. 3-5.
 • Šindar Josef, Morava volá, Josef Šindar, Žernůvka 2013.
 • Štěpán Ludvík, Básník tichý a skromný srdcem, [in:] Černá a bílá pravda. Josef Suchý (1923-2003), Ludvík Štěpán a Ladislav Soldán (edd.), Regiony, Brno 2004, s. 11-18.
 • Tioka Josef, Krajem Josefa Suchého, [in:] Černá a bílá pravda. Josef Suchý (1923-2003), Ludvík Štěpán a Ladislav Soldán (edd.), Regiony, Brno 2004, s. 95-97.
 • Ulbrechtová Helena (ed.). Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského, Slovanský ústav, Praha 2010, s. 67-96.
 • Ulbrechtová Helena, Jakub Bart-Ćišinski v českém prostředí: literárněhistorická recepce a překlady, [in:] Černý Miroslav a kol., Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského, Společnost přátel Lužice – Slovanský ústav AV ČR, Praha 2010, s. 5-6.
 • Ulbrechtová Helena, Josef Suchý jako serbski basnik, [in:] idem, Praha a Lužičtí Srbové, Karolinum, Praha 2005, s. 214-225.
 • Ulbrechtová Helena, Lužickosrbská literatura: její vývoj a pozice mezi středoevropskými literaturami, Karolinum, Praha 2009.
 • Ulbrechtová Helena, Lužickosrbské inspirace moravského básníka Josefa Suchého, „Slavia“, r. 2005, č. 4, s. 487-499.
 • Ulbrechtová Helena, Lužickosrbské inspirace moravského básníka Josefa Suchého, [in:] Suchý Josef, Tvář času / Wobličo časa, Městská knihovna, Varnsdorf 2012, s. 65-69.
 • Ulbrechtová Helena, Obraz Lužice a její literatury v době socialistického Československa a po jeho rozpadu. Marginalizace slovanských vlivů v novém pluralitním modelu lužickosrbské literatury, [in:] Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století. Česko-západoslovanské pomezí. K recepci západoslovanských literatur a k tvorbě vybraných slovanských menšin v českém literárním procesu ve 20. století, idem (ed.), Karolinum, Praha 2004, s. 311-382.
 • Ulbrechtová Helena, Recepce lužickosrbské literatury v první polovině 20. století, [in:] Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století. Česko-západoslovanské pomezí. K recepci západoslovanských literatur a k tvorbě vybraných slovanských menšin v českém literárním procesu ve 20. století, idem (ed.), Karolinum, Praha 2004, s. 267-310.
 • Vlašín Štěpán, Výběr z lužické poezie, „Tvorba“, r. 1977, č. 17, s. 18.
 • Wjela-Radyserb Jurij, Moudrost Lužických Srbů, Janua, Praha 2007.
 • Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století. Česko-západoslovanské pomezí. K recepci západoslovanských literatur a k tvorbě vybraných slovanských menšin v českém literárním procesu ve 20. století, Helena Ulbrechtová (ed.), Karolinum, Praha 2004.
 • Zmeškal Vladimír, Úvod ke sbírce Slezské písně v lužickosrbském překladu, [in:] Nowak Józef, Píseň – věrná družka, Sursum, Tišnov 1995, s. 21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-9922
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48c81613-41d0-4db4-86d7-d408ea643ecd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.