PL EN


Journal
2019 | 329 | 157 - 166
Article title

Między gospodarnością a niegospodarnością działań organów administracji gospodarczej

Authors
Title variants
EN
Between thriftiness and thriftlessness of activities of public economic administration bodies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaznacza się, że działania podejmowane przez organy administracji gospodarczej powinny charakteryzować się wysokim stopniem gospodarności, który jest gwarancją prawidłowego zarządu mieniem publicznym. Może to wpływać na oszczędność w wydatkowaniu środków finansowych pozostających w gestii szeroko rozumianego sektora publicznego. Powinno się jednocześnie dążyć do wprowadzenia takich zmian w polskim ustawodawstwie, które ograniczą niegospodarność i wpłyną na ekonomiczny rozwój państwa oraz zaufanie obywateli do organów sprawujących władzę publiczną. Podkreślono, że płaszczyzny zarówno gospodarności, jak i niegospodarności w działaniach organów administracji gospodarczej są uwarunkowane prawidłowymi decyzjami ustawodawcy. Jego racjonalne działania legislacyjne mogą doprowadzić do ograniczenia wielu patologii w administracji publicznej.
EN
The article emphasizes that the activities undertaken by economic administration bodies should be characterized by a high degree of thriftiness, which is a guarantee of proper management of public property. This may affect savings in spending funds remaining under the responsibility of the broadly understood public sector. At the same time, one should strive to introduce such changes in Polish legislation that will limit thriftlessness and affect the economic development of the state and citizens’ trust in bodies exercising public authority. It was emphasized that both the level of thriftiness and the level of thriftlessness in the activities of economic administration bodies are dependent on the correct decisions of the legislator. Its rational legislative activities may lead to the reduction of many pathologies in public administration.
Journal
Year
Issue
329
Pages
157 - 166
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48c9899e-28ea-4133-bdbd-88ec1543f05c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.