PL EN


Journal
2017 | 12 | 97-122
Article title

Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Prząsławiu, gm. Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, stanowisko 1 (AZP 90-59/1)

Content
Title variants
EN
An early medieval burial ground in Prząsław, Jędrzejów Commune, Świętokrzyskie Voivodeship, site 1 (AZP 90-59/1)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the results of archaeological research carried out in Przęsław in 2012 in relation to the construction of Jedrzejów ring road. Archaeologists discovered 50 skeletal graves, dated to the early Middle Ages. The burial ground in Prząsław was in use from the mid-11th century to the mid-12th century.
Publisher

Journal
Year
Volume
12
Pages
97-122
Physical description
Contributors
References
 • Brzostowicz M. 2002. Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu (= Prace Komisji Archeologicznej – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych 22) Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • Dąbrowski P. 2012. Analiza antropologiczna szczątków kostnych ze stanowiska archeologicznego Prząsław 1, gm. Jędrzejów, woj. świętokrzyskie. Sezon 2012. W: K. Nowaczyk, L. Nowaczyk. Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku 1 w Prząsławiu (AZP 90-59/1), gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie. Warszawa (niepublikowana praca w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie).
 • Flis J. 1956. Szkic fizyczno-geograficzny Niecki Nidziańskiej. Czasopismo Geograficzne 27 (2), 123-160.
 • Gediga B. 1996. Chrystianizacja i utrzymywanie się przedchrześcijańskich praktyk kultowych na Śląsku. W: Z. Kurnatowska (red.), Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej 1. Plemiona i państwa. Wrocław: „Werk”, 159-168.
 • Gumowski M. 1939. Corpus Nummorum Poloniae 1. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • Jurek T. 2010. Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Jędrzejów-Klasztor. http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=7017&q=Prz%C4%85s%C5%82aw&d=0&t=0 (wgląd 17.03.2017)
 • Kóčka-Krenz H. 1972. Esowate kabłączki skroniowe z terenów Polski północno-zachodniej. Fontes Archaeologici Posnanienses 22, 97-143.
 • Kóčka-Krenz H. 1993. Biżuteria północno- zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu (= Archeologia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 40). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kuciewicz E. 2011. Raport nadzoru archeologicznego pełnionego nad zadaniem: „Budowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Północnej obwodnicy Jędrzejowa”. Odkrycie cmentarzyska szkieletowego (niepublikowana praca w archiwum Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach)
 • Leciejewicz L., Łosiński W. 1960. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Młodzikowie w pow. średzkim. Fontes Archaeologici Posnanienses 11, 104-165.
 • Mendyk S. 1989. Miejsce praktyk żałobnych z okresu wczesnego średniowiecza. Strefa sepulkralna cmentarzyska wczesnośredniowiecznego. W: A. Cofta-Broniewska (red.), Miejsce pradziejowych i średniowiecznych praktyk kultowych w Kruszy Zamkowej, województwo bydgoskie, stanowisko 13 (= Archeologia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 40, Studia i Materiały do Dziejów Kujaw). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 170-197.
 • Musianowicz K. 1949. Kabłączki skroniowe – próby typologii i chronologii. Światowit 20, 115-232
 • Nadolski A. 1954. Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku (= Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis 3). Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Nadolski A. 1974. Polska broń. Broń biała (= Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Rogosz R. 1983. Obróbka i zastosowanie żelaza. W: E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński (red.), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe (= Polskie Badania Archeologiczne 23). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 262-267.
 • Suchodolski S. 1973. Mennictwo polskie w XI i XII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN.
 • Śnieżko G. 2016. Monety z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Prząsławiu, pow. jędrzejowski. Wiadomości Numizmatyczne 60 (201-202), 157-178.
 • Wachowski K. 1977. Chronologia i funkcja tzw. szpil pierścieniowatych w świetle znalezisk na Ostrówku w Opolu. Archeologia Polski 22, 446-45.
 • Wachowski K. 1984. Militaria z grodu na Ostrówku w Opolu. W: B. Gediga ( red.), Studia nad kulturą wczesnopolskiego Opola. Militaria – wyroby bursztynowe (= Prace Komisji Archeologicznej 2). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 11-113.
 • Wojcieszak M., Wachowski K. 2010. Średniowieczne cmentarzysko przy kościele św. Wojciecha we Wrocławiu. W: K. Wachowski (red.), Średniowieczne i nowożytne nekropole Wrocławia, Cz. I (= Wratislavia Antiqua 12), 53-138.
 • Zoll-Adamikowa H. 1966. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski Cz. I. Źródła (= Prace Komisji Archeologicznej 6). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.
 • Zoll-Adamikowa H. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski. Cz. II. Analiza. (= Prace Komisji Archeologicznej 11). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.
 • Żak J. 1960. O pochodzeniu „szpil” pierścieniowatych na ziemiach polskich, Slavia Antiqua 7, 407-442.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48dbd920-a0f5-42d4-8935-f45e4a8fb388
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.