PL EN


2018 | 25/3 | 107-120
Article title

O językach mniejszościowych (ze szczególnym uwzględnieniem walijskiego)

Authors
Content
Title variants
EN
On minority languages (with particular consideration of Welsh)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concentrates on minority languages. At its beginning, the author focuses on the most crucial legislation initiatives that have been adopted by the Council of Europe; a prompt reference is then made to the concepts of bilingualism, multilingualism, plurilingualism as well as ethnic variety. In the further course of his analyses, and after providing the data gathered by adequate institutions of the European Union and UNESCO, he refers to the Welsh language as an example of a minority language.
Year
Issue
Pages
107-120
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Acculturation. Anthropology (2006), (w:) „Encyclopaedia Britannica”. (URL http://www.britannica.com/topic/acculturation.). [Pobrano 18.02.2016].
 • Atger, A.F. (2009), Education and political participation of migrants and ethnic minorities in the EU, (w:) „Centre for European Policy Studies”. (URL http://www.ceps.eu). [Pobrano 03.02.2017].
 • Baker, C. (2006), Foundations of bilingual education and bilingualism (4th ed.). Clevedon.
 • Baugh, A./ T. Cable (2002), A history of the English language (5th ed.). London.
 • Berry, J.W. (1997), Immigration, acculturation, and adaptation, (w:) „Applied Psychology” 46 (1), 5–34.
 • Bialystok, E. (2001), Bilingualism in development. Language, literacy, and cognition. Cambridge.
 • Budyta-Budzyńska, M. (2010) Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. Warszawa.
 • Cenoz, J. (2008), Achievements and challenges in bilingual and multilingual education in the Basque Country, (w:) „Multilingualism and minority languages. AILA Review” 21, 13–30.
 • Cenoz, J./ D. Gorter (2008), Applied Linguistics and the use of minority languages in education, (w:) „Multilingualism and minority languages. AILA Review” 21, 5–12.
 • Cook, V. (1995), Multi-competence and the learning of many languages, (w:) „Language, Culture and Curriculum” 8, 93–98.
 • Cook, V. (2002), Background to the L2 user, (w:) V. Cook (red.), Portraits of the L2 user. Clevedon, 1–28.
 • Council Resolution of 21 November 2008 on a European strategy for multilingualism (2017), (w:) „Eur-Lex”. (URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008G1216(01)&from=EN). [Pobrano 09.06.2017].
 • Crystal, D. (2000), Language death. Cambridge.
 • Cummins, J. (2008), Foreword, (w:) “Multilingualism and minority languages. AILA Review” 21, 1–3.
 • Davies, J. (1993), The Welsh Language. Cardiff.
 • Ethnic group (2016), (w:) „Encyclopaedia Britannica”. (URL http://www.britannica.com/topic/ethnic-group). [Pobrano 05.03.2016].
 • Gordon, R.G. (red.) (2005), Ethnologue: languages of the world, 15th ed, (w:) „Ethnologue”. (URL http://www.ethnologue.com/13/). [Pobrano 01.07.2017].
 • Gorter, D./ C. van der Meer (2008), Developments in bilingual Frisian-Dutch education in Friesland, (w:) „Multilingualism and minority languages. AILA Review”, 87–103.
 • Grimes, B.F. (red.) (1996). Ethnologue. Languages of the World, (w:) „Ethnologue”. (URL http://www.ethnologue.com/13/). [Pobrano 01.07.2017].
 • Grucza, F. (1981). Glottodydaktyczne implikacje bilingwizmu, (w:) F. Grucza (red.), Bilingwizm a glottodydaktyka. Warszawa, 9–35.
 • Grucza, F. (2017a), Franciszek Grucza. Dzieła zebrane, t. 9: Lingwistyka stosowana. Historia – Zadania – Osiągnięcia. S. Grucza/ M. Olpińska-Szkiełko/ M. Płużyczka/I. Banasiak/ M. Łączek/ A. Bonek/ A. Kaleta/ A. Sztuk (red.), Warszawa. (URL: http://www.iksi.uw.edu.pl/documents/11738337/14640936/FG_Tom_9.pdf). [Pobrano 04.07.2017].
 • Grucza, F. (2017b), Franciszek Grucza. Dzieła zebrane. Tom 3. O języku, językach i lingwistyce. S. Grucza/ M. Olpińska-Szkiełko/ M. Płużyczka/ I. Banasiak/ M. Łączek/ A. Bonek/ A. Kaleta/ A. Sztuk (red.), Warszawa (URL http://www.iksi.uw.edu.pl/documents/11738337/14640936/FG_Tom_3.pdf). [Pobrano 04.07.2017].
 • Grucza, S. (2013), Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. Warszawa.
 • Harris, J. (2008), The declining role of primary schools in the revitalisation of Irish, (w:) „Multilingualism and minority languages. AILA Review” 21, 49–68.
 • Język walijski (2017), (w:) „Wikipedia”. (URL https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_walijski). [Pobrano 07.07.2017].
 • Języki urzędowe UE (2017), (w:) „European Commission. Kształcenie i szkolenie”.(URL http://ec.europa.eu/education/policy/linguistic-diversity/official-languageseu_pl). [Pobrano 07.07.2017].
 • Johnstone, R. (2009), Review of research on language teaching, learning and policy published in 2007, (w:) „Language Teaching. Surveys and studies” 42 (3), 287–315.
 • Jones, M.P. (2013), Endangered languages and linguistic diversity in the European Union. (URL http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/495851/IPOL-CULT_NT(2013)495851_EN.pdf). [Pobrano 05.07.2017].
 • Kurcz, I. (2007), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk.
 • Kurmanowa, B. (2009), Współczesna językowa i etnojęzykowa sytuacja w Kazachstanie i jej wpływ na kształtowanie dwujęzyczności w nauczaniu (na przykładzie ośrodków naukowych Aktiubiń- skiego Okręgu Republiki Kazachstanu), (w:) „Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik” 1, 141–149;
 • Łączek, M. (2006), Angielskie zadziwienia, (w:) „Głos Nauczycielski” 49, 13.
 • Łączek, M. (2015a), Szkolnictwo polonijne w kontekście egzolingwalnym (na przykładzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej). Od ‘polskiej szkoły parafialnej’ po ‘Polish abroad Saturday school’. Odczyt na Konferencji „Nauczanie języków obcych – nowe czasy, stare problemy”. Lublin: 13–14.11.2015 r.
 • Łączek, M. (2015b), Kształcenie andragogiczne a walka z bezrobociem (na przykładzie polskiej mniejszości etnicznej zamieszkującej londyńską gminę Ealing, (w:) „Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2015. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, Volume VI”, 1251–1262.
 • Łączek, M. (2016a), Glottodydaktyka dwujęzyczna: przegląd polskiej i angielskiej terminologii, (w:) „Lingwistyka Stosowana” 19: 4/2016, 77–89.
 • Łączek, M. (2016b), Akulturacja polskich (e/i)migrantów: „zjednoczeni w różnorodności”? Odczyt na II Międzynarodowej Konferencji Online „Nowy wymiar filologii – języki, literatura, językoznawstwo, kultura”. Płock: 18–24.04.2016.
 • Łączek, M. (2017a), Glottodydaktyka dwujęzyczna: przegląd stanu badań, (w:) „Studia Niemcoznawcze. Czasopismo naukowe Zakładu Komparatystyki Kulturowej i Literackiej Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego”, Tom LX, 857–870.
 • Łączek, M. (2017b), Funkcja facylitacyjna angielskiej polityki oświatowej w zakresie kształcenia mniejszości etnicznych (przypadek inspektoratu oświaty w Milton Keynes). Odczyt na „26. Konferencji PTLS. Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej”. Zielona Góra: 07–08.04.2017.
 • Łączek, M. (2018), Brytyjscy Polacy – polscy Brytyjczycy: osiągnięcia młodego pokolenia na egzaminie GCSE z języka polskiego, (w:) „Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego” 49/ 2, 257–272.
 • Lam, A. (2006). Bilingualism, (w:) R. Carter/ D. Nunan (red.), The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages. Cambridge, 93–99.
 • Laskowski, R. (2009), Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilingwizmu. Kraków.
 • Lewis, W. (2008), Current challenges in bilingual education in Wales, (w:) „Multilingualism and minority languages. AILA Review” 21, 69–86.
 • Lipińska, E. (2013), Polskość w Australii. O dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach. Kraków.
 • Lipińska. E./ A. Seretny (2012), Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie chicagowskiej diaspory polonijnej. Kraków.
 • Moseley, Ch. (red.) (2010). Atlas of the World’s Languages in Danger, 3. wyd. (2017). (URL http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/atlas-of-languages-in-danger/). [Pobrano 13.07.2017].
 • Olpińska-Szkiełko, M. (2013), Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. Warszawa.
 • Peal, E./ W.E. Lambert (1962), The relation of bilingualism to intelligence, (w:) „Psychological Monographs: General and Applied” 76 (27), 1–23.
 • Rubdy, R./ T.R.F. Tupas, Research in applied linguistics and language teaching and learning in Singa- pore (2000-2007), (w:) „Language Teaching. Surveys and studies” 42 (3, 317–340.
 • Ryan E.B./ H. Giles (red.) (1982), Attitudes towards language variation: social and applied contexts. London.
 • Xavier Vila i Moreno, F. (2008), Language-in-education policies in the Catalan language area, (w:) „Multilingualism and minority languages. AILA Review” 21, 31–48.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2544-9354
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48e3957b-88bc-4ec5-913c-5e9f9542d965
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.