PL EN


2013 | 4(60) | 61-78
Article title

Przejawy kultu maryjnego w literaturze polskiej

Title variants
EN
Manifestation of the Marian Cult in Polish Literature
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents a selection of well-known Polish literary works in order to prove that the Marian cult is an important and frequently recurrent literary motif. The specialist literature on the issue of Marian themes in Polish literature is abundant. The synthetic nature of this article hinders a broader discussion on that issue. The Marian cult hugely influenced the work of Polish poets and writers. The peak of its literary impact came in the 15th century, witnessing the birth of its many literary manifestations, with the leading role of the text entitled Bogurodzica [Mother of God]. However, Mother Mary was also worshipped in the works of Polish literary artists in other historical periods. Mary, as Mother of God, has always been seen as close to people who sought consolation and aid in their problems and in the turbulent events in the Polish history, as borne out by literary works.
PL
Zawarte w artykule zestawienie powszechnie znanych utworów literatury polskiej pokazuje, że kult Matki Bożej jest ważnym i często wykorzystywanym motywem. Literatura przedmiotu traktująca o motywach maryjnych w literaturze polskiej jest niezwykle bogata. Syntetyczny charakter niniejszej publikacji nie pozwala na szczegółowe rozważania tej kwestii. Kult maryjny odcisnął swe piętno na twórczości polskich poetów i pisarzy, a szczególnie wyraźnie zaznaczył się w XV wieku, kiedy to powstało wiele zabytków literackich, z Bogurodzicą na czele. W innych okresach także polscy twórcy czcili Maryję i dawali temu wyraz w swoich dziełach. Maryja jako Matka Boga zawsze była bliska ludziom, którzy u Niej szukali pocieszenia i pomocy w trudnych dziejach historii Polski, czego świadectwem jest literatura.
Keywords
PL
EN
cult   Mary   literature  
Contributors
References
 • Arcab J.: Do Najświętszej Maryi Panny litania Cypriana Norwida. „Życie i Myśl” 4:1954 nr 1 s. 154-160.
 • Baczyński K.K.: To jestem cały ja. Siedlce 2007.
 • Bursztyńska H.: Wątek maryjny w „Kordeckim” Józefa Ignacego Kraszewskiego i „Potopie” Henryka Sienkiewicza. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. I. Warszawa 1995 s. 72-85.
 • Dąbkowska J.: „Wirydarz” Stanisława Grochowskiego – kręgi sakralnej tradycji. W: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej Łódź, 14-17 maja 1996. Red. J. Okoń. Łódź 1998 s. 202-223.
 • Dobraczyński J.: Cień ojca. Warszawa 2007.
 • Dorosz K.: Maryjna teologia Cypriana Kamila Norwida. „Niedziela” 44:2001 nr 32 s. 8.
 • Dunajski A.: Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida. Lublin 1985.
 • Dunajski A.: Mariologia Norwida. W: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku. Red. B. Pylak, Cz. Krakowiak. Lublin 1988 s. 579-590.
 • Ferenc E.: Matka Boża w życiu i twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. I. Warszawa 1995 s. 9-20.
 • Gajcy T.: Wybór poezji. Wrocław 1992.
 • Górski K.: Życie wewnętrzne i religijność społeczeństwa. W: Historia Kościoła w Polsce. Red. B. Kumor, Z. Obertyński. T. I. Cz. 1. Poznań 1974 s. 91-93.
 • Gutowski W.: Gwiazda Zaranna Boskiego Światła. Motywy maryjne w twórczości Jana Kasprowicza. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. I. Warszawa 1995 s. 116-134.
 • Gutowski W.: Motywy maryjne w poezji Leopolda Staffa. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. II. Warszawa 1999 s. 84-99.
 • Jasińska M.: Matka Boska w poezji poromantycznej (do r. 1918). W: Matka Boska w poezji polskiej. Oprac. M. Jasińska [i in.]. T. I. Lublin 1959 s. 116-120.
 • Jastrzębski Z.: Matka Boska w poezji współczesnej. W: Matka Boska w poezji polskiej. Oprac. M. Jasińska [i in.]. T. I. Lublin 1959 s. 161-210.
 • Kantak K.: Cześć Najświętszej Maryi Panny w życiu i dziełach Adama Mickiewicza. „Sodalis Marianus” 36:1955 nr 8 s. 262-265.
 • Kantak K.: Kult Najświętszej Panny Maryi u Słowackiego. „Sodalis Marianus” 8:1954 nr 2 s. 2-3.
 • Kopeć J. J.: Uwarunkowania historyczno-kulturowe czci Bogarodzicy w polskiej religijności. W: Religijność ludowa. Red. W. Piwowarski. Wrocław 1983 s. 21-63.
 • Kosman M.: Kult maryjny w twórczości Henryka Sienkiewicza. „Studia Claromontana” 20: 2002 s. 45-58.
 • Krzyżanowski J.: Władysław St[anisław] Reymont. Twórca i dzieło. Lwów 1937.
 • Kudyba W.: Cypriana Norwida „Do Najświętszej Panny Maryi Litania”. Teologia i poezja. W: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej, Łódź, 14-17 maja 1996. Red. J. Okoń. Łódź 1998 s. 266-272.
 • Ludorowski L.: W kręgu maryjnych motywów Sienkiewicza. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. I. Warszawa 1995 s. 46-68.
 • Łojek M.: Kult Matki Bożej w twórczości Adama Mickiewicza. Bydgoszcz 2002.
 • Łojek M.: Ufność Krzysztofa K. Baczyńskiego w niezawodną pomoc Maryi. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. II. Warszawa 1999 s. 60-83.
 • Nieznanowski S.: Matka Boska w poezji baroku i czasów saskich. W: Matka Boska w poezji polskiej. Oprac. M. Jasińska [i in.]. T. I. Lublin 1959 s. 37-61.
 • Paluchowski A.: Matka Boska w poezji czasów stanisławowskich i okresu romantyzmu. W: Matka Boska w poezji polskiej. Oprac. M. Jasińska [i in.]. T. I. Lublin 1959 s. 62-115.
 • Peszkowski Z.: Cześć Mickiewicza dla Najświętszej Panny. „Sodalis Marianus” (Orchard Lake) 36:1955 s. 174-176.
 • Piekut S.: Kult Matki Bożej w literaturze polskiej. „Duszpasterz Polski Zagranicą” 12:1961 s. 354-363.
 • Sawicki S.: Matka Boska w poezji średniowiecza i renesansu. W: Matka Boska w poezji polskiej. oprac. M. Jasińska [i in.]. T. I. Lublin 1959 s. 9-36.
 • Schenk W.: Służba Boża. W: Historia Kościoła w Polsce. Red. B. Kumor, Z. Obertyński. T. I. Cz. 1. Poznań 1974 s. 156-166.
 • Schenk W.: Z dziejów liturgii w Polsce. W: Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce. Red. M. Rechowicz. T. I. Lublin 1969 s. 139-218.
 • Seul A.: Literacki wizerunek Maryi w powieści „Jezus z Nazarethu” Romana Brandstaettera. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. II. Warszawa 1999 s. 171-217.
 • Starnawski J.: Przegląd badań historyczno-literackich nad polską poezją maryjną w ostatnich dziesiątkach lat. W: Przewodniczka. Kult Matki Boskiej w Polsce od „Lumen gentium” do „Redemptoris Mater” 1964-1987. Jasna Góra-Częstochowa 1994 s. 843-859.
 • Sulikowski A.: Trop maryjny w pisarstwie Hanny Malewskiej. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. II. Warszawa 1999 s. 100-123.
 • Twardowski J.: Wiersze. Białystok 1994.
 • Wojnowski J.: Rozwój czci Matki Bożej w Polsce. „Homo Dei” 26:1957 s. 846-862.
 • Wojtkowski J.: Kult Matki Bożej w literaturze staropolskiej do końca XV wieku. Olsztyn 1959.
 • Wyka K.: Reymont, czyli ucieczka do życia. Oprac. B. Koc. Warszawa 1979.
 • Zgorzelski Cz.: Matka Boska w poezji Adama Mickiewicza. W: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku. Red. B. Pylaka, Cz. Krakowiaka. Lublin 1988 s. 153-169.
 • Żak S.: Kult maryjny w twórczości Reymonta. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. Herrmanna. T. I. Warszawa 1995 s. 86-115.
 • Żak S.: Wątki maryjne w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Red. T. Herrmann. T. II. Warszawa 1999 s. 16-59.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48eb8214-873e-4e0e-a996-400f18d63493
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.