PL EN


Journal
2015 | Diametros 46 | 111-113
Article title

Edukacja moralna z perspektywy etyki cnót

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Moral Education from the Perspective of Virtue Ethics
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Compared to other approaches, it is virtue ethics that puts greatest emphasis on moral education. This results from its focus on moral agent and his or her moral condition as the main object of ethical enquiry. The aim of this paper is to outline the moral education within the framework of virtue ethics. I intend to explain how such education embraces the cognitive (acquiring moral beliefs), affective (proper harmonization of emotions), and behavioral elements. In the first part of the article, I present the concept of ethical virtue to contrast it with certain misunderstandings which might lead to unnecessary fear of introducing the category of virtue into moral education. In the second part, I respond to various objections raised against virtue ethics, the most important being the objection of indoctrination and undermining autonomy of the educated. Another objection to which I pay special attention is the objection that there is no one catalogue of virtues but many different catalogues praised by different cultures, which especially poses a problem in multicultural societies. I am also trying to show the advantages of virtue education over other, nondirective approaches to moral education.
Wśród teoretyków moralności największe znaczenie edukacji moralnej przypisują etycy cnót. Wynika to z ich koncentracji na sprawcy działania, jego moralnej kondycji jako głównego przedmiotu dociekań etycznych. Celem mojego artykułu jest odpowiedź na pytanie, na czym polega edukacja moralna w duchu etyki cnót. Wyjaśniam, w jaki sposób obejmuje ona elementy kognitywne (kształtowanie moralnych przekonań), afektywne (odpowiednie uporządkowanie uczuć i emocji) i behawioralne. W pierwszej części mojego artykułu kreślę właściwe ujęcie cnoty etycznej, dzięki czemu zwracam uwagę na jeden z głównych błędów w jej rozumieniu, którego efektem może być niepotrzebna obawa przed jej aplikacją do różnych koncepcji edukacyjnych. W drugiej części podejmuję próbę odparcia głównych zarzutów kierowanych pod adresem etyki cnót, przede wszystkim indoktrynacji i pogwałcenia autonomii wychowanków oraz wielości katalogów cnót. Staram się także wykazać przewagę edukacji moralnej poprzez cnoty nad tzw. niedyrektywnymi metodami moralnej edukacji, stanowiącymi jej konkurencję.
Journal
Year
Issue
Pages
111-113
Physical description
Dates
published
2012-12
Contributors
 • Faculty of Social Sciences University of Gdańsk
References
 • J. Annas, Cnoty, [w:] Etyka i charakter, J. Jaśtal (red.), Aureus, Kraków 2004, s. 85–138.
 • G.E.M. Anscombe, Modern Moral Philosophy, „Philosophy” (1958) 33, s. 1–19.
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • K. Baier, Egoizm, [w:] Przewodnik po etyce, P. Singer (red.), tłum. W. P. Bober, Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 238–246.
 • D. Carr, Educating the Virtues. An Essay on the Philosophical Psychology of Moral Development and Education, Routledge, London 1991.
 • M. Cohen, 101 Ethical Dilemmas, Routledge, London 2003.
 • R. Curren, Cultivating the Intellectual and Moral Virtues, [w:] Virtue Ethics and Moral Education, D. Carr, Steutel (red.), Routledge, London 1999, s. 69–83.
 • J. Dancy, Etyka obowiązków prima facie, [w:] Przewodnik po etyce, P. Singer (red.), tłum. W. P. Bober, Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 261–271.
 • M. Davis, What’s Wrong with Character Education?, „American Journal of Education” (2003) 110, s. 32–57.
 • N.A. Davis, Deontologia współczesna, [w:] Przewodnik po etyce, P. Singer (red.), tłum. W. P. Bober, Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 247–260.
 • J.M. Doris, Lack of Character. Personality and Moral Behavior, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • G. Haydon, Moral Education, [w:] Companion to the Philosophy of Education, R. Curren (red.), Blackwell Publishing, Oxford 2003, s. 320–331.
 • J. Humphreys., The Story of Virtue. Universal Lessons on How to Live, Liffey Press, Dublin 2005.
 • J. Jaśtal, Etyka cnót, etyka charakteru, [w:] Etyka i charakter, J. Jaśtal (red.), Aureus, Kraków 2004, s. 7–42.
 • J. Jaśtal, Natura cnoty, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.
 • R.T. Kinnier, A Reconceptualization of Values Clarification: Values Conflict Resolution, „Journal of Counseling & Development” (1995) 74, s. 18–24.
 • I. Kant., Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, tłum. W. Galewicz, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2005.
 • W. Kilpatrick, Moral Character: Story-Telling and Virtues, [w:] Psychological Foundation for Moral Education and Character Development: An Integrated Theory of Moral Development, R. Knowles, G.F. McLean (red.), The Council for Research in Values and Philosophy, Washington 1992, s. 169–182.
 • W. Kilpatrick, Why Johnny Can’t Tell Right from Wrong: and What Can We Do About It, Simon Schuster, New York 1992.
 • L. Kohlberg, Child as a Moral Philosopher, [w:] Vice and Virtue in Everyday Life. Introductory Readings in Ethics, Ch. Sommers, F. Sommers (red.), Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, New York 1993, s. 557–580.
 • D. Kornas–Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
 • J. Kupperman, Virtues, Character and Moral Dispositions, [w:] Virtue Ethics and Moral Education, D. Carr, J. Steutel (red.), Routledge, London 1999, s. 205–216.
 • A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • S. Macedo, Cnoty liberalne, tłum. G. Łuczkiewicz, Znak, Kraków 1995.
 • I. Pritchard, Character Education: Research Prospects and Problems, „American Journal of Education” (1988) 96, s. 469–495.
 • D.C. Russell, Practical Intelligence and the Virtues, Oxford University Press, Oxford 2009.
 • G. Sher, W. Bennett, Moral Education and Indoctrination, [w:] C. Sommers, F. Sommers, Vice and Virtue in Everyday Life: Introductory Readings in Ethics, Harcourt, Brace, Javanovich, New York 1993.
 • N. Sherman, Character Development and Aristotelian Virtue, [w:] Virtue Ethics and Moral Education, D. Carr, J. Steutel (red.), Routledge, London 2012, s. 35–50.
 • B. Spiecker, Habituation and Training in Early Moral Upbringing, [w:] Virtue Ethics and Moral Education, D. Carr, J. Steutel (red.), Routledge, London 1999, s. 217–230.
 • W. Styron, Wybór Zofii, tłum. Z. Batko, Świat Książki, Warszawa 2010.
 • N. Szutta, Współczesna etyka cnót. Projekt nowej etyki?, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007.
 • N. Szutta, Jedność cnót jako warunek normatywności cnoty. W obronie doktryny jedności cnót, „Ethos” (2010) 23, s. 78–93.
 • N. Szutta, Dwie strategie dyskusji z sytuacjonistyczną krytyką współczesnej etyki cnót, „Przegląd Filozoficzny” (2012) 82, s. 101–121.
Notes
PL
Publikacja przygotowana w ramach realizacji grantu badawczego (2011/01/B/HS1/00522), fi-nansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48eb9eae-1b98-40f4-9733-d6c73c445715
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.