PL EN


2011 | 1(64) | 53-64
Article title

Bezpieczeństwo człowieka w perspektywie gerontologicznej

Content
Title variants
EN
The reconstruction of the concept of human forces in the contemporary vision of social capital
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa człowieka w okresie starości, kiedy osoby starsze mają do czynienia z wieloma problemami, stanowiącymi bardzo często źródła zagrożeń dla ich właściwego i spokojnego funkcjonowania w życiu. Rozważania autora skupiają się wokół analizy pojęcia i istoty bezpieczeństwa, jego znaczenia w życiu współczesnego człowieka, a także ukazania pewnych wyzwań cywilizacyjnych, będących zwiastunami zagrożeń zdrowia i życia człowieka. Wskazano również obszary najczęściej występujących zagrożeń, w kontekście których należy rozpatrywać potrzebę i poczucie bezpieczeństwa najstarszej generacji ludzi. Starość, jako późny okres życia człowieka, najczęściej charakteryzowana jest poprzez pryzmat wielu negatywnych i krytycznych wydarzeń prawie we wszystkich dziedzinach życia, które w sposób istotny wpływają na poziom jego jakości, na kondycję i samopoczucie człowieka starszego. Stąd też, mając na uwadze bezpieczeństwo seniorów, omówiono problemy stanu ich zdrowia i samopoczucia emocjonalnego, zmianę (a często nawet utratę) dotychczas pełnionych ról społecznych, przejście na emeryturę, a także trudności finansowe i obniżenie statusu ekonomicznego. Bardzo poważny i nurtujący osoby starsze jest proces marginalizacji i osamotnienia (samotności) tej najstarszej grupy wiekowej. Wskazano także, na zakończenie, na potrzebę wsparcia seniorów ze strony rodziny i instytucji pomocy socjalnej.
EN
The objective of this article is to present the issue of personal safety at an older age when people face numerous problems, which frequently pose a threat to their proper and peaceful functioning in life. At the beginning of this paper, the author focuses on the analysis of the term and the essence of safety and its significance in the lives of contemporary people. He also shows some civilizational challenges, which constitute harbingers of health and life hazards. Apart from this, the author indicates the areas of the most frequent occurrence of threats and how, in the context of these, the needs and feelings of safety of the oldest generation should be considered. Old age is usually characterized by a lot of negative and critical events in almost all spheres of life. They have a significant influence on the quality of life, the physical condition and the frame of mind of the older person. That is why, while keeping safety of the elderly in mind, the author describes problems connected with the state of their health and emotional well-being, a change (or even a loss) in social roles, retirement, financial difficulties and lower economic status. The process of marginalization and loneliness of the elderly is very serious and it rankles the oldest age group. Finally, the need for family support and institutional social assistance has been shown.
Year
Issue
Pages
53-64
Physical description
Contributors
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział Humanistyczny ul. Rewolucji 1905r. nr 64 90-222 Łódź, kklimek@ahe.lodz.pl
References
 • 1. Barnaszewski A. (2005), Istota pojęcia i znaczenie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu jednostek i społeczności, Zeszyty Naukowe WSOWL.
 • 2. Brzezińska A., Ober-Łopatka K., Stec R. (2007), Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości, Poznań.
 • 3. Cudowska A. (2004), Poczucie bezpieczeństwa personalnego narracjach kreatywności, [w:] Kowalski D., Kwiatkowski M., Zduniak A. (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy, Lublin – Poznań.
 • 4. Dobrzański K. (2008), Funkcjonowanie ludzi starszych w warunkach lokalnych. Przyczynek do problemu, [w:] Konieczna-Woźniak R. (red.) Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – radości – dylematy, Poznań.
 • 5. Grodzicki T., Kociemba J., Skalski A. (2007), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Gdańsk.
 • 6. Karney E.J. (2000), Pedagogiczne aspekty kresu życia człowieka, „Rocznik Andragogiczny”.
 • 7. Kirkwood T. (2005), Czas naszego życia. Co wiemy o starzeniu się człowieka, Kielce.
 • 8. Klimek K. (2002), Edukacyjne aspekty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa człowieka, [w:] Vademecum przysposobienia wojskowego, Warszawa.
 • 9. Kaczmarek J. (1998), Bezpieczeństwo, „Myśl Wojskowa”.
 • 10. Kołodziejczyk K. (2009), Bezpieczeństwo. Kontekst personalno-aksjologiczny, „Zeszyty Naukowe WSOWL”.
 • 11. Korzycki S. (1994), System bezpieczeństwa Polski, Warszawa.
 • 12. Kuć M. (2004), Zagrożenia nazwać po imieniu – świadomość zagrożeń sposobem przeciwdziałania wiktymizacji, [w:] Kowalski D., Kwiatkowski M., Zduniak A. (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy, Lublin – Poznań.
 • 13. Leksykon pojęć dydaktyczno-wychowawczych dowódcy (1999), Warszawa.
 • 14. Leszczyńska-Rejchert A. (2005) Człowiek starszy i jego wspomaganie – w strone pedagogiki starości, WUM, Olsztyn.
 • 15. Rokicki B. (1994), Poznawcze reprezentacje zagrożeń bezpieczeństwa państwa – niektóre implikacje edukacyjne, [w:] Stępień R. (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa, Warszawa.
 • 16. Skuza C. (2000), Determinanty współczesnych zagrożeń o charakterze niemilitarnym, [w:] Zeszyty Naukowe WSO im. gen. J. Bema.
 • 17. Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania (2000), Warszawa.
 • 18. Strzelec M. (2008), Potrzeby osób w podeszłym wieku w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Konieczna-Woźniak R. (red.) Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – radości – dylematy, Poznań.
 • 19. Szarota Z. (2007), Społeczne wykluczanie starości – edukacyjna riposta, [w:] Fabiś A. (red.), Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji, Mysłowice.
 • 20. Świniarski J. (1999), Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa.
 • 21. Tokaj A. (2008), Krótka refleksja nad samotną i osamotnioną starością, [w:] Konieczna-Woźniak R. (red.) Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – radości – dylematy, Poznań.
 • 22. Zalewski S. (2001), Polityka bezpieczeństwa państwa a edukacja obronna, Warszawa.
 • 23. Zięba R. (1997), Kategorie bezpieczeństwa w nauce o stosunkach, [w:] Bobrow D.B., Haliżak E., Zięba R., (red.) Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48fa729f-f1e4-4a5f-b979-e0323b12ac56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.