PL EN


2016 | 2/2016 (59), t.1 | 224-236
Article title

Wpływ social mediów na zachowania konsumenckie osób w grupie 55+

Content
Title variants
EN
The Influence of Social Media on Consumer Behaviour in the 55+ Age Group
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The process of aging of the societies in highly developed countries entails a lot of consequences concerning economic, social, political and cultural aspects. It influences the quality of life and its material dimension perceived by the people belonging to the senior group. It is reflected in the decision-making process and consumer behaviour. It is of crucial importance for contemporary brands as it requires modification and/or creation of new marketing activities which are adjusted to the needs and expectations of this particular group of customers. Social media can prove very useful in that process. The authors made an attempt to determine the role of social media in the consumption process in the age group of above 55. Particular attention was paid to consumer activities undertaken in the hypermedia space by members of that age group. The discussion was supported by results of the authors’ own research conducted in this area, which was carried out by means of a direct survey among participants of selected Universities of the Third Age.
PL
Postępujący proces starzenia się społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych pociąga za sobą szereg konsekwencji o charakterze zarówno ekonomicznym, społecznym, politycznym, jak i kulturowym. Wpływa zatem na jakość życia i jej materialny wymiar postrzegany przez osoby w grupie seniorów. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w ich procesie decyzyjnym i zachowaniach konsumpcyjnych. Oznacza to dla współczesnych marek konieczność modyfikacji lub kreacji nowych aktywności marketingowych, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań tej grupy klientów. Użyteczne w tym procesie mogą się okazać media społecznościowe. Autorzy artykułu podjęli próbę określenia znaczenia roli social mediów w procesie konsumpcyjnym w grupie osób powyżej 55. roku życia. Szczególną uwagę zwrócono na aktywności konsumenckie podejmowane w przestrzeni hipermedialnej w tej grupie wiekowej. Prowadzone rozważania zostały poparte wynikami badań własnych autorów w omawianym zakresie, przeprowadzonych techniką ankiety bezpośredniej wśród słuchaczy wybranych Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48faaf06-abee-4a8a-8d05-21af68e0c732
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.