Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 232-242

Article title

Wybrane aspekty funkcjonowania dziecka zdolnego w pieczy zastępczej

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących funkcjonowania dzieci zdolnych w pieczy zastępczej w trzech województwach wschodniej Polski, przy czym analizom poddano zarówno dzieci o zdolnościach ogólnych, jak i kierunkowych. Celem badań było zidentyfikowanie czynników mogących mieć wpływ na rozwój zdolności podopiecznych. Badania prowadzono od kwietnia do grudnia 2018 roku – zbadano zainteresowania wychowanków pieczy zastępczej, określono specyfikę funkcjonowania zdolnych wychowanków w środowiskach zastępczych. Zbieranie danych rozłożono na dwie fazy, w pierwszej fazie (badania sondażowe) wykorzystano kwestionariusz ankiety dla podopiecznych (10 lat i powyżej), analizę dokumentów i wywiad z dyrektorem placówki. W drugiej fazie na podstawie kryteriów psychopedagogicznych, tj. nominacje rodzicielskie (w tym wypadku nominacje wychowawców); autonominacje; uczestnictwo w konkursach i zawodach; posiadane zainteresowania i ich rozwijanie wyłoniono przypadki zdolnych podopiecznych i przeprowadzono wywiady jakościowe na ich temat. Badania pozwoliły na określenie problemów związanych z funkcjonowaniem społecznym zdolnych podopiecznych w środowisku pieczy zastępczej oraz przybliżyły rodzaje wsparcia oferowanego im przez to środowisko.

Year

Issue

2

Pages

232-242

Physical description

Contributors

 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

References

 • Bildiren A. (2018). The Interest Issues of Gifted Children World. Journal of Education, 8, 1, 17–26. DOI: 10.5430/wje.v8nlpl7
 • Bonar J. (2014). Szkoła jako środowisko blokujące potencjał twórczy uczniów. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica, (red.), Edukacja małego dziecka: szkoła przemiany instytucji i jej funkcji (s. 41–48). Krakow–Cieszyn: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Creswell J.W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. London: Sage.
 • Dyrda B. (2012). Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Dyrda B. (2007). Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Gardner H. (2009). Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce. Przeł. A. Jankowski. Warszawa: Laurum.
 • Giza T. (2006). Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniow w szkole. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 • Gross M.U.M. (2005). Exceptionally Gifted Children. London–New York: Routledge Falmer Taylor & Francis Group.
 • Gwiazdowska-Stańczak S., Sękowski A.E. (2018). Rodzina uczniów zdolnych. Warszawa: Difin.
 • Hollingworth L.S. (1926). Gifted Children: Their nature and nature. New York: Macmillan.
 • Hornowski B. (1986). Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Karwowski M. (2005). Konstelacja zdolności. Typy inteligencji a kreatywność. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Lewowicki, T. (1986). Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Lewis G. (1998). Jak wychować utalentowane dziecko?. Przeł. A. Pawełczak. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Ledzińska M. (1996). Przetwarzanie informacji przez uczniów o zróżnicowanym poziomie zdolności a ich postępy w szkole. Warszawa: Oficyna Wydawnicza WPUW.
 • Limont W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Limont W. (2005). Uczeń zdolny jako problem wychowawczy. W: tegoż (red.), Wybrane zagadnienia edukacji uczniow zdolnych. T. II. (s. 123–137). Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Melosik Z. (2008). Edukacja merytokratyczna i społeczne konstrukcje sukcesu życiowego. Problemy Wczesnej Edukacji, 1 (7), 7–17.
 • Muszyńska E. (2019). Czynniki i mechanizmy kształtowania się zdolności. W: E. Piotrowski, M. Porzucek-Miśkiewicz (red.), Edukacja osób zdolnych (s. 153–181). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Osmanović A., Akay C. (2018). Social Adaptability of Elementary School Gifted Students. European Researcher, A, 9(1), 42–49. DOI: 0.13187/er.2018.1.42.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2017. Warszawa: Główny Ośrodek Statystyczny.
 • Ruszkowska M. (2013). Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobow Ludzkich.
 • Schroth S.T., Helfer J.A. (2008). Identifying gifted students: Educator beliefs regarding various policies, processes, and procedures. Journal for the Education of the Gifted, 32(2), 155–179. DOI: org/10.4219/jeg-2008-850.
 • Sękowski A.E. (2000). Osiągnięcia uczniow zdolnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Szmidt K.J. (2001). Tworczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki społecznej, Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Tashakkori A., Teddlie C. (2003). Handbook of mixed method research in the social and behawior sciences. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Winiarski M. (2017). W kręgu pedagogiki społecznej. Studia-szkice-refleksje. Łodź–Warszawa: Społeczna Akademia Nauk.
 • Winner E. (2000). The origins and ends of giftedness. American Psychologist, 55, s. 159–169. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.159.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-48faca2f-9900-4631-8fe2-8086cd3e0f8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.