PL EN


2019 | vol. 63, nr 3 | 101-114
Article title

Reforma WTO – stan obecny i perspektywy

Content
Title variants
EN
WTO reform – current status and prospects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Multilateralny system handlu przeżywa poważny i długotrwały kryzys, którego przejawy szczególnie wyraźnie widać w modelu funkcjonowania i działalności WTO. Z tego względu po fiasku XI Konferencji Ministerialnej WTO rozpoczęto debatę wewnętrzną w WTO dotyczącą potencjalnej reformy tej organizacji międzynarodowej. Niniejszy artykuł podejmuje próbę wskazania na najważniejsze elementy aktualnego dyskursu modernizacyjnego WTO oraz zarysowania perspektyw tego procesu. W wymiarze metodologicznym opracowanie oparto przede wszystkim na krytycznej analizie dokumentów źródłowych WTO, a także obserwacji uczestniczącej i wywiadach bezpośrednich z uczestnikami tych prac w WTO. Uzyskane wyniki badań sugerują, iż reforma WTO wydaje się niezbędna dla zachowania relewantności tej organizacji w instytucjonalnej architekturze gospodarki światowej. Jednakże utrzymująca się nadal głęboka polaryzacja stanowisk pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się może stanowić fundamentalną barierę dla prób modernizacji tej instytucji.
EN
The multilateral trading system is experiencing a serious and long-lasting crisis, the manifestations of which are particularly evident in the WTO’s model of operation and activity. For this reason, after the failure of the 11th WTO Ministerial Conference in 2017, an internal WTO debate on the potential reform of this international organization was launched. This article attempts to identify the most important elements of the current WTO modernization discourse and outline the perspectives of this process. In the methodological dimension, the study was based primarily on a critical analysis of WTO source documents as well as participant observation and direct interviews with participants of this work at the WTO. The obtained research results suggest that the WTO reform seems necessary to preserve the relevance of this organization in the institutional architecture of the global economy. However, the continuing deep polarization of positions between developed and developing countries may be a fundamental barrier to modernize this institution.
References
 • AB WTO, 2019, Raport AB WTO, wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_reports_e.htm.
 • Bahri A., 2019, Appellate body held hostage: Is judicial activism at fair trial?, The Journal of World Trade 53, no. 2, s. 293-316.
 • Baldwin R., 2016, The world trade organization and the future of multilateralism, Journal of Economic Perspectives, vol. 30, no. 1, Winter, s. 95-116.
 • Baldwin R., Evenett S. (red.), 2009, The Collapse of Global Trade, Murky Protectionism and the Crisis: Recommendations for the G20, Centre for Economic Policy Research, London.
 • Brewster R., 2019, Can international trade law recover? WTO dispute settlement: can we go back again?, The American Society of International Law.
 • Eichengreen B., 2014, Coping with Shocks and Shifts: the Multilateral Trading System in Historical Perspective, [w:] Feenstra R.C., Taylor A.M. (red.), Globalization in an Age of Crisis, Multilateral Economic Cooperation in the 21st Century, National Bureau of Economic Research, Chicago, London.
 • Elsig M., 2016, The Functioning of the WTO: Options for Reform and Enhanced Performance, E15
 • Expert Group on the Functioning of the WTO – Policy Options Paper, E15Initiative. International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and World Economic Forum, Geneva.
 • Feenstra R.C., Taylor A.M. (ed.), 2014, Globalization in an age of crisis, multilateral economic cooperation in the 21st Century, National Bureau of Economic Research, Chicago, London.
 • Fortnam B., Monicken H., 2019, Lighthizer: Appellate Body blocks the only way to ensure reforms, IWPNEWS z 12 marca 2019 r.
 • GATT, 1947, General Agreement on Tariff and Trade 1947.
 • Goldin I., 2013, Divided Nations: Why Global Governance is Failing and What We Can Do about It, Oxford University Press, Oxford.
 • Hoekeman B., 2014, Global Trade Governance, [w:] Weiss T.G., Wilkinson R. (red.), International Organizations and Global Governance, Routledge, London, New York.
 • Lloyd P., 2012, Multilateralism in crisis, ARTNeT Working Paper Series, no. 114, Asia-Pacific Research and Training Network on Trade (ARTNeT), Bangkok.
 • Newman E., Thakur R., Triman J., 2009 (ed.), Multilateralism Under Challenge? Power, International Order, And Structural Change, United Nation University Press, New Delhi.
 • USTR, 2019, 2019 Trade Policy Agenda and 2018 Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program, Washington D.C.
 • Van Grasstek C., 2013, The History and Future of the WTO, WTO, Geneva.
 • Weiss T.G., Wilkinson R. (red.), 2014, International Organizations and Global Governance, Routledge, London, New York.
 • Wróbel A., 2015, Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami w warunkach kryzysu negocjacji WTO, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, t. 41, z. 1.
 • Wróblewski M., Stecz K., 2018, Wyniki XI Konferencji Ministerialnej WTO – aktualne problemy, tendencje i wyzwania dla multilateralnego systemu handlu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 523.
 • WTO, 1994, Porozumienie w sprawie rozstrzygania sporów, Aneks 2. Porozumienia z Marrakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).
 • WTO, 1995, Dispute Settlement Understanding (DSU).
 • WTO, 2017, JOB/GC/148 i JOB/CTG/10 komunikat USA z 30 października 2017 r. „Procedures to enhance transparency and strengthen notification requirement under WTO Agreements”.
 • WTO, 2018, Report on G20 Trade Measures (mid-October 2017 to mid-May 2018), Geneva.
 • WTO, 2018a, WT/GC/W/752/Rev.2, z 10 grudnia 2018 r.
 • WTO, 2018b, WT/GC/W/753, z 23 listopada 2018 r.
 • WTO, 2018c, WT/GC/W/754/Rev.2 z 11 grudnia 2018 r.
 • WTO, 2018d, JOB/GC/204 oraz JOB/CTG/14, komunikat Unii Europejskiej, USA, Japonii, Argentyny, Kostaryki z 1 listopada 2018 r. “Procedures to enhance transparency and strengthen notification requirement under WTO Agreements”.
 • WTO, 2019, Report of DG WTO R. Azevêdo, Trade Negotiations Committee & Heads of Delegation meeting in WTO (27.02.2019), Geneva, www.wto.org/english/news_e/news19_e/dgra_27feb.
 • WTO, 2019a, WT/GC/W/767 z 28 marca 2019 r.
 • WTO, 2019b, WT/GC/W/763 z 12 lutego 2019 r.
 • WTO, 2019c, WT/GC/W/758 z 18 stycznia 2019 r.
 • WTO, 2019d, WT/GC/W/759 z 18 stycznia 2019 r.
 • WTO 2019e, WT/GC/W/760 z 28 stycznia 2019 r.
 • WTO, 2019f, WT/GC/W/761 z 1 lutego 2019 r.
 • WTO 2019g, WT/GC/W/757/Rev.1 z 14 lutego 2019 r.
 • WTO, 2019h, WT/GC/W/765 z dnia 18 lutego 2019 r.
 • WTO 2019i, WT/GC/W/764 z dnia 15 lutego 2019 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4907a205-95bd-4996-96ec-fb5680a09734
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.