PL EN


2018 | 28 | 219-254
Article title

Stan badań w Europie nad dziejami stalinizmu Seria wydawnicza Storia della Chiesa in Europa centro-orientale

Authors
Content
Title variants
EN
The state of research on the history of Stalinism Publishing series of Storia della Chiesa in Europa centro-orientale
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł koncentruje się wokół problematyki prześladowań Kościoła katolickiego w po roku 1945 poszczególnych krajach bloku sowieckiego oparte na ideologii marksistowsko-leninowskiej. W konsekwencji zmiany granic państwowych miały miejsca ogromne przesiedlenia milionów osób, szczególnie dotknięci byli Polacy i Niemcy. W strefie rosyjskiej zostało utworzone zależne od Związku Radzieckiego państwo niemieckie DDR. W artykule przedstawiono wieloaspektowe prześladowania religijne w poszczególnych krajach. Zakres oraz intensywność prześladowań komunistycznych zależne były od ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej w Europie, a zwłaszcza w Związku Radzieckim. Przedstawiono w omawianym tekście główne wątki polityki antyreligijnej poszczególnych państw bloku wschodniego. Powstała w 2016 roku seria wydawnicza La Chiesa cattolica in Europa centro orientale [Kościół katolicki w Europie środkowowschodniej] prezentuje historię Kościoła w poszczególnych krajach. Problematyka religijna była wieloaspektowa i zależna od złożonych wydarzeń społeczno-historycznych w poszczególnych państwach członkowskich. Wielojęzyczna literatura przedmiotu prezentowana w serii wydawniczej prezentuje ogrom walki z religią i ułatwia współczesnemu czytelnikowi dalsze pogłębienie problematyki przez indywidualną lekturę w wybranym przez siebie języku.
EN
The following article concentrates on the problem of the persecution of the Catholic Church after 1945 in particular countries belonging to the Soviet group and based on Marxism-Leninism ideology. There was the great displacement, especially of Polish and German people, in the consequence of the countries boundaries changes. In Germany, in the Russian zone, there was established the German country DDR, depending on Soviet Union. The article describes complex religious persecutions in the particular countries. The extent and intensity of the communist persecutions depended on the social and political situation in Europe, particularly in the Soviet Union, at this time. In the text there are presented the main aspects of the anty religious politics in the countries of the east group. In 2016 there was established the publishing series La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale (The Catholic Church in centre-oriental Europe). It presents the history of church in particular countries. The religious situation in these countries had different aspects and depended on the social and political situation there. Multilingual literature presented in La Chiesa shows the immensity of the struggle with religion and help to see the subject deeper through the individual studying in the chosen language.
Year
Issue
28
Pages
219-254
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Gregoriański w Rzymie
References
 • Storia della Chiesa in Europa centro-orientale, vol. 1-4, San Pietro in Cariano (Verona) 2016-2017.
 • Mikrut J. [red.], La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, San Pietro in Cariano (Verona)2 2016.
 • Wójcik P., Il governo e la Chiesa in Polonia di fronte alla diplomazia vaticana (1945-1978),
 • San Pietro in Cariano (Verona) 2016.
 • Mikrut J. [red.], Testimoni della fede. Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista, San Pietro in Cariano (Verona) 2017.
 • Mikrut J. [red.], La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka,
 • San Pietro in Cariano (Verona) 2017.
 • Adriányi G., Geschichte der Kirche Osteuropas im 20. Jahrhundert, Paderborn 1992.
 • Alojzije kardinal Stepinac nadbiskup Zagrebački, Propovijedi, govori, poruke 1941-1946, Zagabria 2012.
 • Balík S., Hanuš J., Katolická církev v Československu 1945-1989, Brno 2007.
 • Balogh M., Kardinal József Mindszenty. Ein Leben zwischen kommunistischer Diktatur und Kaltem Krieg, Berlin 2014.
 • Batelja J., Blaženi Alojzije Stepinac. Svjedok Evanđelja ljubavi. Životopis, dokumenti i svjedočanstva – prije, za vrijeme i nakon Drugoga svjetskoga rata, vol. I-II, Zagabria 2010.
 • Batelja J., Il cardinale Alojzie Stepinac e la prima fase della battaglia ideologica, [w:] Testimoni della fede, 483-504.
 • Batelja J., Živjeti iz vjere. Duhovni lik i pastirska skrb kardinala Alojzija Stepinca, Zagabria 1990.
 • Békés G., La testimonianza di József Mindszenty, “Rivista di Studi Ungheresi” 6 (1991), s. 61-65.
 • Besier H. G., Der SED-Staat und die Kirche. Der Weg in die Anpassung, München 1993.
 • Bilyk I., La testimonianza della vita religiosa nella Chiesa greco-cattolica in clandestinità, [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 795-807.
 • Blaž V., “… come la quercia nella valle, di fronte alle raffiche di vento che le vengono da ogni parte.” Mons. Anton otrin, [w:] Testimoni della fede, s. 569-584.
 • Bolfă V., Le suore Basiliane. Dalla fondazione alla persecuzione, [w:] Testimoni della fede, s. 1031-1044.
 • Borza P., Beato vescovo e martire Vasiľ Hopko, [w:] Testimoni della fede, s. 163-170.
 • Borza P., Il caso del parroco di Prešov Miron Petrašovič, [w:] Testimoni della fede, s. 157-162.
 • Botwina P., Come sono diventato sacerdote nella realtà politica dell’Unione Sovietica, [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 458-460.
 • Bukovský J., Chiesa del martirio, Chiesa della diplomazia. Memorie tra Cecoslovacchia e Vaticano, Bologna 2009.
 • Cargnello G., Albania: testimonianze di fede nel paese dell’ateismo di Stato, [w:] Testimoni della fede, s. 23-58
 • Carosio M., Un esempio di agiografia contemporanea: il racconto del martirio di Eugenio Bossilkov, vescovo nella Bulgaria comunista, “Sanctorum” 6 (2009), s. 257-275.
 • Cascone A., Le persecuzioni comuniste. Il beato Vincenzo Eugenio Bossilkov, [w:] Testimoni della fede, s. 59-68.
 • Choma I., Josyf Slipyj, Milano 2001.
 • Čulen K., Po Svätoplukovi druhá naša hlava. Život Dr. Jozefa Tisu, Partizánske 1992.
 • Cvitković I., Ko je bio Alojzije Stepinac, Sarajevo 1986.
 • Dancă W., Anton Durcovici. Lecții tomiste despre Dumnezeu (1936-1940), Iași 2008.
 • Di Eugenio P., La parola e il sangue: martirio e lettere pastorali del beato Eugenio Bossilkov, vescovo passionista, Teramo 2003.
 • Doboș D., Despinescu A., Episcopul Anton Durcovici – o viață închinată lui Dumnezeu și Bisericii, Iași 2003.
 • Doboș F., Il vescovo che ha vinto il comunismo. Mons. Áron Márton, [w:] Testimoni della fede, s. 997-1010.
 • Doboș F., Viața episcopului Anton Durcovici, martir al Bisericii Catolice din România, Iași 2010.
 • Dohle H. [red.], SED und Kirche. Eine Dokumentation grundsätzlicher Entscheidungen zu ihren Beziehungen, vol. 1-3, Neukirchen-Vluyn 1993.
 • Ďurica M. St., Jozef Tiso (1887-1947). Životopisný profil, Bratislava 2006.
 • Dylągowa H, Dzieje Unii Brzeskiej 1596-1918, Olsztyn 1996.
 • Dzwonkowski R., La Chiesa cattolica di rito latino in Ucraina. Dalla sciagura alla rinascita (1939-1991), [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 689-706.
 • Feil Ernst [red.], “Glauben lernen in einer Kirche für andere”, Gütersloh 1993.
 • Fejérdy András [red.], La Chiesa cattolica dell’Europa centro-orientale di fronte al comunismo. Atteggiamenti, strategie, tattiche, Roma 2013.
 • Flueraș C., La Congregazione delle suore della Madre di Dio: fedeli alla consacrazione anche in mezzo alla tempesta, w: Testimoni della fede, s. 1045-1056.
 • Gatz E. [red.], Kirche und Katholizismus seit 1945, vol. 1: Mittel- West- und Nordeuropa, Paderborn 1998.
 • Gavranović Z., In serch of Cardinal Steoinac. A Complete Biography, Zagabria 2011.
 • Giorgini F., I Passionisti nella Chiesa di Bulgaria, Roma 1998.
 • Giovanni Paolo II, Discorso a Marija Bistrica il 3/10/1998: Sarete miei testimoni. Discorsi in occasione della visita pastorale alla Croazia dal 2 al 4 ottobre 1998, Zagabria 1998.
 • Gitman E., Archbishop Alojzije Stepinac, 19411945 under the lens of historians and diplomats, w:] Cardinal Stepinac. A Witness to the Truth. Kardinal Stepinac. Svjedok Istine, Zagabria 2008, s. 246-274.
 • Guida F. [red.], Intellettuali versus democrazia: i regimi autoritari nell’Europa sud-orientale 1933-1953, Roma 2010.
 • Guida F., L’altra metà dell’Europa: dalla Grande Guerra ai giorni nostri, Roma 2015.
 • Haese U., Katholische Kirche in der DDR. Geschichte einer politischen Abstinenz, Düsseldorf 1998.
 • Hanuš J., Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Brno 2005.
 • Hanuš J., Tradice českého katolicismu ve 20. století, Brno 2005.
 • Hibbert R., Albania’s national liberation struggle: the bitter victory, London-New York 1991.
 • Höllen M., Loyale Distanz? Katholizismus und Kirchenpolitik in SBZ und DDR. Ein historischer Überblick in Dokumenten, vol. 1: 1945-1955, vol. 2: 1956-1965, Berlin 1997.
 • Horvat V., Kardinal Alojzije Stepinac mučenik za ljudska prava, Zagabria 2008.
 • Horyacha M., Il patriarca Josyf Slipyj: testimone della Chiesa silenziosa dei martiri, [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 743-768.
 • Horyacha M., Il patriarca Josyf Slipyj: testimone della Chiesa silenziosa dei martiri, [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 743-767.
 • Horyacha M., La soppressione della Chiesa greco-cattolica in Ucraina, [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 769-794.
 • Hrabovec E., La Slovacchia e la Santa Sede nell’arco della storia, [w:] J. Dravecky, M. Bartko, La Slovacchia e la Santa Sede nel XX secolo, Città del Vaticano 2008, s. 229-240.
 • Huber K. A., Beran, [w:] LTHK 2 (1994), s. 239-240.
 • Illing S., Die Jugendweihe im Wandel der Zeit ein Fest der Jugend oder ostdeutsche Familientradition? Vorgeschichte, Hintergründe, Bedeutung vor und nach 1990, Stuttgart 2000.
 • Jakubčin P. [red.], Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989, Bratislava 2010.
 • Jareb M., I laici e il regime comunista, [w:] Testimoni della fede, s. 533-548.
 • Kałużny T., Sekret Nikodema. Nieznane oblicze Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego: studium historyczno-ekumeniczne, Kraków 1999.
 • Kamenec I., Jozef Tiso: Tragédia politika, kňaza a človeka, Bratislava 2013.
 • Kaplan K. [red.], Církevní komise ÚV KSČ 1949-1951. Edice dokumentů, vol. 1: Církevní komise ÚV KSČ (“Církevní šestka”) duben 1949 březen 1950, Brno 1994.
 • Kasper W., Inside the Council. The story of Vatican II, London 1963.
 • Kerdík M., I religiosi e le religiose: suprema testimonianza di carità in mezzo alla persecuzione, w: Testimoni della fede, 93-102.
 • Kiope M., “Dall’ambone al portale della chiesa”. L’attività pastorale della Chiesa cattolica in Lettonia durante il periodo dell’occupazione sovietica, w: La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, 879-894.
 • Klauza K. [red.], Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-wschodniej XX wieku, Lublin 2003.
 • Knauf W., Katholische Kirche in der DDR. Gemeinden in der Bewegung 1945-1980, Mainz 1980.
 • Koch H. G., Staat und Kirche in der DDR. Zur Entwicklung ihrer Beziehungen von 1945-1974.
 • Darstellung, Quellen, Übersichten, Stuttgart 1975.
 • Kołbuk W., Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875, Lublin 1992.
 • Koura P. [red.], Diktatura versus naděje: pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989, Praha 2014.
 • Közihorváth J., Cardinal Mindszenty. Confessor and martyr of our time, Devon 1979.
 • Krawczyk A., Słowacja księdza prezydenta. Josef Tiso 1887-1947, Kraków 2015.
 • Krišto J., I procedimenti sommari delle autorità comuniste contro i religiosi, [w:] Testimoni della fede, s. 505-516.
 • Krumina-Konkova S., La Chiesa cattolica in Lettonia durante il periodo sovietico: le vittime della persecuzione, [w:] La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 863-878.
 • Laurynenka K., L’attività dei “gruppi religiosi non registrati” di cattolici in Bielorussia orientale nel dopoguerra e la loro lotta per la legale esistenza alla luce della legislazione sovietica sulle comunità religiose, [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 633-660
 • Leszczyński M., Arcybiskup metropolita Eugeniusz Baziak 1890-1962, Tarnów 1988.
 • Letz R., Slovensko v rokoch 1945-1948 na ceste ku komunistickej totalite, Bratislava 1994.
 • Libor J. [red.], České církevní dějiny v II. polovině 20 století, Brno 2000.
 • Lindeijer M., I gesuiti nell’URSS (1939-1992), [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 483-510.
 • Luciano V. [red.], Storia religiosa dei cechi e degli slovacchi, Milano 1987.
 • Lupu S., La chiesa dei martiri: Il beato vescovo Antonio Durcovici, [w:] Testimoni della fede, s. 957-966.
 • Manale M., L’Eglise catholique dans le socialisme: le cas de la République allemande, „Etudes” 363 (1985), s. 581-594.
 • Mandzák A., Beato martire Dominik Metod Trčka, [w:] Testimoni della fede, s. 141-156.
 • Mandzák A., L’apostolo saggio, umile ed eroico: Ján Ivan Mastiliak, [w:] Testimoni della fede, s. 127-140.
 • Medek V., Cesta české a moravské církve staletími, Praha 1982.
 • Michajlik L., Testimonianze dei sacerdoti e le complicate vicende del cardinale Kazimierz Świątek, [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 609-632.
 • Mikłaszewicz I., I tentativi di utilizzare il fattore etnico nella politica delle autorità sovietiche nei confronti della Chiesa cattolica in Lituania negli anni 1944-1990, [w:] La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 827-840.
 • Mikrut J. [red.], Blutzeugen des Glaubens. Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Diözesen: Wien, Eisenstadt, St. Pölten, vol. 1, Wien 1999.
 • Mikrut J., DDr. Anton Durkowitsch. Bischof von Jassy, [w:] J. Mikrut [red.], Blutzeugen des Glaubens. Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Diözesen Wien, Eisenstadt, St. Pölten, vol. 1, Wien² 1999, s. 45-61.
 • Mikrut J. [red.], Blutzeugen des Glaubens. Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Diözesen: Graz--Seckau, Linz, vol. 2, Wien 2000.
 • Mikrut J. [red.], Blutzeugen des Glaubens. Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Diözesen: Feldkirch, Gurk, Innsbruck, Salzburg, vol. 3, Wien 2000.
 • Mikrut J., Österreichs Kirche und Widerstand 1939-1945, Wien 2000.
 • Mikrut J., Die christlichen Märtyrer des Nationalsozialismus und Totalitarismus in Mitteleuropa 1938-1945, Wien 2005.
 • Mikrut J. [red.], Die katholische Kirche in Mitteleuropa nach 1945 bis zur Gegenwart, Wien 2006.
 • Mikrut J. [red.], La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, San Pietro in Cariano (Verona)2 2016.
 • Mikrut J. [red.], La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, San Pietro in Cariano (Verona) 2017.
 • Mikrut J. [red.], Testimoni della fede. Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista, San Pietro in Cariano (Verona) 2017.
 • Mikrut J., La Chiesa cattolica in Germania dell’Est (DDR), [w:] La Chiesa cattolica e il comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 227-276.
 • Mikrut Jan, La Chiesa cattolica in Repubblica Ceca, [w:] La Chiesa cattolica e il comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 79-157.
 • Mikrut J., Lo scontro tra l’ideologia marxista-leninista e la Chiesa cattolica in Europa centro--orientale, [w:] La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 13-14.
 • Mirek A., La testimonianza di vita delle religiose in Unione Sovietica (1945-1991), [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 511-522.
 • Montanar I., “In ogni incontro con lui percepivi come profondamente sentisse con ogni persona” Mons. Maksimilijan Držečnik, [w:] Testimoni della fede, s. 585-620.
 • Montanar I., “Sono fiera di Narte. Anch’io accolgo il sacrificio professando ‘Viva Cristo Re’”. Narte e Ivanka Velikonja, [w:] Testimoni della fede, s. 621-654.
 • Murzaku I. A., Catholicism, culture, conversion: the history of the Jesuits in Albania (1841-1946), Roma 2006.
 • Musiał F., Sprawa abp. Eugeniusza Baziaka w czasie tzw. procesu kurii krakowskiej, w: Zeszyty Historyczne WiN-u. 40 (2014), s. 139-154.
 • Müller F., Dr. Anton Durkowitsch. Ein Märtyrer unserer Zeit, Donzdorf 1991.
 • Németh L. I., Vescovi martiri: Vilmos Apor e Zoltán Lajos Meszlényi, [w:] Testimoni della fede, s. 1087-1104.
 • Oleskiw St. [red.], His Beatitude Josyf Cardinal Slipyj, Confesor of Faith, Patriarch of the Ukrainian Catholic Church (17.2.1892-7.9.1984), Toronto 1984.
 • Olexák P., La Chiesa romano-cattolica in Slovacchia, [w:] La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 157-219.
 • Ortí V. C., La Chiesa in Europa 1945-1991, Cinisello Balsamo 1992.
 • Osadczy W., L’impegno della Chiesa cattolica di rito latino in Ucraina volto a sostenere i greco--cattolici, [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 707-726.
 • Osadczy W., La Chiesa grecocattolica in Ucraina, [w:] La Chiesa cattolica il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 669-714.
 • Parijs M. van [red.], Fede e martirio. Le Chiese orientali cattoliche nell’Europa del Novecento. atti del convegno di storia ecclesiastica contemporanea, Città del Vaticano 2003.
 • Pattee R. [red.], The Case of Cardinal Aloysius Stepinac, Milwaukee 1953.
 • Pazuhina N., Il movimento ecumenico nella Lettonia sovietica: un inciso della storia, [w:] La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 895-908.
 • Pelikan J., Confessor between East and West: A Portrait of Ukrainian Cardinal Josyf Slipyj, Grand Rapids MI 1990.
 • Pešek J., Barnovský M., Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948-1953, Bratislava 1997.
 • Pierluigi E., Beato Eugenio Bossilkov. Morire per la fede, Teramo 1998.
 • Pietrzak J., Il cardinale August Hlond e la sua missione politico-pastorale negli anni 1945-1948,[w:] Testimoni della fede, s. 671-690.
 • Pilvousek J., Die katholische Kirche in der DDR, [w:] Erwin Gatz [red.], Kirche und Katholizismus seit 1945, vol. 1: Mittel- West- und Nordeuropa, Paderborn 1998.
 • Pilvousek J., Jugendweihe und kein Ende?, ThG 48/2 (2005), s. 130-139.
 • Pio XII, 0rientales ecclesias, Roma 1952.
 • Piotrowska Dubik B., Kwiaty na stepie. Pamiętnik z zesłania, Warszawa3 2007.
 • Popić V., Il calvario delle donne di vita consacrata, w: Testimoni della fede, 517-532.
 • Positio super martyrio. Beatificationis et canonizationis Servi Dei Aloysii Stepinac, vol. I-III, Roma 1996.
 • Raabe Th., SED-Staat und katholische Kirche. Politische Beziehungen 1949-1961, Paderborn 1995.
 • Rebichini Andrea, Chiesa, Società e Stato in Cecoslovacchia 1948-1968, vol. 1: 1948-1968, Padova
 • 1977, vol. 2: 1968-1978, Padova 1979.
 • Ritho M. J., La Chiesa cattolica in Albania, [w:] La Chiesa cattolica e il comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 27-62.
 • Runce I., La testimonianza quotidiana della vita cristiana nelle famiglie, [w:] La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 909-925.
 • Rzońca J., Kościół unicki na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim za Mikołaja I i jego likwidacja w 1839 roku, [w:] Kościoły i państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan badań, Białystok 2005, s. 142-157.
 • Scheipers H., Gratwanderungen. Priester unter zwei Diktaturen, Leipzig 1997
 • Sládek K., Greckokatolická církev v českých zemích: dějiny, identita, dialog, Červený Kostelec 2013.
 • Sofranov I., Mercanzin S., Eugenio Bossilkov, Roma 1986.
 • Soica S., La Chiesa greco-cattolica in Romania, [w:] La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 537-569.
 • Somorjai A., Alcuni equivoci nella valutazione dell’”Ostpolitik” vaticana nella recente storiografia ungherese, [w:] La Chiesa cattolica dell’Europa centro-orientale di fronte al comunismo. Atteggiamenti, strategie, tattiche, Roma 2013, s. 125-138.
 • Somorjai A., Giuseppe Mindszenty ovvero Endre Hamvas? La diplomazia Vaticana, il regime di Budapest e la Conferenza episcopale Ungherese: alla ricerca di un’uscita dall’impasse nella primavera del 1963, [w:] Adam Somorjai, Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph
 • Mindszenty, vol. II: Documenta 1956-1963, Budapest 2009, s. 157-170.
 • Somorjai A., Il cardinale József Mindszenty e l’episcopato ungherese, [w:] Testimoni della fede, s. 1073-1086.
 • Somorjai A., Il Cardinale Mindszenty. La vita, le opere, [w:] Il Nuovo Aeropago 3-4 (2004), s. 24-30.
 • Somorjai A., Il pensiero del cardinale Giuseppe Mindszenty circa il suo ruolo costituzionale e politico, [w:] Rivista di Studi ungheresi XXVI, N.S. 11 (2012), s. 69-95.
 • Somorjai A., Kardynal József Mindszenty – prorok wśród proroków, [w:] Karol Klauza [red.], Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-wschodniej XX wieku, Lublin 2003, s. 579-589.
 • Streikus A., Conventi religiosi clandestini nel periodo sovietico: tra la continuità e le nuove sfide, [w:] La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 841-862.
 • Šturák P., Il regime comunista e la Chiesa greco-cattolica. Il beato vescovo Pavol Peter Gojdič, [w:] Testimoni della fede, s. 119-127.
 • Šturák P., La Chiesa greco-cattolica in Slovacchia, [w:] La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 193-226.
 • Svoboda B., Polc J., Kardinál Josef Beran: životní příběh velkého vyhnance, Praha 2008.
 • Szetelnicki W., Arcybiskup wygnaniec Eugeniusz Baziak metropolita lwowski, Kraków 1989.
 • Taccone F., Eugenio Bossilkov, vescovo bulgaro martire difensore dei “diritti” di Dio e dell’uomo, Teramo 1998.
 • Tóth T., Le vittime del comunismo negli anni 1945-1989, [w:] Testimoni della fede, s. 1105-1120.
 • Triulcio P., Il primo martire delle foibe. Beato don Francesco Giovanni Bonifacio, [w:] Testimoni della fede, s. 549-569.
 • Vlček V. [red.], Ženské řehole za komunismu 1948-1989, Olomouc 2005.
 • Vnuk F., Vládni zmocnenci na biskupských úradoch v rokoch 1949-1951, Martin 1999.
 • Vodičková St., Uzavírám vás do svého srdce: životopis Josefa kardinála Berana, Brno 2009.
 • Waligóra J. [red.], Cierpiący pasterz ks. arcybiskup – metropolita lwowski Eugeniusz Baziak 1890-1962, Rzeszów 2013.
 • Ward J. M., Priest, Politician, Collaborator: Jozef Tiso and the Making of Fascist Slovakia, London 2013.
 • Wójcik P., Il governo e la Chiesa in Polonia di fronte alla diplomazia vaticana (1945-1978),
 • San Pietro in Cariano (Verona) 2016.
 • Wójcik P., Un tragico destino di un vescovo coraggioso: Mons. Czesław Kaczmarek, [w:] Testimoni della fede, s. 707-720.
 • Zieliński Z., I Primati della Polonia nell’epoca delle svolte, [w:] Testimoni della fede, s. 655-670.
 • Zieliński Z., Il cardinale Stefan Wyszyński e l’organizzazione della vita religiosa sui cosiddetti Territori Recuperati, [w:] Testimoni della fede, s. 691-706.
 • Zombori I. [red.], Le relazioni diplomatiche tra l’Ungheria e la Santa Sede 1920-2000, Budapest 2001.
 • Zsolt Kovács F., Il vescovo di Oradea e martire. Mons. Szilárd Bogdánffy, [w:] Testimoni della fede, 983-996.
 • Вітошинська О., Подорожі Блаженнішого Кир Йосифа VII 1968-1970 рр. у світлі чужої преси [Viaggi del beato Josyf VII 1968-1970 nella stampa straniera], Рим-Париж 1972.
 • Дацько І., Горяча М. [red.], Йосиф Сліпий, Спомини, Львів-Рим 2014.
 • Іванкович І., Семеген М. Я., “Шлях у безсмертя”. До 30-х роковин смерті Патріарха Йосифа Сліпого (1892-1984): матеріяли про смерть та похорон, Львів 2014.
 • Сергійчук В., Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 [Patriarca Josyf Slipyj nella documentazione dei servizi di sicurezza del periodo sovietico 1939-1987], Київ 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-490da685-0a60-4045-b0d2-ca57b0e725f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.