PL EN


2019 | vol. 63, nr 7 | 25-34
Article title

Social issues in the considerations of classical economists

Content
Title variants
PL
Kwestie społeczne w rozważaniach klasyków ekonomii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
For many years, social security was motivating not only individuals but also researchers to act, however a new approach to the problem was associated with the rise of capitalist reality, i.e. the processes of the economy and society’s modernisation. The process of modernisation was closely related to transformations in two spheres: economic, i.e. three revolutions: agrarian, commercial and industrial, and social, i.e. the formation of an industrial society and the ongoing process of democratisation of social life. Capitalist reality forced a new approach not only to the management process but the position of Man in this process (the new reality revealed deficiencies in the existing system of values and thus in the perception of personal and interpersonal relations). While exalting humanity and its needs, the new social and economic reality has forced a different view of social issues and thus the role of the state in the simultaneously occurring process of growing wealth and the impoverishment of society. This left its mark in the approach of classical economists and their successors to social issues.
PL
Bezpieczeństwo socjalne od wieków motywuje do działania nie tylko poszczególne jednostki, ale także badaczy. Nowe spojrzenie na ten problem związane było z narodzinami kapitalistycznej rzeczywistości − z procesami modernizacji gospodarki oraz społeczeństwa. Proces modernizacji był powiązany z przeobrażeniami w dwóch sferach: w sferze ekonomicznej (z trzema rewolucjami: agrarną, handlową oraz przemysłową) oraz w sferze społecznej (z budową społeczeństwa przemysłowego i postępującym procesem demokratyzacji życia społecznego). Kapitalistyczna rzeczywistość wymusiła nowe spojrzenie nie tylko na proces gospodarowania, ale i na miejsce człowieka w tym procesie (nowa rzeczywistość ujawniła niedomagania w dotychczasowym systemie wartości, a tym samym w postrzeganiu człowieka oraz relacji międzyludzkich). Nowe realia społeczne i ekonomiczne, wywyższając człowieka i jego potrzeby, wymusiły odmienne spojrzenie na kwestie społeczne, a tym samym na rolę państwa w postępującym równolegle procesie bogacenia się i ubożenia społeczeństwa. Dlatego odcisnęły piętno na podejściu klasyków ekonomii (a później ich kontynuatorów) do kwestii społecznych.
References
 • Baldwin P., 1990, The Politics of Social Solidarity. Class Bases of the European Welfare States 1875-1975, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Baszkiewicz J., 1999, Władza [Power], Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Black J.,1997, Europa XVIII wieku 1700-1789 [Europe of the 18th Century 1700-1789], Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Cameron R., Neal L., 2004, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych [Economic history of the world. From Palaeolithic period to the most recent times], Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Dahrendorf R., 1993, Nowoczesny konflikt społeczny. Eseje o polityce wolności [New social conflict. Essays on the policy of freedom], Czytelnik, Warszawa.
 • Danowska-Prokop B., 2014, Od liberalnej do keynesowskiej wizji państwa [From liberal to Keynes’ vision of the state], Studia Ekonomiczne [Economic Studies], zeszyty nr 176, pp. 42-55.
 • Drozdowicz Z., 2008, Filozofia społeczna liberałów brytyjskich. Przyczynek do narodzin kapitalizmu z ludzką twarzą [Social philosophy of British liberals. Contribution to the rise of capitalism with a human face], [in:] W. Jarmołowicz, M. Ratajczak (eds.), Liberalizm we współczesnej gospodarce [Liberalism in modern economics], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Elliot J.E., Peters J.E., Motamadi F., 2001, Adam Smith`s Models of Social Organization, International Journal of Social Economics, vol. 28.
 • Eltis W., 1975, Adam Smith’s Theory of Economic Growth, [in:] H. Wilson, A. Skinner (eds.), Essays on Adam Smith, Oxford, pp. 426-454.
 • Farmer D.J., 1997, Contemporary conceptual space: Reading Adam Smith, Journal of Management History, vol. 3, pp. 246-255.
 • Galbraith J.K., 1991, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Głąbicka K., 2001, Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne [Social Policy in European Union. Axiological and Empirical Aspects], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.
 • Gray J., 1994, Liberalizm społeczny [Social Liberalism], Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Kaliński J., 2008, Historia gospodarcza XIX i XX wieku [ Economic History of the 19th and 20th Century], Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ludwikowski R., Woleński J., 1978, J.S. Mill, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Maciejewski M., Sadowski M., 2007, Powszechna historia gospodarcza od XV do XX wieku [World Economic History from the 15th to the 20th Century], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Mill J.S., 1959, Utylitaryzm [Utilitarianism], PWN, Warszawa.
 • Mill J.S.,1966, Zasady ekonomii politycznej [The Principles of Political Economics], vol. I-II, PWN, Warszawa.
 • Mill J.S.,1995, O rządzie reprezentatywnym [On Representative Government], PWN, Kraków.
 • Piątkowski W.,1978, J.C.L. Simonde de Sismondi. Teoria ekonomii [ Theory of Economics], PWN, Warszawa .
 • Rau Z., 2000, Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku [Liberalism. The Outline of Political Thought of the 19th and 20th Century], Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Semkow J., 1988, Śladami wielkich ekonomistów [Following Great Economists], PWN, Warszawa.
 • Simonde de Sismondi J.Ch.L., 1955, Nowe zasady ekonomii politycznej czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności [ New Principles of Political Economics, i.e. on Wealth and its Attitude Towards People], vol. 1-2, PWN, Warszawa.
 • Smith A., 2007, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów [Research on the Nature and Causes of Wealth of Nations], Warszawa.
 • Szpak J., 2007, Historia gospodarcza powszechna [Economic World History], Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Topolski J., 2003, Narodziny kapitalizmu w Europie XIV-XVII wieku [The Birth of Capitalism in Europe of the 14th-17th Century], Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Wickham Ch., 2018, Średniowieczna Europa [Medieval Europe], Wydawnictwo RM, Warszawa.
 • Zabiegalik S., 1994, Elementy filozofii społeczno-ekonomicznej w bogactwie narodów Adama Smitha [Elements of Socio-Economic Philosophy on Adam Smith’s Wealth of Nations], Ekonomista, no. 4.
 • Zabiegalik S., 2002, The Origins of The Term ”Homo oeconomicus”, [in:] J. Kubka (ed)., Economics and Values, Gdańsk.
 • Zagóra-Jonszta U., 2000, Wpływ reformacji na rozwój merkantylizmu [ The impact of mercantilism development], Studia Ekonomiczne, no. 11.
 • Zagóra-Jonszta U., 2016, Wolność w ujęciu ekonomii klasycznej [Freedom in the approach of classical economics], [in:] U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak (eds.), Kategoria wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej [The Concept of Freedom in the Approach of Selected Trends of Economic Thought], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Zins H., 2001, Historia Anglii [History of England], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49168839-d349-40c5-8e52-5cfd8a656a29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.