PL EN


2017 | Polonika w zbiorach obcych, tom specjalny | 387-402
Article title

Polonika w zbiorach francuskiej Biblioteki Narodowej (Bibliothèque nationale de France)

Authors
Content
Title variants
EN
Polonica in the collections of the National Library of France (Bibliothèque nationale de France)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Francuska Biblioteka Narodowa (Bibliothèque nationale de France) posiada jeden z najbogatszych i najcenniejszych zbiorów poloników znajdujących się poza granicami Polski. Polonika, rozumiane w sensie estreicherowskim, obejmują rękopisy, inkunabuły, druki zwarte i ciągłe, ryciny, mapy, muzykalia, numizmatykę. Rękopisy i starodruki od XVI do XVIII w. odzwierciedlają historię stosunków dyplomatycznych między Francją i Polską od elekcji Henryka Walezego na tron Polski w 1573 r. do epoki oświecenia i okresu rozbiorów. Na przestrzeni XIX i XX w. kolejne fale polskiej emigracji politycznej i ekonomicznej do Francji sprzyjały rozwojowi piśmiennictwa polonijnego i emigracyjnego. Publikacje te wpłynęły do francuskiej książnicy jako egzemplarze obowiązkowe. Sekcja polska, powołana w 1951 r., kontynuuje prace nad wzbogacaniem zbioru poloników drogą zakupów, wymiany i darów, a także jego opracowaniem i promocją. Portal tematyczny France Pologne – Francja Polska opracowany we współpracy m.in. z Biblioteką Narodową w Warszawie jest przykładem działań mających na celu ukazanie zasobności i różnorodności poloników w BnF.
EN
The National Library of France (Bibliothèque nationale de France) holds one of the richest and the most valuable collections of Polonica outside of Poland. The Polonica in the sense established by Karol Estreicher include manuscripts, incunabula, books periodicals, prints, maps, music and numismatics. Materials from the 16th to 18th century reflect the history of diplomatic relationship between France and Poland, from the election of Henri de Valois on the Polish throne in 1573 to the period of the partitions of Poland. During the 19th and 20th centuries France experienced the successive waves of Polish immigrants for both political and economic reasons. Consequently the amount of Polish diaspora writings expanded and they entered the National Library of France as the legal deposit. The Polish section was founded in 1951. Its fundamental mission remains to continue to develop the collection of Polonica by purchase, exchange and gift, and to catalogue and promote them. In the framework of partnership between the French and the Polish National Libraries the portal of digital documents France – Pologne (France-Poland) launched in September 2017 presents the wealth and the diversity of Polonica in the National Library of France.
Contributors
 • Dział Literatury i Sztuki Biblioteki Narodowej Francji, Paryż (Département Littérature et Art, Bibliothèque nationale de France, Paris) , elisabeth.walle@bnf.fr
References
 • - Bibliothèque nationale de France, collections, services, publics, sous la dir. de Daniel Renoult et Jacqueline Melet-Sanson, Paris 2001.
 • - B. Blasselle, J. Melet-Sanson, La Bibliothèque nationale de France, mémoire de l'avenir, Paris 2006.
 • - Borkowska W., Chodźko Leonard, [w :] PSB. T. 3: Brożek Jan – Chwalczewski Franciszek, Kraków 1937, s. 386-388.
 • - E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone. T. 2, Warszawa 1927, s. 40-41.
 • - E. Gliszczyńska, Organizacja gromadzenia i opracowywania zbiorów w Bibliotheque Nationale w Paryżu, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 1991, nr 1/2, s. 11-16.
 • - E. Grzybowska, Biblioteka Narodowa Francji: przemiany i organizacja, „Przegląd Biblioteczny” 2003, z. 4, s. 369-381.
 • - S. Kalembka, Czasopiśmiennictwo emigracji popowstaniowych XIX wieku, Prasa polska w latach 1661-1864, Warszawa 1976, s.272-355.
 • - Kaczorowska T., Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza, Ciechanów 2011.
 • - A. Kawecka-Gryczowa, Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia, Wrocław 1974.
 • - A. Kłossowski, Książka polska na obczyźnie, XX wiek, Toruń 2003.
 • - A. Kłossowski, Na obczyźnie, ludzie polskiej książki, Wrocław 1984.
 • - A. Kłossowski, Polskie oficyny wydawnicze na obczyźnie, Warszawa 1993.
 • - I. Lalkou, Spuścizna epistolarna Jana Klemensa Branickiego w zbiorach Działu Rękopisów Francuskiej Biblioteki Narodowej, „Białostocczyzna” 2000, nr 3/4, s. 21.
 • - Les études slaves en France et en Europe, actes du colloque, organisé par l'association BESEDA du 26 au 28 juin 2000 à l'Institut d'études slaves et à la Bibliothèque nationale de France, comité de réd., Véra Deparis et Mireille Fomenko, Paris 2001.
 • - Lorentowicz J., La Pologne en France : essai d'une bibliographie raisonnée. T. 1-3, Paris 1935-1941.
 • - J.M. Nectoux, J.J. Eigeldinger, Eduard Ganche et sa collection Chopin, „Revue de la Bibliothèque Nationale de France” 1983, An. 3, no. 7, s. 10-26.
 • - A. Obadia, Le fonds polonaise de la Bibliotheque nationale, „Bulletin d'Informations - Association des Bibliothécaires Français” 1990, no. 148, s. 27-29.
 • - Pietkiewicz R., Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638. Sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego. Praca doktorska napisana pod kierunkiem Pana prof. dra hab. K. Migonia, Wrocław 2002, [online] <http://bibliepolskie.pl/_kopie/pietkiewicz-pismo_swiete_1518-1638.pdf> [dostęp 20.08.2017]
 • - M. Ptaszyński, Polska tolerancja czy początki oświecenia?Jonasz Szlichtyng (1592 1661) jako teolog
 • „drugiej reformacji”, „ Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 2013 nr 57, s.35.
 • - L. Rapacka, Liste alphabétique des périodiques clandestins publiés par l’émigration polonaise en France 1832–1833, avec leur cote à la Bibliothèque nationale et à la Bibliotheque polonaise de Paris, „Revue des Etudes Slaves” 1969, Vol. 48, no. 48, s. 59-71;
 • - Répertoire des fonds slaves dans les bibliothèques en France, BESEDA, Bibliothécaires en études slaves et documentalistes associés, réalisé par E. Walle, Paris 1996.
 • - E. Rostworowski, Legendy i fakty XVIII w., Warszawa 1963.
 • - R. Schaer, Sur la politique culturelle de la Bibliothèque Nationale de France, „BBF” 1997, Vol.6, s. 18-22;
 • - S. Quinn, Życie Marii Curie, przeł. A. Soszyńska, Warszawa 1997.
 • - J. Starnawski, Materiały dotyczące Stanisława i Marii Leszczyńskich w zbiorach francuskich. „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria: Filologia Polska – Historia i teoria literatury” 1989, z. 2, s. 91-102;
 • - J. Starnawski, Polonica rękopiśmienne w Bibliotheque Nationale w Paryżu, „Zeszyty Naukowe KUL” 1958, nr 2, s. 102–109;
 • - M. Straszewska, Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1840, Warszawa 1970.
 • - K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi, 1646-1667, z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych, Warszawa 2015.
 • - D. Tollet, Les ‹‹Polonica›› de la Bibliothèque Nationale de Paris. Inventaire critique des textes des XVIe, XVIIE et XVIIIe siècle, Paris 1982.
 • - B. Żuber, Ewolucja bibliotek francuskich. Potrzeby i oczekiwania użytkowników bibliotek, „Zarządzanie Biblioteką” 2012, nr 1(4), s. 135-146.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-0788
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-492217b9-e148-45c2-84ea-2a43826cde76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.