PL EN


2011 | 5 | 91-108
Article title

К вопросу функциональности зрительной перцепции в русской языковой картине мира

Selected contents from this journal
Title variants
EN
On a functionality of visual perception in Russian linguistic world-image
PL
O funkcjonalności percepcji wzrokowej w rosyjskim językowym obrazie świata
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The article is an attempt to analyze the functionality of the verb of visual perception “видеть” in the Russian linguistic world-image. The analysis has been made mainly through the prism of anthropocentrism and it has shown that the usage of the verb “видеть” creates a human being as a thinking, experiencing and social individual. Hence, a strong relation between the concept TO SEE and mental processes, experience and the sphere of human relations has been disclosed.
PL
W niniejszym artykule została podjęta próba analizy funkcjonalności czasownika percepcji wzrokowej видеть w rosyjskim językowym obrazie świata. Analiza przeprowadzona została przede wszystkim przez pryzmat antropocentryzmu i wykazała, że użycie czasownika видеть kreuje człowieka jako jednostkę myślącą, doznającą i socjalną. Tym samym został ujawniony ścisły związek konceptu WIDZIEĆ z procesami mentalnymi, doświadczeniem i sferą kontaktów międzyludzkich.
Year
Issue
5
Pages
91-108
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • В. В. Виноградов, Русский язык. Грамматическое учение о слове, Москва–Ленинград 1947.
 • С. Д. Кацнельсон, Типология языка и речевое мышление, Ленинград 1972.
 • Н. Д. Арутюнова, Типы языковых значений: Оценка. Событие, Факт, Москва 1988.
 • З. Д. Попова, И. А. Стернин, Когнитивная лингвистика, Москва 2007.
 • R. L. Gregory, Oko i mózg. Psychologia widzenia, Warszawa 1971.
 • В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, Москва 1998.
 • J. Młodkowski, Aktywność wizualna człowieka, Warszawa 1998.
 • Большой академический словарь русского языка, т. 2, Москва–Санкт-Петербург 2005.
 • W. Strzemiński, Teoria widzenia. Wstęp J. Przyboś, oprac. S. Fijałkowski, Kraków 1974.
 • П. Я. Черных, Историко-этимологический словарь современного русского языка, Москва 1999.
 • Т. Ф. Ефремова, Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный, Москва 2000.
 • Словарь современного русского литературного языка Академии Наук СССР, т. 13, Москва–Ленинград 1962.
 • С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва 1993.
 • DUDEN Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim–Leipzig–Wien–Zürich 2003.
 • G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-4557
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-492332c5-fbb7-449c-bdc9-f923d68e03e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.