PL EN


2015 | 4(27) | 51-66
Article title

W kręgu nauczycielskiej asystencji w konstelacji kompetencji nauczycielskich

Content
Title variants
EN
In the circle of teachers Assistance in the constellation of teachers’ competence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy podejmują w tekście refleksję nad kompetencjami osobowościowymi i profesjonalnymi priorytetowymi dla nauczycieli funkcjonujących zawodowo w sytuacji zmiany oraz nad rekomendacjami kierunku rozwoju polskiej przestrzeni edukacyjnej. Artykuł traktuje o asystencji nauczycielskiej, przez którą autorzy rozumieją współzależność struktur nauczycielskiej osobowości z praktycznym oddziaływaniem na wielorakie sfery życia ucznia jako jednostki oraz jako członka społeczeństwa szkolnego i innych grup społecznych. Szkoła obok rodziny jest głównym miejscem asystencji dziecku w jego wszechstronnym rozwoju. Pozytywne doświadczenia szkolne sprzyjają rozwojowi potencjału dla zdrowia, umacniają poczucie własnej wartości, ułatwiają pokonywanie trudności, pomagają rozwijać umiejętności życiowe – osobiste i społeczne. Natomiast doświadczenia negatywne zwiększają ryzyko zachowań zagrażających zdrowiu oraz zaburzeń w postępowaniu. Dlatego tak bardzo ważną sprawą jest, by szkoła pełniła efektywnie i odpowiedzialnie zadania wychowawcze, aby nauczyciele odpowiedzialnie w duchu praw i obowiązków traktowali uczniów, by szkoła nie stawała się dla nich miejscem przykrych doświadczeń i negatywnych uczuć, lecz miejscem asystenckiej obecności wymagającym dobra, które jest obecne w dojrzałym nauczycielskim etosie. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie na istotne elementy składowe etosu asystencji nauczycielskiej, które uwidaczniają się w kompetencjach nauczycieli i kompetencjach „młodych Europejczyków”.
EN
The authors take the text to reflect the personality competences and professional priorities for teachers functioning in the situation of a change, and on the recommendations to development of Polish educational space. The article deals with the assistance of teachers, through which the authors understand the correlation structure of teaching personality with a practical impact on diverse spheres of the student as an individual and as a member of the school community and other social groups. The school next to the family is the principal place of assistance of children in their comprehensive development. The positive experiences in school foster the development of the potential for health, strengthen self-esteem, help overcoming difficulties, help develop life skills – personal and social. In contrast, negative experiences increase the risk of health risk behaviors and disorders in the procedure. Therefore, so it is very important that the school acted efficiently and responsibly in educational tasks, that teachers responsibly in the spirit of the rights and duties treated the students, that school does not become a place with unpleasant experiences and negative feelings for them, but the place of the assistants presence which requires good, which is present in the mature teacher ethos. This article aims to identify the significant components of the ethos of the assistance of teachers that are apparent within the competence of teachers and the competence of the “young Europeans”.
Year
Issue
Pages
51-66
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
author
 • Instytut Pedagogiki Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
 • Dobrowolska, B. (2013). National & Ethnical Aspects of Education in the Polish School. Social Inclusion or Exclusion/Narodowościowo-etniczne aspekty edukacji w polskiej szkole. Inkluzja czy ekskluzja społeczna? „Journal of Modern Science”, 1/16. Wydawnictwo WSGE im. Alcide De Gasperi, Józefów.
 • Dziurzyński, K. (2014). Współpraca szkoły z rodzicami – na marginesie pewnego badania edukacyjnego School cooperation with parents – on the margins of a study of educational. „Journal of Modern Science”, 1/20. Wydawnictwo WSGE im. Alcide De Gasperi, Józefów.
 • Ferszt-Piłat, K. (2012). Zaufanie jako fundament bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie. „Journal of Modern Science”, 3/15. Wydawnictwo WSGE im. Alcide De Gasperi, Józefów.
 • Gordon, T. (1995). Wychowanie bez porażek w szkole, Warszawa.
 • Koźmiński, G.J., Kitowska, D. (2000). Nauczyciel – Wychowawcą, Złotów.
 • Kwieciński, Z. (2000). Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza, Poznań – Olsztyn.
 • Okoń, W. (1996). Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa.
 • Pomykało, W. (1997). Encyklopedia pedagogiczna. Fundacja Innowacja.
 • Sapiński, A. (1999). 48 kazań ks. Andrzeja Sapińskiego, Bielsko-Biała.
 • Szejniuk, A. (2014). Work–life balance/Równowaga – praca – życie osobiste. „Journal of Modern Science”, 2/21. Wydawnictwo WSGE im. Alcide De Gasperi, Józefów.
 • Wyszyński, S. (1973). Wyprawa do młodzieży z sercem, Poznań – Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4923c76d-2c10-46a8-9d94-05e517002e58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.