PL EN


2018 | 7(1) | 77-99
Article title

DIRECTIONS, SENSE AND PURPOSE OF PERSONAL INCOME TAXATION HARMONIZATION PROCESS ACROSS EUROPEAN UNION MEMBER STATES

Content
Title variants
PL
KIERUNKI, SENS I CELOWOŚĆ HARMONIZACJI OPODATKOWANIA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
RU
НАПРАВЛЕНИЯ, СМЫСЛ И ЗАДАЧИ СОГЛАСОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛЕСОВ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Languages of publication
EN PL RU
Abstracts
EN
The current taxation of personal incomes is a very complex phenomenon which should be analysed not only from the legal point of view, but also taking into account its social, cultural, economic, political and system aspects. We cannot isolate the economic sphere from the tax sphere, as income taxes directly affect the taxpayers function as well as their purchasing power; moreover, they determine labour costs for entrepreneurs and thus significantly influence the GDP growth rate. The issues of harmonizing taxation of incomes obtained by individuals who do not act as economic operators are practically absent in scientific literature. The only analysed issues are related to taxation of incomes from savings, transfers, capital gains, mergers and divisions. This is so because it is required by the nature of conducting economic operations within the common market.
PL
Mimo, iż opodatkowanie dochodów osobistych leży w kompetencji każdego z państw członkowskich, w wielu sytuacjach potrzebna jest koordynacja na poziomie unijnym regulacji podatkowych, mająca na celu zapewnienie swobód określonych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz wyeliminowanie barier podatkowych w ponadgranicznej działalności obywateli państw – członków UE. W szczególności niedopuszczalne jest stosowanie – bezpośredniej, czy pośredniej - dyskryminacji ze względu na narodowość ani też żadnych nieuzasadnionych ograniczeń czterech swobód Rynku Wewnętrznego. Brak wymogów harmonizacyjnych (z wyjątkiem opodatkowania dochodów z oszczędności) oznacza, iż konstrukcja PIT w krajach członkowskich jest silnie zróżnico-wana z uwagi na odmienne uwarunkowania społeczne, polityczne i ekonomiczne. Z drugiej strony pojawia się pytanie, czy harmonizacja tej formy opodatkowania jest w ogóle możliwa, a przy tym celowa? Niewątpliwie zróżnicowany poziom wynagrodzeń, różnice w kształtowaniu podstawy opodatkowania i wysokości podatku, i często odmienne zadania nakładane na podatek dochodowy utrudniają jego ujednolicenie i harmonizację. Wydaje się, więc, że wszelkie próby związane z harmonizacją ww. obciążeń fiskalnych należy rozpocząć od zdefiniowania i ujednolicenia w ramach Unii Europejskiej pojęcia dochodu podatkowego (podstawy opodatkowania).
RU
Хотя налогообложение личных доходов относится к компетенции каждого государства-члена, во многих ситуациях необходимо координировать налоговые правила на уровне ЕС, направленные на обеспечение свобод, установленных в Договоре об учреждении Европейского сообщества и устранении налоговых барьеров при трансграничной деятельности граждан ЕС. В частности, неприемлемо применять прямую или косвенную дискриминацию по признаку гражданства или любых необоснованных ограничений на четыре свободы внутреннего рынка. Отсутствие требований гармонизации (за исключением налогообложения доходов от сбережений) означает, что строительство ПНД в государствах-членах сильно диверсифицировано из-за различных социальных, политических и экономических условий. С другой стороны, возникает вопрос, возможна ли гармонизация этой формы налогообложения вообще и в то же время она преднамеренная? Несомненно, различный уровень вознаграждения, различия в формировании налоговой базы и суммы налога и часто разные задачи, связанные с подоходным налогом, затрудняют согласование и согласование. Поэтому представляется, что все попытки, связанные с согласованием вышеупомянутого Фискальное бремя должно начинаться с определения и согласования в рамках
Contributors
 • University of Economics and Innovation in Lublin
References
 • 1. Acocella N. (2002). Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002.
 • 2. Aksman E.(2002). Redystrybucyjny efekt podatku dochodowego w Polsce, „Ekonomista”, No 4/2002.
 • 3. Auerbach A.J. (2006). The Future of Capital Income Taxation, „Fiscal Studies”, vol. 24, no 4/2006.
 • 4. Cnossen S. (2001). Tax Policy in the European Union: A review of Issues and Options, OCFEB Studies in Economic Policy, Erasmus University Rotterdam, 2001.
 • 5. Convention on Consular Relations from 24th April 1963 (Journal of Laws from 1982, No 13, item 98 –attachment).
 • 6. European Tax Handbooks 1995 - 2017. (ed.) J.KESTI, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 1995 – 2013.
 • 7. Gałuszka J. (2002), Podatek od dochodów osobistych krajach Unii Europejskiej. „Przegląd Podatkowy” No 2.
 • 8. Gaudamet P.M. Molinier J. (2000). Finanse publiczne. Warszawa: PWE. .
 • 9. Geaten N. (2007). Computing effective corporate tax rates: comparisons and results, MPRS, “Munich Personal RePEc Archive Papers” No 3808.
 • 10. Gentry W.M. Hubbard G. (2002). The Effects of Progressive Income Taxation on Job Turnover National Bureau of Economic Research, Working paper 9226, September 2002.
 • 11. Gordon R. Dietz M.(2006). Dividends and Taxes, NBER “Working Paper” No 12292.
 • 12. Inventory of Taxes in the Member States of the European Union, Luxembourg 2002-2017.
 • 13. James S. Nobes CH.: (1995). The Economics of Taxation. Prentice Hall.
 • 14. Jensen N. (2007). Fiscal Policy and the Firm: Do Low Corporate Tax Rates Attract Multinational Corporations?, Department of Political Science, Wash-ington University in St. Louis, St. Louis, 2007.
 • 15. Joumard I. (2002). Tax systems in European Union Countries. OECD Economic Studies, No 34.
 • 16. Kesti J.: (2002-2017). European Tax Handbook (years) 2009-2012. IBFD, Am-sterdam.
 • 17. Krajewska A. (2004). Podatki, Unia Europejska, Polska, Kraje nadbałtyckie. Warszawa, PWE.
 • 18. Mc Connell C.R. (1996). Economics, McGraw-Hill Book Company, New York 1987.
 • 19. Messere K.C. (1998). Tax Policy in OECD countries. Choices and Conflicts. IBFD Publications BV, Amsterdam 1998.
 • 20. Messere K.C. (2001). Tax Policy in Europe: A Comparative Survey. „European Taxation” no 12.
 • 21. OECD, Tax and Economy a Comparative Assessment of OECD Countries, „Tax Policy Studies”, no 6/2001.
 • 22. OECD Revenue Statistics 1965-2013.
 • 23. Szybowski D.(2018) Public Debt and Budget Deficit in Economic and Legal Terms (in) International Journal of Legal Studies 1 (3) Publshed: International Institute of Innovation «Science-Education-Development» in Warsaw
 • 24. Tax Guide to Europe, 2010; OECD Tax Data Base 2011.
 • 25. Tax revenue in EU Member States: Trends, level and structure 1995-2003, “Sta-tistic in Focus – Economy and Finance”, No 3/2005.
 • 26. Wołowiec T. (2008). Koncepcje pojęcia dochodu i ich wpływ na cechy podatku dochodowego od osób fizycznych w krajach strefy euro. /in/ Polska w strefie euro – szanse i zagrożenia. (ed.) by J. Ostaszewski, SGH, Warszawa.
 • 27. Wołowiec T. (2008). Sprawiedliwość opodatkowania a ekonomiczna efektyw-ność – wybrane aspekty. „Studia Prawno-Ekonomiczne”, Volume LXXVII.
 • 28. Wołowiec T. (2008). Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania docho-dów osób fizycznych w krajach UE. „Przegląd Prawa Europejskiego Międzynarodowego”, No 1.
 • 29. Wołowiec T. (2011). Wybrane zagadnienia harmonizacji opodatkowania osób fizycznych, Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse” , vol 7, nr 2.
 • 30. Wołowiec T., Duszynski M. (2009). Selected issues in harmonisation and taxa-tion of PIT in EU member states. „Деpжaвa Ta Peгioни”, nr 7
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-2146
EISSN
2451-1064
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4923ea40-e12b-4b08-a2c4-820c2900fa06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.