PL EN


2014 | 2 (2) | 91-106
Article title

Wykorzystanie potencjału zawodowego osób starszych – polska perspektywa

Content
Title variants
EN
The use of professional potential of the elderly – Polish perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Increasing labor force participation of the elderly is one of the main goals of labor market policy in Poland. In view of the growing share of older people in the total population, raising the efficiency of exploiting their potential career becomes even more significant. This is all the more important, in view of the decision to gradually raise the retirement age, which means the lengthening of professional activity. The purpose of this article is to identify the degree of utilization of the professional potential of the elderly people in Poland. The identification was made on the basis of the analysis of the actual changes in the economic activity of the elderly that were taken in the past. In addition, attempts to assess the current activities for the activation of the older labor force were undertaken.
Year
Issue
Pages
91-106
Physical description
Contributors
References
 • Adler G., Hilber D., Will the types of jobs being created enable older workers to keep working?, [w:] J.G. Gonyca (ed.), The Older Worker and the Changing Labor Market. New Challenges for The Workplaces, Routledge, London, New York 2009.
 • Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012, EurostatStatisticalbooks,www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA
 • %20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/badania%20aktywne%20starzenie/1Final_statystyczny_portret_UE_pl.pdf [dostęp: 20.07.2014].
 • Duval R., The retirement effects of old – age pension and early retirement schemes in OECD countries, 2003, www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=eco/wkp%282003%2924, [dostęp: 21.07.2014].
 • Kryńska E., Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy – aspekty gospodarcze, Rządowa Rada Ludnościowa, Biuletyn 55, Warszawa 2010.
 • Kryńska E., Szukalski P. (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Łódź 2013.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku, KPS-4101-03-00/2013 , nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS.
 • Osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia na rynku pracy w 2013 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki, dokument dostępny na stronie www.mpips.gov.pl.
 • Perek-Białas J., Turek K., Strzałkowska H., Analiza Desk Research w ramach badań dotyczących stworzenia modelu świadczenia usług doradztwa i rozwoju kariery pracowników 50+, Kraków 2010.
 • Podkański M., Strategie wydłużania aktywności zawodowej: wybrane kraje UE, „Polityka Społeczna” 2013, nr 2.
 • Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo
 • Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 11 stycznia 2013 r.
 • Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Dokument implementacyjny, www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-solidarnosc- pokolen [dostęp: 20.07.2014].
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 157 z dnia 25 września 2012 r., Monitor Polski, poz. 882.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 104 z dnia 18 czerwca 2013 r., Monitor Polski, poz. 640.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, styczeń 2011, www.mpips.gov.pl/praca/programy-i-projekty/inne-programy-i-raporty-z-badan/inne/sprawozdanie-z-realizacji-programu-solidarnosc-pokolen, [dostęp: 18.07.2014].
 • Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa 2000.
 • Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczpospolitej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Dz.U. 2008, nr 67, poz. 411.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, Dz.U. 2008, nr 237, poz. 1656.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
 • World Population Prospects. The 2000 Revision. Vol. II: Sex and age distribution of the world population, United Nations, New York 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4925c9a1-af84-46a6-908f-af41e176c2eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.