PL EN


2017 | 4(94) | 31-45
Article title

METAFORY POLITYCZNE W DRAMATURGII HÉCTORA LEVY’EGO-DANIELA. STUDIUM TRYLOGII LAS MUJERES DE LOS NAZIS

Content
Title variants
EN
Political Metaphors in the Dramaturgy Written by Héctor Levy-Daniel. A Study on the Trilogy “Las mujeres de los nazis”
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dramaturg, żydowsko-argentyńskiego pochodzenia, Héctor Levy-Daniel zawsze koncentrował swój teatr na kwestii politycznej. Levy-Daniel skłania się ku twierdzeniu, że teatralność zakłada, warunek sine qua non, „dryf polityczny”. Prowadzi nas to do innej formy zmierzenia się z tym tematem, z innej perspektywy, odmiennej od tej jaką tradycyjnie pokazywał teatr latynoamerykański, bowiem polityczność u Levy’ego- Daniela zakorzeniona jest w teorii politycznej Hannah Arendt. Z tej dominanty jego twórczości powstała właśnie trylogia teatralna Kobiety nazistów (Las mujeres de los nazis), której głównymi bohaterkami są: Magda Goebbels, żona nazistowskiego ministra propagandy, Josepha Goebbelsa; Irma Gresse, młoda Niemka, która podzieliła smutny los wielu milionów więźniów Auschwitz oraz Geli Raubal, siostrzenica Hitlera, z którym połączył ją związek miłosny, który prawdopodobnie doprowadził ją do samobójstwa. Autor napisał ten tekst, nie po to by mówić o nazizmie i kobietach, które towarzyszyły najwyższym hierarchom; wręcz przeciwnie, by wyrazić poprzez tę polityczną metaforę, surową wizję rozwoju faszystowskiego myślenia w Argentynie. Możemy uznać Levy’ego-Daniela za pisarza postdyktatury, co wzmacnia krytyczną wartość jego twórczości. W rezultacie staramy się przeanalizować kształtowanie się nowego teatru politycznego w Ameryce Łacińskiej, biorąc pod uwagę studium przypadku, utwór Levy’ego-Daniela Las mujeres de los nazis.
EN
The playwright, Jewish-Argentine Héctor Levy-Daniel has always been focused his theater on the political issue. Levy-Daniel adheres to the premise that theatricality implies, a condition sine qua non, the "political drift"; which leads us to another form of facing the issue, and facing it from a different perspective of what traditionally Latin American theater has shown, because the politics of Levy-Daniel are rooted in the political theory of Hannah Arendt. From there arose theater trilogy The Women of the Nazis (Las mujeres de los nazis), whose main heroines are: Magda Goebbels, wife of the Nazi propaganda minister, Joseph Goebbels; Irma Gresse, a young German woman who shared the sad fate of many millions of Auschwitz prisoners and Geli Raubal, the niece of Hitler, with whom she was linked by a love relationship that pro-bably led her to suicide. The author wrote the text, not for the precise purpose of talking about Nazism and the women who accompanied his highest hierarchs; but on the contrary, to express through this political metaphor a crude cosmovision of the development of fascist thinking in Argentina. We can consider Levy- Daniel, like a writer of post-dictatorship, which reinforces the critical value of his work. As a result, we try to delve into the modeling of a new political theater in Latin America, taking as a case study the work of Levy-Daniel, Las mujeres de los nazis.
Year
Issue
Pages
31-45
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
References
 • Althusser, L. (2004). La revolución teórica de Marx. México: Siglo Veintiuno.
 • Althusser, L. (1974). Para una crítica de la práctica teórica: respuesta a John Lewis. Madrid: Siglo Veintiuno de España.
 • Arendt, H. (2015). ¿Qué es la política?. Barcelona: Paidós – ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona.
 • Arendt, H. (2013). Sobre la revolución. Madrid: Alianza Editorial.
 • Arendt, H. (1993). La condición humana. Barcelona: Ediciones Paidós.
 • Dimeo, C. (2013). Derivas políticas en la dramaturgia de Héctor Levy-Daniel. W: J. Dubatti (red.), Las mujeres de los nazis: trilogía. Buenos Aires: Losada, 91-140.
 • Gadamer, H.G. (1993). Verdad y método, vol. 1. Salamanca: Ed. Sígueme.
 • Genet, J. (1998). Severa vigilancia. Buenos Aires: Losada.
 • Genet, J. (1983). Diario de un ladrón. Madrid: Seix Barral Biblioteca Digital de Aranjuez.
 • Heidegger, M. (1988). El ser y el tiempo. México: Fondo de Cultura Económica.
 • Kant, I. (1999). O pedagogice, tłum. D. Sztobryn. Łódź: Dajas.
 • Levy-Daniel, H. (2013a). „La convicción de Irma Grese., w: J. Dubatti (red.), Las mujeres de los nazis: trilogía. Buenos Aires: Losada, 47-66.
 • Levy-Daniel, H. (2013b). Las mujeres de los nazis: trilogía. Buenos Aires: Losada.
 • Levy-Daniel, H. (2013c). La inquietud de la señora Goebbels. W: J. Dubatti (red.), Las mujeresde los nazis: trilogía. Buenos Aires: Losada, 19-46.
 • Levy-Daniel, H. (2013d). El dilema de Geli Raubal. W: J. Dubatti (red.), Las mujeres de losnazis: trilogía. Buenos Aires - Argentina: Losada, 67-90.
 • Levy-Daniel, H. (2001a). Despedidas. W: M. Bertuccio (red.), Nueve, 9: breves obras de esta Argentina. Buenos Aires: Editorial Nueva Generación, 140-159.
 • Levy-Daniel, H. (2009). El archivista. W: H. Petruzzi, A. Maritano (red.), Teatro x la identidad: obras de teatro del Ciclo 2001. Buenos Aires: Eudeba, 19-30.
 • Levy-Daniel, H. (2001b). El archivista. W: Abuelas de Plaza de Mayo (red.), Teatro x la identidad: obras de teatro del Ciclo 2001. Buenos Aires: Abuelas de Plaza de Mayo, 131-145.
 • Pedrique, M.R. (1997). La nostalgia de la política: el problema del sujeto en la filosofía política de Hannah Arendt. Caracas: Fondo Editorial de la Asamblea Legislativa del EstadoMiranda, Fondo Editorial Tropykos.
 • Poliakov, L. (1980). Historia del antisemitismo. Buenos Aires: Muchnik.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-492a8152-bf7c-47c7-8b34-32f9633d490d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.