PL EN


2012 | 31 | 301-313
Article title

W poszukiwaniu miejsca dla koncertów muzyki popularnej w świątyni katolickiej

Content
Title variants
EN
In a search for a place for popular music concerts in the Catholic Church
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje tematykę organizowania koncertów w kościołach. Re;ektuje jednakże nad specyczną twórczością muzyczną – popularną muzyką chrześcijańską i piosenką religijną. Zasadniczym punktem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: Jakie warunki winna spełniać piosenka religijna, aby można było ją wykonywać podczas koncertów w kościołach? Odpowiedź i wszelkie uwarunkowania zostały przedłożone w treści podzielonej na następujące części: 1. repertuar; 2. „intencje” wykonawców; 3. akustyka przestrzeni kościelnej; 4. stylistyka muzyczna; 5. ekspresja wykonawców – ekspresja odbiorców.
EN
The article focuses on the issue of organizing concerts in churches. More precisely, it concerns a specific musical creativity, that is, popular Christian music and a religious song. The starting point of this paper has its source in the letter written by the bishop of Cracow, Card. S. Dziwisz, published on the day commemorating St. Cecilia, the patroness of Church music. Among other issues, Card. Dziwisz points to the church environment as the one designed exclusively for sacred music. Speaking about sacred music leads to a distinction in music between the categories of sacrum and profanum, to which the author refers. However, the fundamental point of this article is an attempt to answer the following question: what are the conditions that a religious song should comply with in order to be appropriate to be performed during concerts in churches. The answer as well as all of the conditions are presented in the following parts of the article: 1. repertoire; 2. performers’ “intentions”; 3. acoustics of the church space; 4. music stylistics; 5. the expression of performers vs. the expression of receivers.
Year
Issue
31
Pages
301-313
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Opolski
References
 • Boniecki A., Zakazujemy chórów trębaczów, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 50.
 • Brodacki K., W poszukiwaniu prawdy, „Ethos” 2006, nr 73‒74.
 • Dziwisz S., VII List Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego o muzyce kościelnej. O koncertach w świątyniach Archidiecezji Krakowskiej, „Biuletyn duszpasterski” 2011, nr 12.
 • Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Kraków 2001.
 • Filipiak G., Muzyka – zabawa i oszołomienie, w: Ludyczny wymiar kultury, red. J. Grad, H. Mamzer, Poznań 2004.
 • Kostrzewska H., Muzyka sakralna – próba de$nicji, „Musica Sacra Nova” 2007, nr 1.
 • Middleton R., Form, w: Key Terms in Popular Music and Culture, red. B. Horner, T. Swiss, Malden 1999.
 • Olszewski M., Diabeł jest gdzie indziej, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 40.
 • Pawlak I., Muzyka jako niezbędny element pracy duszpasterskiej, w: Muzyka i śpiew liturgiczny, red. J. Zimny, Sandomierz 2001.
 • Pawlak I., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2000.
 • Pociej B., Sacrum w muzyce dzisiaj – problem estetyki. Referat wygłoszony na sesji Wartościowanie w badaniach literackich, Lublin 1982 (mps).
 • Pociej B., Z perspektywy muzyki. Wybór szkiców, Warszawa 2005.
 • Poźniak G., Popularna muzyka chrześcijańska w Polsce. Teologiczno-muzykologiczne spojrzenie, Opole 2009.
 • Profanum to kicz [z T. Budzyńskim rozmawia T. Ponikło], „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 50.
 • Smołka T., Inwazja decybeli, czyli muzyka rockowa i okolice, Tychy 2003.
 • Wachowski J., Poznawanie i komunikowanie, Poznań 2005.
 • Waloszek J., Teologia muzyki. Współczesna myśl teologiczna o muzyce, Opole 1997.
 • Wir brauchen einen Wagner für die Kirchenmusik [z P. Planyavskym rozmawia R. Nika], „Singende Kirche” 2011, nr 2.
 • Zimmermann H.W., Neue Musik und Neues Kirchenlied, „Musik und Kirche” 1963, nr 2.
 • Złoty środek [z N. Wolfem rozmawia M. Müller], „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-492fb4b7-c294-4058-8b75-b11bca12626a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.