PL EN


Journal
2016 | 12 | 4 | 237-246
Article title

Comparison of multiple-criteria decision-making methods - results of a simulation study

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Porównanie wielokryterialnych metod wspomagającyh podejmowanie deczyji - wyniki badań symulacyjnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Today, both researchers and practitioners have many methods for supporting the decision-making process. Due to the conditions in which supply chains function, the most interesting are multi-criteria methods. The use of sophisticated methods for supporting decisions requires the parameterization and execution of calculations that are often complex. So is it efficient to use sophisticated methods? Methods: The authors of the publication compared two popular multi-criteria decision-making methods: the Weighted Sum Model (WSM) and the Analytic Hierarchy Process (AHP). A simulation study reflects these two decision-making methods. Input data for this study was a set of criteria weights and the value of each in terms of each criterion. Results: The iGrafx Process for Six Sigma simulation software recreated how both multiple-criteria decision-making methods (WSM and AHP) function. The result of the simulation was a numerical value defining the preference of each of the alternatives according to the WSM and AHP methods. The alternative producing a result of higher numerical value was considered preferred, according to the selected method. In the analysis of the results, the relationship between the values of the parameters and the difference in the results presented by both methods was investigated. Statistical methods, including hypothesis testing, were used for this purpose. Conclusions: The simulation study findings prove that the results obtained with the use of two multiple-criteria decision-making methods are very similar. Differences occurred more frequently in lower-value parameters from the "value of each alternative" group and higher-value parameters from the "weight of criteria" group.
PL
Wstęp: Obecnie teoretycy i praktycy dysponują wieloma metodami wspomagającymi proces podejmowania decyzji. Z uwagi na warunki, w jakich funkcjonują współczesne łańcuchy dostaw najbardziej interesujące wydają się metody wielokryterialne. Wykorzystanie skomplikowanych metod wymaga jednak wieloetapowej parametryzacji i przeprowadzenia rozbudowanych obliczeń. Czy zatem efektywne jest stosowanie skomplikowanych metod? Metody: Autorzy publikacji porównali dwie popularne wielokryterialne metody wspomagające proces podejmowani decyzji: metodę punktową ważoną (WSM) oraz metodę hierarchiczną (AHP). W modelu symulacyjnym odzwierciedlono funkcjonowanie obu tych metod. Dane wejściowe do symulacji stanowiły wartości parametrów: ocena alternatywy oraz waga kryterium. Wyniki: Model symulacyjny opracowano w oprogramowaniu iGrafx Process for Six Sigma. Odzwierciedlono w nim funkcjonowanie dwóch wielokryterialnych metod wspomagania procesu decyzyjnego: WSM oraz AHP. Wynikami symulacji były wartości liczbowe odzwierciedlające preferencję każdej z alternatyw według każdej z metod. Za wybraną przez daną metodę alternatywę uznawano tą, której wartość wskaźnika preferencji była wyższa. W analizie wyników poszukiwano zależności pomiędzy wartościami parametrów oraz różnicą wyników przedstawioną przez obie metody. Wykorzystano w tym celu metody statystyczne w tym testowanie hipotez. Wnioski: Przedstawione rezultaty badań symulacyjnych wskazują, że wyniki uzyskane dwiema wielokryterialnymi metodami wspomagania decyzji są do siebie bardzo zbliżone. Różnice wyników pomiędzy nimi miały miejsce częściej w warunkach niższych wartości parametru ocena alternatywy oraz w wyższych wartości parametru waga kryterium.
Journal
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
237-246
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4933bc0f-9372-480b-b2f4-a03d4f20cb65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.