PL EN


2016 | 48(3) Stosunki Międzynarodowe | 42-51
Article title

Rola Stanów Zjednoczonych w zwołaniu i przygotowaniu II Konferencji Pokojowej w Hadze (1907 r.)

Content
Title variants
EN
The Role of the United States in Convening and Preparing the Second Hague Peace Conference (of 1907)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem rozważań jest prezentacja i analiza aktywności dyplomatycznej USA wobec problemu zwołania II Konferencji Pokojowej w Hadze i przygotowania doń delegacji amerykańskiej. Pozwala to określić stosunek USA do szukającej wówczas swego miejsca w stosunkach międzynarodowych idei rozbrojenia i wyznaczyć cele dyplomacji amerykańskiej w okresie przed I wojną światową. Artykuł wypełnia lukę w dotychczasowych badaniach nad polityką zagraniczną USA w XX wieku oraz ich stosunkiem do rozbrojenia. Artykuł ma charakter badawczy. Posłużono się w nim indukcyjną analizą materiałów archiwalnych, publikowanej korespondencji prywatnej i dyplomatycznej oraz literatury przedmiotu. Uwzględniono też specyfikę amerykańskiego procesu decyzyjnego (prezydent-sekretarz stanu) korzystając z metody systemowej. Wyniki badań dowodzą, że w początku XX w. USA zachowywały daleko posunięty sceptycyzm wobec kwestii rozbrojenia. Wolały skupić się na osiągnięciu istotnych dla ich polityki zagranicznej celów oraz usprawniać narzędzia już w pewnym stopniu sprawdzone (arbitraż). Zdecydowanie bardziej jednak otwarty był tu sekretarz Root niż prezydent Roosevelt.
EN
An aim of considerations is to present and analyse the US activity towards the issue of convention of the Second Hague Peace Conference and preparedness to it of the American delegation. This allows determining of the USA’s attitude towards the looking then for its place in international relations idea of disarmament and setting forth the objectives of the American diplomacy in the period before the First World War. The article fill the gap in the hitherto studies on the US foreign policy in the 20th century and its attitudes towards disarmament. The article is of the research nature. The author used in it the inferential analysis of archive materials, published private and diplomatic correspondence as well as the subject literature. He also took into account the specifics of the American decision-making process (President-Secretary of State) making use of the systems method. The study findings prove that at the beginning of the 20th century the USA kept far-reaching scepticism towards the disarmament issue. It preferred to focus on the achievement of important for its foreign policy objectives and to improve the tools already tested to some extent (arbitrage). However, definitely more open-minded was here Secretary of State Root than President Roosevelt.
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Accord in the Hague (1907), “New York Times”, June 13.
 • Alston B. (1932), Foreign Office Memorandum of September 28, 1904, (w:) Temperley H.W.V., Gooch G.P. (Eds.), British Documents on the Origins of the War 1898-1914, Vol. VIII: Arbitration, Neutrality and Security, H.M.S.O., London.
 • Andrew C.M. (1968), Théophile Delcassé and the making of the Entente Cordiale. A Reapprasial of French Foreign Policy, 1898-1905, Macmillan-St. Martin’s Press, London-Melbourne-Toronto.
 • Brzeziński A.M. (1997), Francja a kwestia ograniczenia zbrojeń na konferencji haskiej w roku 1899, (w:) Barszczewska-Krupa A. (red.), W kręgu historii, historiografii i polityki, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Brzeziński A.M. (1981), Rosja a sprawa ograniczenia zbrojeń na drugiej konferencji haskiej w 1907 r., „Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica”, nr 10.
 • Cabot Lodge H., Roosevelt T. (1925), C. Schurz to TR, Personal, Oyster Bay, N.Y., September 8, 1905, (w:) Selections from the Correspondence of Theodore Roosevelt and Henry Cabot Lodge, 1884-1918, Vol. 2, Charles Scribner’s Sons, New York.
 • Damski, P.P., (2012), Dyplomacja brytyjska wobec zabiegów Rosji o wyłączne wpływy w Mandżurii (październik 1901 r. – sierpień 1903 r.), “Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica”, nr 89.
 • Damski P.P. (2014), „Najbliższe narody”. Stosunki brytyjsko-amerykańskie w dobie prezydentury Theodore’a Roosevelta (1901-1909), Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 • DeArmond Davis C. (1962), United States and the Firs Hague Conference, Cornell University Press, Ithaca.
 • DeArmond Davis C. (1975), United States and the Second Hague Peace Conference. American Diplomacy and International Organization 1899-1914, Duke University Press, Durham, NC.
 • Dillon E.J. (1918), The Eclipse of Russia, George H. Doran Company, New York.
 • Grey E. (1932), No. 24 Treaty, To Sir M. Durand, Foreign Office, July 25, 1906, (w:) Temperley H.W.V., Gooch G.P. (Eds.), British Documents on the Origins of the War 1898-1914, Vol. VIII: Arbitration, Neutrality and Security. H.M.S.O., London.
 • Hardinge C. (1905), To the Marquess of Lansdowne (No. 577), St. Petersburgh, September 27, 1905, Received September 30, The National Archives of the United Kingdom, FO 412/79.
 • Hay J. (1916), The Secretary of State to the representatives of the United States to the Governments signatories to the Acts of the Hague Conference, 1899, Department of State, December 16, 1904, (w:) Scott J.B. (Ed.), The Reports of the Hague Conferences of 1899 and 1907, Clarendon Press, Oxford.
 • Holls F.W. (1900), The Peace Conference at the Hague and its Bearings to the Inetrnational Law and Policy, Macmillan & Co., New York & London.
 • Joll J., Martel G. (2008), Przyczyny pierwszej wojny światowej, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Kamiński A.J. (1962), Stanowisko Niemiec na pierwszej konferencji haskiej (1899), Instytut Zachodni, Poznań.
 • Kennan G.F. (1984), The Fateful Alliance: France, Russia, and the Coming of the First World War, Pantheon Books, New York.
 • Lansdowne (1904a), To Mr. Choate, Foreign Office, November 7, The National Archives of the United Kingdom, FO 412/79.
 • Lansdowne (1904b), (No. 245), Foreign Office, April 11, The National Archives of the United Kingdom, FO 412/79.
 • Lansdowne (1904c). To Mr. Choate, Foreign Office, November 18. The National Archives of the United Kingdom, FO 412/79.
 • Lieven D. (1996), Nicholas II: Twilight of the Empire, St. Martin’s Press, New York.
 • Morrill D.L. (1974), Nicholas II and the Call for the First Hague Conference, “Journal of Modern History”, No. 46.
 • Our envoys to the Hague (1907), “New York Times”, April 15.
 • Roosevelt T. (1952a), To Carl Schurz, Confidential, Oyster Bay, September 18, 1905, (w:) Morison E.E. (Ed.), The Letters of Theodore Roosevelt, Vol. 5: The Big Stick, 1905-1907, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 • Roosevelt T. (1952b), To Whitelaw Reid, Personal, Oyster Bay September 11, 1905, (w:) Morison E.E. (Ed.), The Letters of Theodore Roosevelt, Vol. 5: The Big Stick, 1905-1907, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 • Roosevelt T. (1952c), To Carl Schurz, Personal, Oyster Bay, September 8, 1905, (w:) Morison E.E. (Ed.), The Letters of Theodore Roosevelt, Vol. 5: The Big Stick, 1905-1907, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 • Roosevelt T. (1952d), To Francis Ellington Leupp, Washington, January 24, 1906, (w:) Morison E.E. (Ed.), The Letters of Theodore Roosevelt, Vol. 5: The Big Stick, 1905-1907, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 • Roosevelt T. (1952e), Personal and Private, To Andrew Carnegie, Oyster Bay, August 6, 1906, (w:) Morison E.E. (Ed.), The Letters of Theodore Roosevelt, Vol. 5: The Big Stick, 1905-1907, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 • Root E. (1916a), The Secretary of State to the Russian Ambassador, Department of State, Washington, October 12, 1905, (w:) Scott J.B. (Ed.), The Reports of the Hague Conferences of 1899 and 1907, Clarendon Press, Oxford.
 • Root E. (1916b), The Secretary of State to the Russian Ambassador, Department of State, Washington, April 6, 1906, (w:) Scott J.B. (Ed.), The Reports of the Hague Conferences of 1899 and 1907, Clarendon Press, Oxford.
 • Root E. (1916c), Instructions to the American Delegates to the Hague Conference of 1907, Department of State, Washington, May 31, 1907, (w:) Scott J.B. (Ed.), Instructions to the American Delegates to the Hague Peace Conferences and Their Reports, Oxford University Press and Humphrey Milford, New York & London & Toronto & Melbourne & Bombay.
 • Root E. (1910). The Secretary of State to the Russian Ambassador, Department of State, Washington, June 7, 1906, (w:) Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1906. Department of State, Washington.
 • Sobczak J. (2009), Mikołaj II - ostatni car. Studium postaci i ewolucji władzy, Bellona SA, Pułtusk--Warszawa.
 • Sobczak J. (1996), Kolejna utopia czy zapoczątkowanie realnego procesu? Rola Dyplomacji rosyjskiej w zwołaniu i obradach Konferencji Pokojowej w Hadze, 1899, „Studia z Dziejów Rosji Europy Środkowo-Wschodniej”, nr XXXI.
 • Sobczak J. (1994), Cesarz Mikołaj II (1868-1918) jako inicjator haskiej konferencji pokojowej 1899 roku, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, nr XXIX.
 • White J.A. (1964), The diplomacy of the Russo-Japanese War, Princeton University Press, Princeton, N.J.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49360c7c-6ade-433f-b1a8-b4627cbf87dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.