PL EN


2013-2014 | 55-56 | 33-51
Article title

Geneza "Historii Literatury Polskiej" Feliksa Bentkowskiego

Content
Title variants
EN
The Origin of History of Polish Literature [Historia literatury polskiej] by Feliks Bentkowski
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the origin of the Historia literatury polskiej wystawionej w spisie dzieł drukiem ogłoszonych [History of Polish Literature presented in the list of published works] (Warsaw Vilna, t. 1–2, 1814) because of this year’s bicentennial anniversary of its publication. The study presents the political situation in the capital of the Duchy of Warsaw, which largely influenced the development of Polish literary historiography, and discusses the initiatives undertaken by the Warsaw Society of Friends of Science community aimed to write and publish a handbook of history of Polish literature. The paper names and characterizes the profiles of authors who were commissioned to prepare the handbook in question. The circumstances of compilation of the History of Polish Literature, whose author was finally to be F. Bentkowski, were shown: the book was initially intended as a school handbook but was finally published as a monumental two-volume work. The concepts of several scholars were analyzed concerning the probable date of when Bentkowski started to prepare the synopsis of History of Polish Literature, and the factors and other works that prompted him to begin work on the book in question. The scholarly methodology employed by F. Bentkowski when gathering materials for the future History of Polish Literature (i.e. research in the book collections of six libraries, including five in Warsaw) was presented and the bibliographic materials made available to him by other scholars, upon which he drew while working on the book, were specified. It was emphasized that the History of Polish Literature [Historia literatury polskiej] brought Bentkowski fame, awards, and honors, but despite its favorable reception in Warsaw’s academic community and its great significance for bibliography and Polish literature, it id not have a second edition in the 19th century. It was reissued only once in the 1980 s.
Year
Volume
Pages
33-51
Physical description
Dates
published
2015-05-21
Contributors
 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie
References
 • Baliński M., Pamiętniki o Janie Sniadeckim, jego życiu prywatném i publiczném, i dziełach jego, T. 2, Wilno: nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1865.
 • Bentkowski F., Historya literatury polskiey: wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, T. 1, Warszawa ; Wilno : nakładem Zawadzkiego i Komp., 1814.
 • Bieliński J., Królewski Uniwersytet Warszawski 1816–1831, T. 3, Warszawa: Skł. gł. w Księgarni E. Wende i Ska (T. Hiż i A. Turkuł) ; (Kraków : W. L. Anczyc i Spółka), 1912.
 • Chromiński K., Rosprawa o literaturze polskiey, Wilno: nakł. i drukiem Józefa Zawadzkiego, [1806].
 • Ciechanowska Z., hasło: Kruszyński Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, T. 15, Wrocław: Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1970, s. 439–440.
 • Czartoryski, A., Myśli o pismach polskich. Z uwagami nad sposobem pisania w rozmaitych materyach, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1981, przedruk fotooffsetowy, Wilno : nakł. i drukiem Józefa Zawadzkego, 1801.
 • Grycz J., Historia książki i bibliotek w zarysie, Warszawa: Państ. Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, 1972.
 • Hasło: Godebski Cyprian, [w:] Wielka encyklopedia powszechna PWN, T. 64, Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1964, s. 296.
 • Korpała J., Dzieje bibliografii w Polsce, Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1969.
 • Korpała J., Zarys dziejów bibliografii w Polsce, Wrocław: Zakład im. Ossolińskich - Wydaw. PAN., 1953.
 • Krakowski B., hasło: Kwiatkowski Kajetan, [w:] Polski słownik biograficzny, T. 16, Wrocław: Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1971, s. 356–358.
 • Lelewel J., Bibliograficznych ksiąg dwoje. T. 2, Wilno: J. Zawadzki, 1826.
 • Lewestam F. H., hasło: Laharpe, [w:] Encyklopedia powszechna Orgelbranda, t. 16, Warszawa: S. Orgelbrand,1864, s. 627.
 • List w przedmiocie Historyi Literatury Polskiej pisany z Wiednia przez Józefa Maximiliana z Tęczyna Hrabię Ossolińskiego do księcia A. C., drukowany w „Dzienniku Warszawskim” 1825, T. 2, s. 37-57.
 • Makowski S., Feliks Bentkowski 1781–1852, [w:] Z dziejów polonistyki warszawskiej. Profesorowi Julianowi Krzyżanowskiemu w dwudziestą piątą rocznicę objęcia Katedry Historii Literatury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim 1934–1959, [komitet red. Janina Kulczycka-Saloni et al.], Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1964, s. 111-126.
 • Makowski S., O najdawniejszych podręcznikach historii literatury polskiej. Z polskich tradycji metodycznych, „Polonistyka” 1961, R. 14, nr 2, s. 24-30.
 • Mann M., Rozwój syntezy literackiej. Od jej początków do Gervinusa, Kraków: nakł. Akademii Umiejętności, 1911, T. 48, odbitka z „Rozpraw Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie”, s. 72–76.
 • Mikulski T., Historia literatury wobec zagadnień księgoznawstwa, [w:] Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego. T. 1, Wrocław: Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1951, s. 65-77.
 • Niemcewicz J. Ursyn, Pochwała pogrzebowa Ignacego Potockiego, „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk” 1812, T. 8, cz. 2, s. 117.
 • Pieńkowska K., hasło: Kwiatkowski Kajetan, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, [pod red. Ireny Treichel], Warszawa ; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, s. 493–494.
 • Skręt R., Historiografia literatury polskiej w XIX stuleciu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
 • Słodkowska E., Biblioteki w Królestwie Polskim 1815–1830, Warszawa: Biblioteka Narodowa,1996.
 • Sterzyński T., Feliks Bentkowski jako historyk literatury, maszynopis w dziale starodruków Biblioteki KUL w Lublinie, s. 14, 16–17.
 • Szperna T., Historia literatury polskiej Feliksa Bentkowskiego w oczach współczesnych i potomnych. Jej recepcja, wpływ i znaczenie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2001, T.10, s. 3-37.
 • Szperna T., Kształtowanie się bibliograficznych zainteresowań Feliksa Bentkowskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, 1999, nr 9, s. 63-83.
 • Treichel I., hasło: Kozłowski Mateusz, [w:] Polski słownik biograficzny, T. 15, Wrocław: Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1970, s. 23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-493ca5cc-1167-4f34-b66b-9d1d1808726c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.