PL EN


2017 | Polonika w zbiorach obcych, tom specjalny | 47-60
Article title

Źródła do zawartości bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku – biblioteki rodowe: stan, wybrane problemy dokumentacji i perspektywy poszukiwań

Content
Title variants
EN
The sources to the libraries from eastern territories of the Polish Republic from 16th century up to 1939: present situation, selected documentation issues and research prospects
Languages of publication
PL EN DE RU
Abstracts
PL
W tekście autorka omawia aktualny stan i problemy dokumentacji źródeł do zawartości bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej w okresie od XVI w. do 1939 r. Przedstawia luki w opracowaniach oraz wskazuje na istotne perspektywy badawcze. Punkt wyjścia rozważań stanowi najnowszy (2015) spis Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku, który jest rezultatem ponad trzydziestoletnich poszukiwań autorki. Publikacja ta, to rozszerzona i znacznie wzbogacona wersja czterech spisów wcześniejszych (1996-2006) wydana z nadtytułem Cathalogus cathalogorum – informator o zachowanych źródłach historycznych związanych z polskim dziedzictwem kulturowym na Kresach Wschodnich. Zebrane inwentarze i katalogi, rejestry, spisy i wykazy potwierdzają tworzenie bibliotek instytucjonalnych i księgozbiorów prywatnych wszędzie tam, gdzie żyli i pracowali Polacy, przy czym artykuł poświęcony jest głównie bibliotekom rodowym. Informacje te nie są jednak kompletne, choćby z tego powodu, że autorka nie miała możliwości spenetrowania wszystkich zagranicznych placówek – np. w Moskwie i Sankt Petersburgu. Stąd prace nad omawianymi źródłami ciągle trwają, a ich efektem powinny być nowe publikacje.
EN
In the article the authoress discusses the present situation and issues of documentation of the sources to the collections of the libraries from eastern territories of the Polish Republic, from 16th century up to the year 1939. She presents gaps in the research reports and indicates important research prospects. The authoress starts from the most recent pub- lication Inventories and catalogues of the libraries from eastern territories of the Polish Republic from 16th century up to the year 1939, which is the result of more than thirty years of her research inquiries. The inventory is broadened and highly enriched version of four earlier inventories (published 1996-2006). The inventory informs on preserved historical sources connected with the Polish cultural heritage at Eastern Borderlands. Collected inventories and catalogues, lists, statements confirm establishing institutional libraries and private book collections wherever the Poles lived and worked. The information is however not complete, if only because it was impossible for the authoress to penetrate all and every foreign institutions (for instance in Moscow or Sankt Petersburg). Therefore the research efforts concerning discussed sources are still ongoing, and should be directed on preparing new publications.
Contributors
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa
References
 • Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации: каталог изданий из фонда Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси = Library of the Radziwills’ of Nesvizh Ordynation. Catalogue of publications from the Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus, сост. А.В. Стефанович, М.М. Лис, Мінск 2010-2017.
 • Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Informator, red. nauk. B. Bieńkowska, oprac. U. Paszkiewicz [i in.], Poznań 1998.
 • Bieńkowska B., Biblioteki rodowe w Polsce, „Polish Culture” 2002, nr 1, s. 18-19.
 • Bieńkowska B., Kilka uwag i propozycji w sprawie badań księgozbiorów historycznych, „Studia o Książce” 1986, t. 16, s. 3-17.
 • Bieńkowska B., Zastosowania bibliologii w pracach Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, „Roczniki Biblioteczne” 1998, t. 42, s. 21-36.
 • Birkenmajer A., Rękopisy orientalne Emira Wacława Rzewuskiego w Bibliotece Publicznej w Petersburgu, Kraków 1924.
 • Боброва М.И., «Biblioteka Zahiniecka»: книги из коллекции Урбановских-Стажинских в фонде Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, [w:] Libri recogniti: nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Litwy i Finlandii, pod red. S. Siess-Krzyszkowskiego i W. Waleckiego, Kraków 2013, s. 47-59.
 • Булатова С.О., Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Київ 2006.
 • Булатова С.О., Бібліотека Яна Станіслава Яблоновського в Підкамені та її книжки у складі родового зібрання Яблоновських у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, „Рукописна та Книжкова Спадщина України: aрхеографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів” 2000, Вип. 5, s. 48-58.
 • Булатова С.О., Рукописи Collectio regia в фондах Института рукописей ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины, „Рукописна та Книжкова Спадщина України: aрхеографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів” 1996, Вип. 3, s. 121-137
 • Булатова С.О., Рідкісні рукописи ХVІІІ ст. з історії класичної археології із зібрання польського короля Станіслава Августа Понятовського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, „Архіви України” 2005, nr 4(257), s. 147-149.
 • Chwalewik E., Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone. T. 2, N-Ż, Warszawa-Kraków 1927.
 • Ціборовська-Римарович І.O., Родові бібліотеки Правобережної України XVIII ст. (Вишневецьких – Мнішeків, Потоцьких, Мікошевських): історична доля та сучасний стан, Київ 2006.
 • Ціборовська-Римарович І. І.O., Стародруки Тульчинської бібліотеки магнатів Потоцьких у фондах Вінницької обласної універальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва: шлях надходження та історико-книгознавча характеристика, „Наукові Праці Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського” 2007, Вип. 19, s. 242-267.
 • Cubrzyńska-Leonarczyk M., Stare druki z książnic radziwiłłowskich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Komunikat o stanie badań proweniencyjnych, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2011, t. 41, s. 107-124.
 • Dzięcioł A., Stanisław August Poniatowski i jego księgozbiór w świetle źródeł zachowanych w Bibliotece Narodowej Ukrainy w Kijowie, „Kronika Zamkowa” 2006, nr 1-2 (51-52), s. 109-121.
 • Gruchała I., Książki z księgozbioru Korduli z Komorowskich Potockiej w bibliotece Heleny Dąbczańskiej, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2016, t. 61, s. 67-90.
 • Gruchała I., «W tym streszczało się niejako moje życie»: lwowski księgozbiór Heleny Dąbczańskiej (1863-1956) jako wyraz kultury książki epoki, Kraków 2016.
 • Havu S., Lebedeva I.N., Collections donated by the Academy of Sciences of St. Petersburg to the Alexander University of Finland in 1829. An annotated catalogue, Helsinki 1997
 • [Katalog druków XVII-XVIII w. w zbiorach Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt-Petersburgu], wyd. 2 popr. i uzup., S. Petersburg 2005.
 • Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 3607-4003, oprac. B. Schnaydrowa, J. Staszel, pod red. Z. Jabłońskiego, Wrocław [i in.] 1976.
 • Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu. T. 2, Rękopisy nr 432-545, oprac. C. Chowaniec, I. Gałęzowska, red. M.P. Prokop, Paryż 1994.
 • Katalog starych druków Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej Radziwiłłów. Druki polskie XVI-XVIII w., oprac. nauk. S. Siess-Krzyszkowski, red.: S. Siess-Krzyszkowski, O. Gusiewa, I. Wielikodnaja, S. Havu, [online]
 • <http://www.estreicher.uj.edu.pl/bazy_bibliograficzne/index.php/75/> [dostęp 10.11.2013].
 • Kocójowa M., «Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej» Muzeum Emeryka Hutten-Czapskiego (Stańków-Kraków), Kraków 1978.
 • Kowkiel L., Prywatny księgozbiór Potockich z Tulczyna w kolekcji Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie, [w:] Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX w.), pod red. Z. Janeczka, wyd. 2. popr. i uzup., Katowice 2010, s. 503-521.
 • Libri recogniti. Nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Finlandii, pod red. S. Siess-Krzyszkowskiego, W. Waleckiego, Kraków 2013.
 • Łaskarzewska H., Dzieje wędrówek biblioteki ostatniego króla: Warszawa-Krzemieniec-Kijów, „Rocznik Warszawski” 1997, t. 26, s. 27-46.
 • Łaskarzewska H., Pracownia Dokumentacji Księgozbiorów Historycznych, „EBIB” 2002 nr 10 (39), [online] <http://www.ebib.pl/2002/39/pdkh.php> [dostęp 23.07.2017].
 • Maresz B., Ze Lwowa do Katowic. Przedwojenne księgozbiory lwowskie i kresowe w Bibliotece Śląskiej [w Katowicach], Katowice 2002.
 • Moliński J., Lwowskie lata Karoliny Lanckorońskiej, „Rocznik Lwowski” 2014-2016, s. 91-111.
 • Nikołajew N., Druki wydane w Lublinie w bibliotekach Radziwiłłów, tł. z jęz. białoruskiego A. Borowiec, [w:] Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej Lublin-Pszczela Wola, 6-7 listopada 2002 r., pod red. A. Krawczyka, E. Józefowicz-Wisińskiej, Lublin 2004, s. 251-260.
 • Николаев H., Кнiгi са збораў Радзiвiлаў i Сапегаў у санкт-пецярбургскiх бiблiятэках, [in:] Выяўленне, сумеснае выкарыстанне i вяртанне архiўных, бiблiятэчных i музейных каштоўнасцей, якiя захоўваюцца ў замежных краiнах, Мiнск 1999, Вяртанне-6, s. 242-264.
 • Nikołajew N., Najstarsze druki słowiańskie i zachodnioeuropejskie w bibliotece zamku nieświeskiego do 1772 r., „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2011, t. 41, s. 31-43.
 • Paszkiewicz U., Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich i założonych w Polsce do 1939 r. Cz. 1, Księgozbiory instytucjonalne w układzie topograficznym. Cz. 2, Księgozbiory prywatne w układzie abecadłowym nazwisk właścicieli, Warszawa 1990.
 • Paszkiewicz U., Cathalogus cathalogorum. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku. Spis scalony, poprawiony i uzupełniony, T. 1-2, Warszawa 2015
 • Paszkiewicz U., Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1553-1939), Warszawa 1996.
 • Paszkiewicz U., Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1510-1939), Warszawa 1998.
 • Paszkiewicz U., Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 1, Warszawa 2000.
 • Paszkiewicz U., Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 2, Warszawa 2006.
 • U. Paszkiewicz, Wybrane problemy dokumentacji zbiorów bibliotecznych na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej do 1939 roku, „Roczniki Biblioteczne” 2001, t. 45, s. 55–89.
 • Piasecka-Szczerbińska E., Bibliotheca Brodzkiana – zbiory Eugeniusza Brodzkiego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
 • Позіховскя С., Библиотека князей Любомирских в фондах Ривненского краeвeдчecкого музея, [w:] Libri recogniti. Nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Finlandii, pod red. S. Siess-Krzyszkowskiego i W. Waleckiego, Kraków 2013, s. 281-293.
 • Пташицкий С.Л., Щорсовская библиотека графа Литавора Хрептовича : Краткая сведения о собрании рукописей, Москва 1899.
 • Rabczun O., Rodowa biblioteka Urbanowskich i Starzyńskich, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2009, t. 3, s. 197-209.
 • Рабчун О.С., Родова книгозбірня Урбановських та Стажинських як об'єкт історико-книгознавчого дослідження (XIX - поч. XXI ст.), Київ 2012.
 • Rolak G., W kręgu Potockich z Tulczyna. Fragment kolekcji Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2004, z. 15, s. 57-181.
 • Rolak G., Fragment księgozbioru Józefiny z Mniszchów Potockiej w zbiorach Działu Starych Druków ZNiO, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2002, z. 13, s. 137-176.
 • Sauczuk A., Proweniencje Stanisława Szczęsnego Potockiego na książkach w kolekcji Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie. tł. z jęz. białorus. L. Kowkiel, [w:] Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX w.), pod red. Z. Janeczka, wyd. 2. popr. i uzup., Katowice 2010, s. 523-536.
 • Schnaydrowa B., Fragment zbiorów tulczyńskich w rękopisach Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 1969 (1970), t. 15, s. 89-102.
 • Собрание польских старопечатных книгв славянском фонде БАН. Выпуск первый. Несвижская ординатская библиотека князей Радзивиллов в фондах БАН, отв. ред. Сумесна з О.В. Гусевай і А.У. Камісаравай, Санкт-Петербург 1999.
 • Strutyńska M., Stare druki proweniencji Potockich z Tulczyna w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1992, t. 14, s. 161-217.
 • Strutyńska M., Stare druki proweniencji Potockich z Tulczyna w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Addenda, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1993, t. 15, s. 183-184.
 • Wojciechowski W., Stare druki Biblioteki Mogielnickiej Starzeńskich i księgozbioru Muzeum Pokuckiego w Kołomyi w zbiorach Biblioteki Śląskiej, „Książnica Śląska” 1994, t. 25, s. 27-53.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-0788
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49463848-b059-47cb-b6fc-95b72326113e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.