PL EN


2016 | 4(952) | 49-63
Article title

Metaforyczność źródła w myśli filozoficznej Józefa Tischnera

Authors
Title variants
EN
The Metaphoricalness of Origin in Józef Tischner Philosophy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Józef Tischner zaczynał myślenie filozoficzne od fenomenologii. Z czasem jednak w jego filozofii pojawiły się inne źródła: hermeneutyka i filozofia spotkania. Wszystkie one ukształtowały filozofię dramatu, tworząc wieloźródłowy kontekst tej myśli. Jednocześnie każda z tych inspiracji wydaje się trudna do pogodzenia z pozostałymi. Co sprawia, że w filozofii Tischnera tworzą one spójną całość? Jakie są relacje między tymi źródłami? Być może głębiej, u ich podstaw bije jeszcze jedno, ukryte źródło. W artykule próbuję naszkicować Tischnerowską wędrówkę do źródeł i zarazem pokazać, że praźródło jego myślenia – człowiek – domaga się takiej, na pierwszy rzut oka mocno eklektycznej, źródłowości.
EN
Józef Tischner began his thinking from phenomenology. However, with time, other origins appeared: hermeneutics and the philosophy of encounter. All of them shaped his philosophy of drama, giving his thought a horizon with multiple origins. Each of these inspirations would seem very difficult to combine with the others. What makes them coherent? What are the relations between these origins? Perhaps somewhere deeper a kind of pre-origin can be found. I attempt to sketch Tischner’s journey to the origins to reveal that this pre-origin – man – needs this kind of complex system of origins.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Filozofii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, dobrokot@interia.pl
References
 • Augustyniak P. [2015], Homo Polacus. Eseje o polskiej duszy, Znak, Kraków.
 • Czerniak S. [2006], Kontyngencja. Tożsamość. Człowiek. Studia z antropologii filozoficznej XX wieku, IFiS PAN.
 • Descartes R. [2001], Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, S. Swieżawski, I. Dąmbska, Antyk, Kęty.
 • Heidegger M. [1994], Bycie i czas, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa.
 • Husserl E. [1967], Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tłum. D. Gierulanka, PWN, Warszawa.
 • Husserl E. [1982], Medytacje kartezjańskie, tłum. A. Wajs, PWN, Warszawa.
 • Husserl E. [1992], Filozofia jako ścisła nauka, tłum. W. Galewicz, Aletheia, Warszawa.
 • Kot D. [2012], Człowiek we wnętrzu metafor, „Logos i Ethos”, nr 1(32).
 • Platon [1987], List VII [w:] tenże, Listy, tłum. M. Maykowska, PWN, Warszawa 1987.
 • Ricoeur P. [1985], Symbol daje do myślenia, tłum. S. Cichowicz [w:] P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, PAX, Warszawa.
 • Ricoeur P. [1989], Metafora i symbol [w:] tenże, Język, tekst, interpretacja, tłum. K. Rosner, PAX, Warszawa.
 • Skarga B. [2005], Kwintet metafizyczny, Universitas, Kraków.
 • Spotkanie. Z Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska [2003], Znak, Kraków.
 • Tischner J. [1977], Przestrzeń obcowania z drugim, „Analecta Cracoviensia”, IX.
 • Tischner J. [1978], Fenomenologia spotkania, „Analecta Cracoviensia”, X.
 • Tischner J. [1985], Wybrane problemy filozofii człowieka, Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków.
 • Tischner J. [1998a], Filozofia dramatu, Znak, Kraków.
 • Tischner J. [1998b], Spór o istnienie człowieka, Znak, Kraków.
 • Tischner J. [2011], Myślenie według wartości, Znak, Kraków.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4948ecf7-c538-4fae-a556-d1ab2e0a09e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.