PL EN


2014 | 5(31/1) | 93-110
Article title

Białoruskość jako idée fixe twórczości Sokrata Janowicza

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Belarussian Identity as an Idée Fixe of Sokrat Janowicz’s work
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article contains reflections on methods of creating the Belarussian national identity by Sokrat Janowicz, a Belarussian writer from Podlasie. Belarussian identity is treated as a kind of narrative strategy, which uses the authority of historicism and the principle of difference (in Derrida’s meaning). The inspiration of these considerations are H.K. Bhabha’s views on Postcolonialism, described in The Location of Culture. The introductory part of the article shows a short description of Belarussians as a national minority.
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Anderson B., Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1997, Demokracja.
 • Bakuła B., Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), „Teksty Drugie” 2006, nr 6.
 • Bhabha H.K., Miejsca kultury, przeł. T. Dobrogoszcz, Kraków 2010, Cultura.
 • Borkowska G., Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim – okiem sceptyka, [w:] Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Kraków 2011, Seria Wydawnicza Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych, 1.
 • Cavanagh C., Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, przeł. T. Kunz, „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3.
 • Ćwikła P., Kilka uwag o związku socjologii z literaturą, „Studia Socjologiczne” 2006, nr 2. Filozoficzne konteksty koncepcji rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 2, red. R. Kubicki, Poznań 1998, Studia Kulturoznawcze, 10.
 • Fiut A., Polonizacja? Kolonizacja?, „Teksty Drugie” 2003, nr 6.
 • Gedroyć K., Piwonia, niemowa, głosy. O polskości i ruskości w sensacyjnej oprawie, rozm. M. Żmijewska, „Gazeta Wyborcza. Gazeta w Białymstoku” 2012, 6 VII, [online] http://miasta.gazeta.pl/miasto/1,96987,12086967,Piwonia__niemowa__glosy__O_polskosci-_i_ruskosci_w.html.
 • Janowicz S., Białoruś, Białoruś, Warszawa 1987.
 • Janowicz S., Dolina pełna losu, Białystok 1993.
 • Janowicz S., Literatura to nie PZU, rozm. B. Dudko, J. Turonek, „Kartki” 1995, nr 11.
 • Janowicz S., Nasze tysiąc lat, z Sokratem Janowiczem rozmawia Jerzy Chmielewski, Białystok 2000.
 • Janowicz S., Ojczystość. Białoruskie ślady i znaki, wybór i oprac. R. Traba, Olsztyn 2001, Biblioteka „Borussii”, 21.
 • Janowicz S., Terra incognita – Białoruś, Białystok 1993.
 • Janowicz S., Wielkie miasto Białystok, przeł. T. Dżugaj i in., wybór i red. J. Litwiniuk, Warszawa 1973.
 • Janowicz S., Z księgi Podlasia. Białoruska mniejszość narodowa w Polsce, Łomża 2001, Zaczepki.
 • Kajfosz J., O kognitywnych i społecznych uwarunkowaniach pamięci, [w:] Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2012, Tradycja dla Współczesności, 6.
 • Krawczak E., Literatura i społeczeństwo. Wokół problematyki socjologii literatury, „Annales Universitas Mariae Curie‑Skłodowska. Sectio I: Philosophia – Sociologia” 2001, nr 4.
 • Kujawińska‑Courtney K., Wprowadzenie, [w:] S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. K. Kujawińska‑Courtney, Kraków 2006, Horyzonty Nowoczesności, 53.
 • Kulesza D., To, co najważniejsze. Nie tylko o literackich przewagach Sokrata Janowicza, „Annus Albaruthenicus” 2012, t. 13.
 • Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, Horyzonty Nowoczesności, 50.
 • Mironowicz E., Łatyszonek O., Historia Białorusi. Od połowy XVIII do końca XX wieku, Białystok 2002.
 • Mochnacki M., O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, oprac. Z. Skibiński, Łódź 1985.
 • Na pograniczach literatury, red. J. Fazan, K. Zajas, Kraków 2012, Biblioteka Literatury Pogranicza, 21.
 • Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, red. J. Kurczewska, Warszawa 2006.
 • Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2012, Tradycja dla Współczesności, 6.
 • Pawluczuk W., Białorusini – polityczni, tutejsi i ci inni, „Kartki” 2004‑2005, nr 33/34.
 • Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław 1971, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, 23.
 • Rushdie S., Ojczyzny wyobrażone. Eseje i teksty krytyczne 1981‑1991, przeł. E. Hornowska, T. Hornowski, Poznań 2013.
 • Rybicka E., Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca, [w:] Kulturowa teoria literatury, t. 2: Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012, Horyzonty Nowoczesności, 94.
 • Sadowski A., Pogranicze polsko‑białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995.
 • Sadowski A., Stosunki polsko‑białoruskie na Białostocczyźnie w świetle listów do redakcji lokalnych gazet, „Pogranicze” 1992, t. 2.
 • Sawicka‑Mierzyńska K., Wokół narracji tożsamościowej Sokrata Janowicza, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2012, nr 3.
 • Smaszcz W., Scalanie pamięci, [w:] Zbliżenia. Portrety białostockich pisarzy, red. I.B. Czywkin i in., Białystok 1990.
 • Sychowicz K., Parę złotych na wódkę i zagrychę, „Debata” 2009, nr 1. Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Kraków 2008, Cultura.
 • W kręgu sacrum i pogranicza, red. E. Matuszczyk, M. Krzywosz, Białystok 2004.
 • Wieczorkiewicz A., Po co socjologii literackość?, [w:] Powroty i kontynuacje. Zygmuntowi Baumanowi w darze, zebr. E. Tarkowska, Warszawa 1995.
 • Zawadzka D., Rafa regionu. O przemianach pamięci w literaturze pogranicza polsko‑białoruskiego, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2012, nr 3.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-494eb6ff-c7ca-4fe7-b12a-f7fb9a166e03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.