PL EN


2014 | 3/2 | 59-68
Article title

Wpływ dyrektyw Unii Europejskiej na system sprawozdawczości finansowej w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
EU Directives and Their Impact on the Financial Reporting System in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The principles of accounting and fi nancial reporting are subject to legislative regulations. In the EU area, these are expressed in the form of fi nancial reporting directives. Their purpose is to ensure harmonization and comparability of fi nancial reports gathered from financial organizations across the EU area. The paper presents the origins and evolution of the EU directives on accounting and fi nancial reporting standards, with particular emphasis on the impact of the new European Parliament and Council directive on Polish accounting legislation.
Year
Issue
3/2
Pages
59-68
Physical description
Contributors
author
References
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań fi nansowych, skonsolidowanych sprawozdań fi nansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (Dz.U. UE L 182 z 29 czerwca 2013 roku).Helin A., Sprawozdania fi nansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, C.H. Beck, Warszawa 2006.Hołda A., MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa 2013.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.Nowak E., International Accounting Standards and Polish Law for Accounting, „Argumenta Oeconomica” 2001, nr 1 (10).Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2011.Sprawozdanie fi nansowe według polskich I międzynarodowych standardów rachunkowości, red. G.K. Świderska, W. Więcław, MAC Consulting, Difi n, Warszawa 2009.Turyna J., Rachunkowość fi nansowa, C.H. Beck, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4954ccd4-4b34-4e63-a81f-093147b4fe16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.