PL EN


2016 | 2 | 7-31
Article title

Rodowody socjologii Pomorza Zachodniego w zarysie. Dziedzictwo historyczne i nowa jakość

Content
Title variants
EN
The West Pomeranian sociology at a glance. The heritage and the new quality
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sieć społeczna ludności Pomorza Zachodniego, których częścią są ludzie morza, ma heterogeniczny charakter zarówno w perspektywie strukturalnej, jak i funkcjonalnej. Większa część mieszkańców Szczecina, stolicy regionu, wywodzi się z obszarów słabo zurbanizowanych, nie była przygotowana do życia i pracy w mieście portowym. Teoretyczną i empiryczną podstawę rozważań w artykule stanowią badania własne autora i siedzemdziesięcioletni dorobek środowiska naukowego socjologów Pomorza Zachodniego. Artykuł składa się z trzech części. Pierwszy omawia problemy migracji i adaptacji do nowego środowiska społeczno-kulturowego osadników z różnych regionów Polski. W drugiej części przedstawiono proces formalizacji i instytucjonalizacji kręgów socjologicznych oraz ich instytucji, rozpoczęte pierwsze próby badawcze i wydawnicze. Część trzecia to przestrzeń kulturowa i akademicka jako etap uniwersytecki, w którym kontynuowano rozpoczęte wcześniej badania ludzi morza i przymorza oraz poszerzono je o zakres problemów międzynarodowych, publikowanych we własnym periodyku naukowym „Roczniki Socjologii Morskiej/Annuals of Marine Sociology” oraz w wydawnictwach krajowych i międzynarodowych, a także w Encyklopedii Szczecina, wydanej z okazji siedemdziesięciolecia miasta.
EN
Social Network of the population of Western Pomerania, which is a part of the people of the sea, has a heterogeneous character in both – the structural and functional perspectives. The greater part of Szczecin inhabitants, the regional capital, is derived from the poorly urbanized areas and is not prepared to live and work in the port city. The theoretical and empirical basis for discussion in the article are the author’s own research and 70 years of scientific achievements of sociologists from Western Pomerania. The article consists of three parts. The first discusses the problems of adaptation and migration to the new socio-cultural environment. The second part presents the process of formalization and institutionalization of sociological circles. Here began the first research and publication attempts. The third part is the university phase, which continue researches started earlier on people of the sea and littoral and extend it on international issues, published in own scientific journal “Marine Annals of Sociology/Annuals of Marine Sociology” and in other national and international publications and also in the Szczecin Encyclopedia, released on the issue of the 70th anniversary of the Szczecin City.
Year
Issue
2
Pages
7-31
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
References
 • Bartłomiejski R., Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście, Warszawa 2015.
 • Borkowski T., Marcinkowski A., Socjologia bezrobocia, Warszawa 1996.
 • Brodniak W., Ostrowski A., Recesja i bezrobocie – nowe zagrożenia, Warszawa 1993.
 • Bryniewicz W., Geneza i dzieje socjologii morskiej, Szczecin 2004.
 • Chmielewska B., Wstępny projekt badań socjologicznych nad Szczecinem, „Przegląd Zachodniopomorski” 1964, z. 4.
 • Christowa C., Strategie rozwoju funkcji logistycznej polskich portów morskich w warunkach globalizacji gospodarki, [w:] Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich, red. E. Urbańczyk, Szczecin 2001.
 • Czyszkiewicz R., Położenie robotników portowych Szczecina w latach 1946–1949, „Roczniki Socjologii Morskiej” 1996, t. 10.
 • Dulczewski Z., Florian Znaniecki, Warszawa 1984.
 • Edukacja w perspektywie integracji Europy, red. M. Ochmański, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki, Warszawa 2001.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, przeł. E. Hornowska, Poznań 2001.
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. P. Śpiewak, H. Datner-Śpiewak, Warszawa 1981.
 • Gorzko M., Procedury i emergencje. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Szczecin 2008.
 • Gringhis D., Of ships and fish and fishermen, Funstall 1963.
 • Gwary i nazewnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. E. Homa, Zielona Góra 1998.
 • Jałowiecki B., Szczepański M., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Katowice 1980.
 • Janiszewski L., Morze i społeczeństwo. Ogólny zarys teorii marynizacji, „Roczniki Socjologii Morskiej” 1994, t. 9.
 • Janiszewski L., Rodzina marynarzy i rybaków morskich. Studium socjologiczne, Warszawa – Poznań 1976.
 • Janiszewski L., Socjologia morska. Wstęp informacyjny i bibliograficzny, Szczecin 1977.
 • Janiszewski L., Socjologiczne badania nad ludźmi morza, „Studia Socjologiczne” 1971, nr 4.
 • Janiszewski L., Z działalności Sekcji Socjologiczno-Demograficznej Instytutu Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Szczecin 1968.
 • Janiszewski L., Sosnowski A., Polacy i Niemcy. Sondaż opinii i postaw, Szczecin 1984.
 • Kołodziejczak S., Świadomość ekologiczna społeczności terytorialnych zamieszkujących tereny przylegające do polskiej części Zalewu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Kołodziej-Durnaś A., Kultura organizacji – idea i instrumentalizacja. Socjologiczne studium krytyczne, Szczecin 2012.
 • Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000.
 • Kowalewski M., Środowisko społeczne lokatorów TBS-ów, Toruń 2010.
 • Kozłowska U., Stoczniowcy Szczecina w procesie przemian społecznych. Studium socjologiczne Stoczni Szczecińskiej SA, Szczecin 2008.
 • Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informatycznych, Katowice 2002.
 • Lasek S., Absolwenci szczecińskich szkół wyższych, Szczecin 1977.
 • Leoński J., Społeczeństwo szczecińskie jako społeczeństwo migrantów, [w:] Społeczne problemy regionalne, red. R. Czyszkiewicz, Szczecin 1998.
 • Machaj I., Społeczno-kulturowe konteksty tożsamości mieszkańców polskiego i zachodniego pogranicza, Warszawa 2005.
 • Machaj I., Wschodnie a zachodnie pogranicze Polski, [w:] Współczesne społeczeństwo polskie a wyzwania integracji europejskiej, red. J. Leoński, R.B. Woźniak, Szczecin 2005.
 • Mead G.H., Umysł, osobowość i społeczeństwo, przeł. Z. Wolińska, Warszawa 1975.
 • Miasto i sacrum, red. M. Kowalewski, A.M. Królikowska, Kraków 2011.
 • Michalak A., Lokalni wyborcy samorządowi. Socjologiczne studium politycznych zachowań wyborców, Szczecin 2002.
 • Milian L., Zarys systemu działalności kulturalno-oświatowej we flocie morskiej, [w:] Kultura na statku morskim. Rozprawy z socjologii i psychologii, red. L. Janiszewski, Szczecin 1970.
 • Mlonek K., Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań, Warszawa 1999.
 • Moore M., Global sociology: the Word as a singular system, „American Journal of Sociology”1966, nr 71.
 • Morskie społeczności lokalne. Teoria i empiria, red. L. Janiszewski, R.B. Woźniak, Szczecin 1991.
 • Nikitorowicz J., Pogranicza, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 1995.
 • Olchowy T., Profilaktyka zdrowia psychicznego marynarzy, Gdynia 1966.
 • Pamiętniki osadników Ziem Zachodnich, wybór i oprac. Z. Dulczewski, A. Kwilecki, przedm. W. Markiewicz, Poznań 1963, 1970.
 • Papież J., Przemiany warunków socjalizacyjno-edukacyjnych na wsi. Badania panelowe, Kraków 2006
 • Polańska A., Zawód rybaka morskiego w Polsce, Gdynia 1965.
 • Sadaj B., Społeczno-zawodowe problemy nauczycieli w Polsce Ludowej na przykładzie woj. szczecińskiego, Szczecin 1967.
 • Sadowski A., Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995.
 • Socjalizacja a wartości (aktualne konteksty), red. T. Frąckowiak, J. Modrzewski, Poznań 1995.
 • Sosnowski A., Środowisko społeczno-zawodowe marynarzy, Warszawa – Poznań 1984.
 • Społeczeństwo Ziem Zachodnich. Studium porównawcze wyników badań socjologicznych w województwie zielonogórskim, red. Z. Dulczewski, Poznań 1971.
 • Stasieniuk Ż., Zbiorowość marynarzy w procesie przemian, Szczecin 2008.
 • Sto lat socjologii polskiej, red. J. Szacki, Warszawa 1995.
 • Strauss A., Corbin J., Grounded theory in practice, California 1997.
 • Sułek A., W terenie, w archiwum i w laboratorium. Studia nad warsztatem socjologa, Warszawa 1990.
 • Szkudlarek T., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 1992.
 • Tarnowska-Jakóbiec U., Więzi emocjonalne w rodzinach marynarzy i rybaków, „Roczniki Socjologii Morskiej” 1996, t. 10.
 • Turek-Kwiatkowska L., Udział szkolnictwa wyższego i regionalnych stowarzyszeń naukowych w przemianach społecznych na ZZiPP, [w:] Nauka wobec przemian w społecznościach ziem zachodnich i północnych Polski, red. Z. Silski, Opole 1989.
 • Turner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, przeł. E. Różalska, Poznań 1998.
 • Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, przeł. M. Bucholc, G. Woroniecka i in., Warszawa 1985.
 • Urbanik W., Bezrobocie i zatrudnienie w małym mieście. Socjologiczne studium zachowań bezrobotnych, Szczecin 2002.
 • Winiecka A., Z socjologicznej problematyki muzealnictwa. Muzeum miasta, Szczecin 1980.
 • W kręgu socjologii interpretatywnej. Zastosowanie metod jakościowych, red. J. Leoński, A. Kołodziej-Durnaś, Szczecin 2008.
 • Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, red. M. Barański, M. Stolarczyk, Katowice 2003.
 • Woźniak R.B., Floriana Znanieckiego koncepcja sił społecznych i jej współczesna doniosłość, [w:] Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, red. O. Sochacki, Gdańsk 1996.
 • Woźniak R.B., Mikrosocjologia edukacji w zarysie, Toruń 2012.
 • Woźniak R.B., Obraz Niemiec i Niemców w świadomości polskiej młodzieży pogranicza, Szczecin 1997.
 • Woźniak R.B., Pogranicza globalizacji i globalistyki, [w:] Współczesne społeczeństwo polskie a wyzwania integracji europejskiej. Studia i materiały, red. J. Leoński, R.B. Woźniak, Szczecin 2005.
 • Woźniak R.B., Problemy badań socjologicznych nad miastami portowymi w makroregionie morskim, „Studia Sociologica” 1992, nr 3.
 • Woźniak R.B. Socjoglobalistyka wobec problemów nautologii i ekologii społecznej, „Roczniki Socjologii Morskiej/Annuals of Marine Sociology” 2005, t. XVI.
 • Woźniak R.B., Socjologiczne implikacje migracji cudzoziemców w Polsce. Studium pogranicza polsko-niemieckiego, Szczecin 1999.
 • Woźniak R.B., Sozoglobalistyka morska (Marine sozoglobalistics), „Roczniki Socjologii Morskiej/Annuals of Marine Sociology” 2006, t. XVII.
 • Woźniak R.B., Społeczność lokalna bezrobotnych, Szczecin – Koszalin 1995.
 • Woźniak R.B., Społeczność miasta portowego w procesie zmian, Szczecin 1991.
 • Woźniak R.B., Stoczniowcy Szczecina. Studium socjologiczne Stoczni im. Adolfa Warskiego, Szczecin 1976.
 • Woźniak R.B., Struktura społeczno-zawodowa stoczniowców Szczecina, „Nautologia”, Szczecin 1969, nr 3–4.
 • Woźniak R.B., Teoretyczne problemy socjologii miasta portowego, „Roczniki Socjologii Morskiej” 1993, t. 7.
 • Woźniak R.B., U podstaw socjoglobalistyki. Koncepcje i zagrożenia, Szczecin 2009.
 • Woźniak R.B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 1997.
 • Woźniak-Miszewska M., Portowe miasto metropolitalne. Wybrane problemy socjologiczno-ekonomiczne Nowego Szczecina, Warszawa 2014.
 • Wszeborowski K., Dokerzy gdańscy. Studium socjologiczne, Gdańsk 1989.
 • Zawód i życie rodzinne ludzi morza, red. L. Janiszewski, Szczecin 1988.
 • Znaniecki F., Siły społeczne w walce o Pomorze, [w:] Przyszłość i kultura, t. 2, red. J. Borowik, Toruń 1931.
 • Znaniecki F., Socjologia bezrobotnych, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 1.
 • Znaniecki F., Socjologia walki o Pomorze, Toruń 1935.
 • Znaniecki F., Ziółkowski J., Czym jest dla Ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928 i 1964, Warszawa – Poznań 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-495b933d-79d0-4afc-995b-f6daec5c9cd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.