PL EN


2016 | 17 | 55-64
Article title

Przywództwo w edukacji dorosłych. Wybrane konteksty

Content
Title variants
EN
Leadership in adult education. Selected aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba wskazania na możliwości analizowania kategorii przywództwa w kontekście edukacji dorosłych. Zaproponowane zostały trzy wątki interpretacyjne. Pierwszy to analiza współwystępujących współcześnie definicji przywództwa. Drugi wątek to rozpoznanie zasadniczych założeń koncepcji przywództwa w edukacji oraz przywództwa edukacyjnego. Trzecie zagadnienie to problem władzy, jako elementu relacji między liderami a osobami, na rzecz których podejmują oni swoje działania. Autorka analizuje kategorię przywództwa w kontekście budowania relacji między liderami a uczącymi się dorosłymi. Przywództwo ukazane zostało zarówno w jego organizacyjnym wymiarze, jak i w perspektywie realizacji oferty edukacyjnej dla uczących się dorosłych i projektowania środowiska sprzyjającego uczeniu się.
EN
The objective of the article is to indicate the possibility of analysing the category of leadership in terms of adult education. Three aspects of interpretation have been suggested. The first one is the analysis of currently accepted definitions of leadership. The second one is recognition of fundamental assumptions of the concept of leadership in education and educational leadership. The third issue concerns power as an element of relations between leaders and those for who they undertake their activities. The author analyses leadership in context of building relations between leaders and learning adults. Leadership has been presented in terms of organizing as well as implementing an educational offer for adults and creating favourable learning environment.
Year
Volume
17
Pages
55-64
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego
References
 • Bush T., From management to leadership: semantic or meaningful change? „Educational Management, Administration and Leadership”, 2008, 36(2).
 • Bush T., Theories of Educational Leadership & Management, London 2011.
 • Hales C., Power, authority and influence, [w:] Organizational effectiveness and improvement in education, red. A. Harris, N. Bennett, M. Preedy, Philadelphia 2003.
 • Hallinger P., Developing Instructional Leadership, [w:] Developing Successful Leadership, red. B. Davies, M. Brundrett, Springer, 2010.
 • Hallinger P., Murphy J., Assessing the instructional management behaviour of principal, „Elementary School Journal”, 1985, 86(2).
 • Kreisberg S., Transforming Power. Domination, empowerment and education, Albany 1992.
 • Kurantowicz E., O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wrocław 2007.
 • Madalińska-Michalak J., Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze, Łódź 2012.
 • Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Kraków 2011.
 • Mazurkiewicz G., Przywództwo dla uczenia się. Jak wyjść poza schemat?, [w:] Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, red. S.M. Kwiatkowski, J.M. Michalak, I. Nowosad, Warszawa 2011.
 • Melosik Z., Systemy kształcenia i doskonalenia kadry kierowniczej w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2014.
 • Michalak J.M., Przywództwo dla wzmacniania szans edukacyjnych uczniów, [w:] Jakość życia i jakość szkoły. Wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły, red. I. Nowosad, I. Mortag, J. Ondrakova, Zielona Góra 2010.
 • Pyżalski J., Kompetencje przywódcze dyrektorów szkół i placówek w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2014.
 • Schulz R., Szkoła-instytucja-system-rozwój, Toruń 1992.
 • Schulz R., Szkoła jako organizacja, Toruń 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-495edf9a-fd24-4d35-add2-0d60db8ba9f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.