PL EN


2015 | 6 | 1 | 199-225
Article title

Vlastní jména v prózách Cirila Kosmače při překladu ze slovinštiny do češtiny

Authors
Content
Title variants
PL
Nazwy własne w prozie Cirila Kosmača w przekładzie z języka słoweńskiego na język czeski
EN
Proper names in the prose written by Ciril Kosmač with regard to their translation from Slovenian into Czech
Languages of publication
PL CS
Abstracts
CS
Vrcholné prózy C. Kosmače Jarní den, Tantadruj a Balada o trubce a oblaku obsahují velké množství vlastních jmen, a to především reálných toponym z oblasti jihozápadního Slovinska, antroponym užívaných ve vesnickém prostředí v 1. polovině 20. století a přezdívek. Na základě analýzy originálu a překladu F. Benharta konstatujeme, že překladatel při práci s vlastními jmény volil především metodu transkripce (výpůjčky), méně často používá substituci, a to především u hypokoristik, a přezdívky nejčastěji doslovně překládá. Tímto přístupen zachovává, ba i silně podtrhuje kolorit slovinského prostředí, avšak na druhé straně ochuzuje čtenáře o některé organické prvky próz.
EN
Kosmač’s best prosaic works Spring Day, Tantadruj and Ballade on a Trumpet and a Cloud contain a great number of proper names, in particular, real toponyms from the South‑West of Slovenia, anthroponyms used in the village environment in the 1st half of the 20th century, and nicknames. Based on the analysis of the original texts and Benhart’s translation, we state that, when translating proper names, the translator used mostly transcription (loanwords), less frequently substitution, mainly for hypocorisms, and literal translation for nicknames. This approach maintains, even emphasizes, the atmosphere and color of the Slovenian environment, however, it also deprives readers of the organic elements of the original works.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
199-225
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
translator
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Glušič, Helga. Pripovedna proza Cirila Kosmača. Ljubljana: Slovenska matica, 1975.
 • Hála, Josef. „Jak vznikaly na vesnicích názvy ‘po chalupách’?” Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 2 (1969). 205—208.
 • Hausenblas, Karel. „Vlastní jména v umělecké literatuře.” Od tvaru k smyslu textu. Red. Alena Macurová, Petr Mareš. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1996.
 • Hlubinková, Zuzana. „Jména po chalupě v českých nářečích.” Lexika slovenskej onymie. Red. Ladislav Hladký, Iveta Valentová. Bratislava: Slovenská akadémia ved, 2010.
 • Hlubinková, Zuzana. „Poznámka k tzv. živým jménům v českých nářečích.” Acta onomastica 49 (2008). 131—134.
 • Hodrová, Daniela. „Jméno postavy v románu.” …na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001. 599—619.
 • Holý, Jiří. „Funkce jmen postav v dílech Karla Čapka a Vladislava Vančury.” Česká literatura 5 (1984). 459—476.
 • Karlík, Petr. et al. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.
 • Keber, Janez. Leksikon imen. Onomastični kompendij. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2008.
 • Knappová, Miloslava. „Funkce vlastních jmen v literárních textech.” Zborník Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Šafarikanae. „Slavistica”. 28. 3. Red. Michal Blicha. Banská Bystrica: Univerzita J.P. Šafárika, 1992. 12—16.
 • Kudělka, Viktor. „Sociální realismus a jeho dědictví ve slovinské literatuře.” Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity. 22 (1973). 229—241.
 • Levý, Jiří. Umění překladu. Praha: Československý spisovatel, 1963.
 • Macurová, Alena. „Poznámky k vlastním jménům v překladu.” Onomastický zpravodaj ČSAV. 4—5 (1985). 432—439.
 • Paternu, Boris. „O pisatelju in njegovem delu.” Ciril Kosmač. Pomladni dan. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996.
 • Zadravec, Franc. et al. Slovenska književnost III. Ljubljana: DZS, 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-496065bc-4fe8-48f2-8492-d1137fdc3538
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.