PL EN


2017 | 11(971) | 95-109
Article title

Porównanie kondycji rynku mieszkaniowego największych polskich miast w różnych fazach cyklu koniunkturalnego

Title variants
EN
The Distance between the Largest Polish Cities – the Housing Market in Different Phases of the Business Cycle
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest porównanie rynków mieszkaniowych 17 największych miast w Polsce ze względu na ich zróżnicowanie w czasie. Badany poziom zróżnicowania uwzględnienia analizę odległości od punktu odniesienia, za który przyjęto rynek warszawski. Takie podejście pozwala na ocenę zmniejszania się lub zwiększania dystansu dzielącego największe miasta od stolicy, a unormowanie odległości na analizę zjawiska w czasie. W badaniu wyznaczono odległości między województwami (obiektami). Wykorzystano odległość Canberra, ponieważ uwzględnia poziom zmiennych opisujących obiekty oraz liniowe modele trendu. Wyznaczono również dynamiczne mierniki rozwoju dla miast z zastosowaniem metody TOPSIS. Badania przeprowadzono w latach 2006–2015, analizując ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym z uwzględnieniem form budownictwa. Przyjęty okres pozwala na analizę zjawiska w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. Uzyskane wyniki powinny być istotną wskazówką dla kształtujących politykę mieszkaniową państwa, zwłaszcza jeśli chodzi o miasta znacznie różniące się od Warszawy, takie jak Bydgoszcz, Łódź, Katowice czy Opole.
EN
The paper compares the housing markets in the 17 biggest cities in Poland according to their diversity in time. The level of diversification is analyzed by examining the distance from the Warsaw housing market, which was the benchmark. This approach enabled an evaluation of the distances between Warsaw, Poland’s capital city, and other cities. Standardised measures were applied to evaluate changes in time. In the research, the Canberra distance was applied because it depends on relative differences between the values of the variables analysed. The parameters of the trends of the distances were estimated. Additionally, dynamic development measures were calculated using the TOPSIS method. The analysis concerns the prices of apartments on the primary and secondary markets in the years 2006–2016. This period includes different phases of business cycle: the boom in 2006–2008, the fall in 2009–2012 and the slow climb out the deep crisis afterwards. Other features of the housing market were also considered. The results obtained may provide clues to how governmental housing policy will shape up in order to support the less developed housing markets in Bydgoszcz, Łódź, Katowice and Opole.
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Ekonometrii i Statystyki, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, Poland, iwona.forys@usz.edu.pl
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Ekonometrii i Statystyki, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, Poland, barbara.batog@usz.edu.pl
References
 • Bahadir B., Mykhaylova O. [2014], Housing Market Dynamics with Delays in the Construction Sector, „Journal of Housing Economics”, vol. 26, https://doi.org/10.1016/j.jhe.2014.09.005.
 • Batóg B., Foryś I. [2013], Modele cen nieruchomości mieszkaniowych na rynku lokalnym [w:] Zastosowanie metod ilościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, red. B. Pawełek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Boelhouwer P., Vries P. [2005], Local House Price Developments and Housing Supply, „Property Management”, vol. 23, nr 2, https://doi.org/10.1108/02637470510589968.
 • Foryś I. [2010], The Cox Proportional Hazards Model in the Analysis of Property Transactions, „Folia Oeconomica Stetinesia”, vol. 8(16), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, https://doi.org/10.2478/v10031-009-0017-3.
 • Foryś I. [2011], Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, Rozprawy i Studia, t. 793, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Foryś I. [2013], Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki wybranych wskaźników budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 2003–2013, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 826, Studia i Prace WNEiZ, nr 37, t. 1, red. B. Kryk, Szczecin.
 • Foryś I., Batóg B. [2016], Porównanie struktury mieszkań w obrocie w wybranych miastach północno-zachodniej Polski , „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 9(957), https://doi.org/ 10.15678/ZNUEK.2016.0957.0904.
 • Gatnar E., Walesiak M. [2004], Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gibler K.M., Zahirovich-Herbert V. [2014], The Effect of New Residential Construction on Housing Prices, „Journal of Housing Economics”, vol. 26, https://doi.org/10.1016/j.jhe.2014.06.003.
 • Gordon A.D. [1999], Classification, Chapman and Hall / CRC, USA.
 • Hwang C.L., Yoon K. [1981], Multiple Attribute Decision Making. Methods and Applications. A State-of-the-Art Survey, Springer-Verlag, Berlin.
 • Johnston J. [1991], Econometric methods, McGraw-Hill International Editions.
 • Kukuła K. [2000], Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mach Ł. [2014], Próba budowy homogenicznych grup województw w obszarze lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, t. XV/3.
 • Młodak A. [2006], Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Pawłowski Z. [1978], Ekonometria, PWE, Warszawa.
 • Suarez J. L. [2009], European Real Estate Markets, Palgrave Macmillan, New York.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-49617d8d-97d1-40cf-9a28-66705ac63e23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.